Актуальність справжнього дослідження. Однією з найактуальніших проблем сучасної культурологічної науки є проблема так званих пограничних культур


Етнографічні групи іспанського етносу та їх характеристика (андалусійці, каталонці, галісійці і так далі)

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Загальний аналіз іспанського етносу

1.1 Поняття і суть етносу 8

1.2 Специфіка іспанського етносу 13

Розділ 2. Характеристика окремих етнічних груп іспанського етносу

2.1 Каталонці 40

2.2 Андалусійці 47

2.3 Кастильці 50

2.4 Валенсійці 52

2.5 Галісійці 57

2.6 Баски 59

Висновок 69

Список літератури 72


Вступ

Актуальність справжнього дослідження. Однією з найактуальніших проблем сучасної культурологічної науки є проблема так званих пограничних культур. Вся історія Середземномор'я являє собою яскравий приклад постійної взаємодії і синтезу культур, що мають в основі своїй різні традиції.

На пильну увагу заслуговує проблема міжкультурних взаємодій, оскільки глибокий аналіз культури, її аспектів, структури, механізми функціонування не представляється можливим без розгляду подібних комунікацій.

Культура охоплює всі сторони життя суспільства, у тому числі і його духовне життя, тобто ту сферу, де створюються, зберігаються і накопичуються цінності, знання, норми і історичний досвід . Виходячи з цього, витікає, що культура є джерелом найбільш стійкої взаємодії етносів, а також їх взаємного збагачення і розуміння. Як важливу умова в процесі розвитку культури, необхідно виділити проблему відкритості зовнішнім впливам. Королівство Іспанія, держава на південному заході Європи, що займає 85% територій Піренейського півострова. У 8 ст. н.е. велика частина Піренейського півострова була захоплена арабами. В ході Реконкісти, що продовжувалася вісім століть, християнські королівства Північної Іспанії відвоювали весь півострів. У 1492 іспанська корона опанувала останній оплот мусульман – Гренаду. Після відкриття Америки Христофором Колумбом завдяки потоку золота з Нового Світу Іспанія перетворилася на потужну державу, а іспанська культура і мова набули широкого поширення. У 17 ст. економіка Іспанії знаходилася в занепаді. У 19 ст. іспанські колонії в Америці повстали і добилися незалежності. У 20 ст. Іспанія була розорена громадянською війною 1936–1939. У країні встановився тоталітарний режим, що проіснував до 1975. Іспанія разом з Балеарськими і Канарськими островами займає площу 504 750 кв. км. Два прибережні міста в Північній Африці, Сеута і Мелілья, також входять до складу Іспанії. Материкова Іспанія граничить на заході з Португалією, а на півночі з Францією і Андоррою. На півночі Іспанія омивається затокою Біскайським, на крайньому північному заході і південному заході – Атлантичним океаном, а на сході і південному сході – Середземним морем, настільки часте спілкування націй спровокувала поява унікального етносу – іспанського етносу, який і теперішній час ділиться на декілька груп.

Об'єктом дослідження є феномен єдності і роздробленості етнографічних груп іспанського етносу.

Предметом дослідження є культура іспанських етносів, що склалася в результаті синтезу, тобто взаємодії і взаємовплив культур різних етнографічних груп.

Огляд літератури. Не можна сказати, що проблема етнографічного різноманіття Іспанії обділена увагою учених. Навпаки, наука має в своєму розпорядженні роботи по різних проблемах цієї непростої теми: історії, філософії, мистецтвознавству. Відзначимо найбільш важливі з них.

У монографії Уотта У.М. і Какіа П. «Мусульманська Іспанія» досліджується історія завоювання арабами території Піренейського півострова, створення і існування країни аль-Андалус не лише в періоди владицтва мусульман, але і за часів правління християн. Крім того, вдалим представляється в даній роботі аналіз трансформації культурних традицій.

Ланда Р.Г. в своїх роботах «Взаємодія цивілізацій на Іберійському півострові в VIII-XVII ст. (етнічний і релігійний аспекти)» (Схід, 1997 №1), «Спільність культурних традицій Магріба та арабо-мавританської Андалусії» (Проблеми арабської культури. Пам'яті академіка І.Ю. Крачковського. М., 1987) розкриває специфіку етнічної середи на території півострова, а також структуру культурних і етнічних груп в період існування аль-Андалуса.

У книзі «В країні аль-Андалус через тисячу років» (М., 1993) Ланда Р.Г. розглядує не лише архітектуру, поезію і музику, але дає історичну довідку і аналізує взаємодію і синтез культур на прикладах мистецтва і етносів.

Історичне дослідження ранніх етапів іспанської цивілізації аж до арабського завоювання, а також процесів, пов'язаних з взаємодією різних етносів, проведено в роботах Циркіна Ю.Б. Л., 1988, Корсунського А.Р. «Готська Іспанія (Нариси соціально-економічної і політичній історії)» М., 1969, Пігульовської Н.В. «Араби біля кордонів Візантії і Ірану В IV-VI ст.» (М., 1964), Большакова О.Г. «Історія халіфату» (М., 1989), Кривова М.В. «Візантія і араби в ранньому Середньовіччі» (Спб., 2002), Надирадзе Л.І. «Хрестоматія по історії Халіфату» (М., 1968), Irfan Shahid «Byzantium and the Arabs in the sixth century» (Wash., 1995 T.i).

Дослідженню арабсько-іспанської культурної спадщини присвячені роботи наступних авторів: Леві-Провансаля Е. «Арабська культура в Іспанії» (М., 1967), Крачковського І.Ю. «Арабська культура в Іспанії» (М.-Л., 1937), Каптеревої Т.П. «Мистецтво Іспанії» (М., 1989) і Никитюк О.Д. «Кордова, Гренада, Севілья» (М. 1972). Істотний розділ присвячений мусульманській Іспанії в книзі «The Legacy of Islam» ed. J. Schacht and C.e. Bosworth. (Oxford, 1974).

Сергієва Т.С. в своєму дослідженні «Проблема синтезу європейських і східних музичних традицій в культурі середньовічної Андалусії» (М., 1997), Куделін А.Б. у роботі «Класична арабсько-іспанська поезія» (М., 1973), Бєляєв В.І. в праці «Основні риси арабської поезії на початку аббасидського періоду (VIII ст. - перша половина IX ст.), а також Кубе А.Н. в книзі «Іспансько-мавританська кераміка» (Л., 1940) розглядують не лише направлення в мистецтві, але і характер суспільства того часу.

У роботах Соколова В.В «Середньовічна філософія» (М, 1979), Сагадєєва А.В. «Ібн Рушд (Аверроес)», Семенова А.А. «Абу-Алі Ібн-сина (Авіценна)» (Сталінабад, 1953), Григоряна С.Н. «Середньовічна філософія народів Ближнього і Середнього Сходу» (М., 1966) не лише розглядується філософська спадщина великих мислителів і учених аль-Андалуса, але і аналізується вплив їх праць на європейською філософію і науку. Істотне значення має працю Гумільова Л.Г. «Географія етносу в історичний період» (М., 1990).

Все це дає унікальну можливість зіставлення досягнення теоретичних досліджень з конкретної історико-культурної ситуації в Іспанії.

Мета даної роботи – дослідження етнографічних груп іспанського етносу.

Завдання роботи:

- дослідження спільних витоків етнографічних груп іспанського етносу;

- вивчення особливостей окремих груп іспанського етносу

Методологічно дослідження засноване на всебічному аналізі культурної ситуації Іспанії і осмисленні проблем виникнення і функціонування синкретичної культури.

Теоретична значущість роботи. Дипломне дослідження допоможе осмислити можливості взаємопроникнення і синтезу культур етнографічних груп на прикладі Іспанії, ступені відвертості культур.

Практична цінність роботи. Матеріал, представлений в роботі, може бути використаний при розробці курсів лекцій, спецкурсів і спецсемінарів після культурології, написання навчальних посібників, а також подальшого вивчення взаємодії і синтезу цивілізацій.

Структура роботи. Дипломна складається з вступу, двох розділів, висновку і списку літератури.


Список літератури:

1. Ethnicity, Intercosta glossary. Consepts and terms ethnicity research/ Ed. Dy F. W. Riggs. UNESCO. Honolulu, Hawaii, 1985

2. Аксянова Г.А. Теоретические аспекты расоведения и особенности психологического восприятия внешности человека // IV конгресс этнографов и антропологов России. Нальчик, 20-23 сентября 2001 г. Тезисы докладов. М., 2001.

3. Белозеров В.С. Этнодемографические процессы в диаспорах на Северном Кавказе//Этнические проблемы современности. Вып. 4. Ставрополь, 1999.

4. Брук С.И. Население мира: Этнодемографический справочник. М., 1981.

5. Вален – Кюре А.М. Традиционное и современное самосознание испанских этносов: социологическое исследование. – М.: МР3 Пресс, 2005

6. Велик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. М., 1998.

7. Волков Ю.Г Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Социология: история и современность. Ростов н/Д, 1999.

8. Волкова Г.И. Истоки и современные реальности баскского терроризма / Терроризм в современном мире: истоки, сущность, направления и угрозы. М., 2003

9. Денисова Г.С., Радовель М-Р. Этносоциология. Ростов н/Д, 2000.

10. Журавский А.В. Христианство и ислам. Социальные проблемы диалога. М., 1990.

11. Зубов А.А. Миф о нереальности внутривидового разнообразия человечества// IV конгресс этнографов и антропологов России. Нальчик, 20-23 сентября 2001 г. Тезисы докладов. М., 2001

12. Клакхон К. Зеркало для человека. Введение в антропологию. СПб., 1998.

13. Козлов В.И. Самосознание этническое // Народы России: Энциклопедия. М., 1994.

14. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросскультурную психологию. М., 1999.

15. Лопатин А.Н. Этнолингвистические особенности испанского языка. – М.: СМарт, 2004

16. Парсонс Т.Система современных обществ. М., 1997.

17. Попова А.С. Исследование особенностей испанского этноса. – М.: ПРИОР, 2005

18. Радклиф-Браун А.Р. Методы этнологии и социальной антропологии//Антология исследования культуры. Т. 1. Интерпретация культуры. СПб., 1997.

19. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб., 2002.

20. Опарина М.В. Загадочные баски. – М.: Смарт, 2005

21. Садохин А.П. Этнология: Учебник. М., 2000.

22. Самсонкина Е.С. Зарождение идеологии баскского радикального национализма и возникновение ЭТА (1953-1963 гг.) // Рукопись депонирована в ИНИОН РАН. № 59979. 18.09.2006

23. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. СПб., 1999.

24. Смирнова А.Н. Этнографический атлас. – М.: Литера, 2005

25. Социальная система // Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь. М., 1999.

26. Стефаненно Т.Г. Этнопсихология. М„ 2000.

27. Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии: Учебное пособие. М., 1998

28. Этническая ономистика/Отв. ред. Р.Ш. Джарылгасинова, В.А. Никонов. М., 1984.

29. Этнические группы Испании/Сост. А.В. Миронов. – М.: МР3 Пресс, 2005

30. Этнология / Под ред. Г.Е. Маркова, В.В. Пименова. М., 1994.
Организационный отдел - Информация о работе Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл...,
Публичный доклад муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13 г. Королева московской области июнь 2011 года - страница 5,
Приложения - 1 Понятие аудиторской деятельности,
Середня освіта - страница 11,
Учебное пособие Санкт-Петербург Издательство спбгэту «лэти» 2006 - страница 18,
Глава 3 - Бонни Гринвелл,
Паспорт показателей мониторинга и оценки внедрения Национальной стратегии развития Республики Молдова на 2008-2011 годы - страница 4,
КАРТА АТТЕСТАЦИИ - В. И. Стародубов Зарегистрировано в Министерстве юстиции,
Глава IIТрансперсональный проект - Владимир Козлов Владимир Майков,
Утверждено «21» июля 2006 г. Зарегистрировано 2006 г - страница 3,
О молитве - Психологам, интересующимся эзотерикой, эзотерикам и всем, кто считает, что он имеет уши, чтобы слышать,...,
ГЛАВА 10. Карма подразумевает реинкарнацию - Утерянное звено в христианстве элизабет Клэр Профет,
Данте Алигьери. Божественная комедия - страница 108,
Тэк сегодня пятница, 3 апреля 2009 г. Содержание - страница 16,
Государственные строительные нормы украины инженерное оборудование зданий и сооружений Внешние сети и сооружения газоснабжение - страница 12,
Определите понятие "антропоцентризм" - Философия как наука. Истоки философии: Сократ, Аристотель,
ЗААВАН - Библейская Энциклопедия,
Методические указания по курсовому и дипломному проектированию Для студентов специальностей 1-74 05 01 мелиорация и водное хозяйство, 1-74 06 04 техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ - страница 6,
Тэк сегодня понедельник, 2 марта 2009 г. Содержание - страница 13,
Опалення - страница 12,
А. З. Моделирование отношений между разными типами представлений (модель управления) 88,
Глава 23. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - Налоговый кодекс российской федерации часть вторая,
Аналитический контроль, выполняемый црэк кау зф ОАО «гмк «Норильский никель» - страница 9,
Жития святых II Март—Апрель Преподобномученица Евдокия - Дни памяти святых,