Примітка Облікова політика Примітка Загальна інформація про діяльність банку - страница 2Одним із напрямків фінансової роботи банку є мінімізація валютного ризику, у т. ч. ризику збитків унаслідок зміни курсу іноземних валют. Управління валютним ризиком передбачає проведення детального аналізу джерел та операцій формування валютної позиції банку, оцінювання можливих наслідків та вибір методів страхування для упередження несприятливої тенденції на фінансовому ринку. Загальним правилом вибору валюти для здійснення розрахунків є орієнтація на сильну (стабільну) валюту, тобто таку, купівельна спроможність якої відносно національної валюти підвищується. Угоди з контрагентами щодо валютно-обмінних операцій складаються на короткий строк, щоб уникнути не прогнозованої зміни обмінних курсів. При цьому важливим моментом страхування ризиків є дотримання системи лімітів (сублімітів) відкритої валютної позиції банку (його регіональних підрозділів), у т.ч. за конкретними видами операцій з валютними цінностями, які формують валютну позицію.

Політика банку щодо мінімізації валютного ризику, тобто ризику збитків унаслідок коливань курсів іноземних валют, включає такі складові:

Основні складові процесу управління валютним ризиком банку регламентовані внутрішнім нормативним документом, а саме: Політика управління валютним АКБ "ТАС-Комерцбанк" затверджена рішенням Правління протокол № 203/3 від “23“ грудня 2005 року..


^ Примітка 1.5. Доходи та витрати

Основними принципами визнання доходів і витрат банку є принципи нарахування та відповідності.

Практично до усіх доходів та витрат, що отримуються/ сплачуються банком в процесі його діяльності, банк застосовує метод нарахування. При цьому, процентні доходи і витрати нараховувалися, відповідно до облікової політики банку, щоденно, інші – один раз в місяць.

Згідно з обліковою політикою, доходи та витрати визнаються банком у тому періоді, до якого вони належать (період існування активу або період, коли надані чи отримані послуги), незалежно від часу отримання доходів чи сплати витрат. Доходи/ витрати за останні робочі дні місяця, для нарахування яких банк не володіє необхідними відомостями, відображаються в обліку наступним місяцем.

Комісійні доходи та витрати визнаються у тому періоді, коли доходи зароблено, а витрати мали місце. Основну долю комісійних доходів, що отримані банком у звітному році, складають доходи за операціями з клієнтами.

Комісійні доходи (за надані гарантії, зобов'язання про надання коштів за кредитними лініями, за послуги, надані в процесі супроводження кредиту, тощо) нараховуються і обліковуються в останній день місяця, незалежно від періодичності розрахунків, зазначених в угоді.

За касовим методом банк визнає доходи за коштами, які автоінвестовані в банки – нерезиденти (залишки на коррахунках типу НОСТРО) та комісійні доходи/ витрати за операціями на картрахунках.

Доходи та витрати в іноземній валюті відображаються в гривневому еквіваленті за відповідними рахунками 6 і 7 класів за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату їх виникнення, а не на дату розрахунків.

Процентні доходи/ витрати, отримані (сплачені) Банком за використання грошових коштів обчислювались пропорційно часу із застосуванням. При цьому, якщо величина комісій/винагород, що відносяться до вартості фінансового інструменту, становила менше одного відсотка від суми номіналу активу / зобов’язання, вона вважалася несуттєвою та відносилася на рахунки для обліку процентних доходів/ витрат під час визнання відповідного фінансового інструменту. Для великих запозичень Банку на міжнародних ринках несуттєвою вважалась величина дисконту, що складає менше 0.5 відсотка включно від номіналу фінансового інструменту.

Банк не застосовував метод ефективної ставки відсотка до фінансових інструментів строком користування до одного року. Банк не застосовував метод ефективної процентної ставки до фінансових інструментів, за якими відхилення ефективної ставки від номінальної становило менше 5 процентів. У цих випадках для нарахування процентів та амортизації дисконту/ премії використовувався прямолінійний метод.

Протягом поточного року банк застосовував порядок амортизації дисконту/ премії за операціями з цінними паперами, визначений Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами (постанова Правління НБУ від 03.10.2005 № 358), а саме, з використанням методу ефективної ставки відсотка. Процентні доходи за борговими цінними паперами (купонний дохід та доходи/ витрати від амортизації дисконтів і премій) нараховані відповідно до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України (постанова Правління НБУ від 18.06.2003 № 255). У Звіті про фінансові результати амортизація дисконту/ премії та проценти за борговими цінними паперами відображені за статтею “Процентний дохід”.

Нараховані доходи за активними операціями (процентні, комісійні) визнаються банком сумнівними щодо отримання, якщо визнано сумнівним до отримання платіж за основним боргом (за критеріями, визначеними Положенням про облікову політику АКБ “ТАС-Комерцбанк”, затвердженим рішенням Правління Банку від 26.12.2005, протокол № 204/7). Нараховані комісійні доходи за розрахунково-касове обслуговування та інші комісійні доходи визнаються банком сумнівними у разі прострочення їх зобов’язаними особами на строк, більший 31 дня. Подальше нарахування доходів за договорами з контрагентами (клієнтами), за якими існувала сумнівні до отримання доходи, здійснювалось банком на відповідних позабалансових рахунках.

Банк призупиняв нарахування процентів за кредитами, визнаними сумнівними щодо їх повернення, з моменту передачі, у встановленому законодавством порядку, справи на розгляд до судових органів, у разі визнання боржника банкрутом, або вчинення нотаріусом виконавчого напису.


Примітка 1.6. Цінні папери у торговому портфелі банку


Положення про облікову політику АКБ “ТАС-Комерцбанк” (рішення Правління банку від 30.12.2004, протокол № 226/7) передбачає ведення бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами у торговому портфелі відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, що затверджена постановою Правління НБУ від 03.10.2005 № 358.

Цінні папери в торговому портфелі банку мають відображатися на дату балансу за ринковою вартістю, підтвердженою останніми у звітному періоді котировками на організаційно оформлених ринках. Результати переоцінки цінних паперів до ринкової вартості враховуються на відповідних рахунках з обліку переоцінки цінних паперів у торговому портфелі банку. Обліковою політикою банку передбачено відображення результатів від операцій з цінними паперами у торговому портфелі банку за статтею “Торговельний дохід” Звіту про фінансові результати. Процентні доходи, отримані від володіння цінними паперами у торговому портфелі банку, у Звіті про фінансові результати відображаються за статтею “Процентний дохід”, дивіденди – за статтею “Дохід у вигляді дивідендів”.

Станом на кінець дня 31.12.2006 року цінні папери в торговому портфелі не обліковується.

Примітка 1.7. Цінні папери в портфелі банку на продаж


Відповідно до Положення про облікову політику АКБ “ТАС-Комерцбанк” (рішення Правління банку від 30.12.2004, протокол № 226/7) ведення бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами у портфелі на продаж здійснюється на підставі Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, що затверджена постановою Правління НБУ від 03.10.2005 № 358.

Цінні папери, придбані банком у портфель на продаж, оприбутковувались за балансом по їх собівартості.

Протягом звітного року банк оцінював вартість цінних паперів у портфелі на продаж на кожну наступну після придбання дату балансу:


Результати переоцінки вартості цінних паперів у портфелі на продаж, які перебували в обігу на організаційно оформлених ринках, до ринкової вартості (у сумі 1 139 тис. грн.) відображені за статтею “Результат переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж” .

Щодо цінних паперів, ринкову вартість яких було визначити неможливо, банк оцінював суму очікуваного відшкодування та, у разі недостатності її порівняно з балансовою вартістю цінних паперів, формував відповідний спеціальний резерв (за рахунок витрат, які відображені у Звіті про фінансові результати за статтею “Чисті витрати на формування резервів”). Дані про вказаний спеціальний резерв відображені у Примітці 5.

Результат від продажу цінних паперів з портфеля на продаж у Звіті про фінансові результати відображено за статтею “Інший дохід”. Процентні доходи, отримані банком від володіння вказаними цінними паперами протягом звітного року, відображені у Звіті про фінансові результати за статтею “Процентний дохід”. Дивідендний дохід, отриманий банком протягом строку володіння цінними паперами у портфелі на продаж, у Звіті про фінансові результати відображено за статтею “Дохід у вигляді дивідендів”.

Станом на кінець дня 31.12.2006 року цінні папери в портфелі на продаж обліковуються в обсязі 64 700 тис. грн., Примітка 5. до річного звіту.У якості застави або для операцій репо станом на звітну дату цінні папери в портфелі на продаж не використовуються.


Примітка 1.8. Цінні папери в портфелі банку до погашення

Ведення бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами у торговому портфелі ґрунтується на положеннях Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, що затверджена постановою Правління НБУ від 03.10.2005 № 358. .

Боргові цінні папери, придбані у портфель банку до погашення, первісно оцінюються за собівартістю та обліковуються за рахунками групи 321 “Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення”. Указані активи банку відображаються в бухгалтерському обліку за окремими складовими їх собівартості: номінальна вартість, дисконт або премія, сума накопичених процентів на дату придбання. На кожну наступну після визнання дату балансу цінні папери у портфелі банку до погашення відображаються за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Крім того, на дату балансу цінні папери у портфелі до погашення переглядаються на зменшення корисності. На суму перевищення балансової вартості таких цінних паперів над сумою очікуваного відшкодування формується спеціальний резерв.

Обліковою політикою банку передбачено відображення доходів від операцій з цінними паперами у портфелі до погашення (купонний дохід, амортизація дисконту/ премії) за статтею “Процентний дохід” Звіту про фінансові результати”. Витрати на формування спеціального резерву на покриття збитків від операцій з цінними паперами у вказаному звіті відображаються за статтею “Чисті витрати на формування резервів”.

Протягом звітного року операції з цінними паперами у портфелі до погашення банк не здійснював, станом на 31.12.2006 (кінець дня) цінні папери в портфелі банку до погашення відсутні.


Примітка 1.9. Операції репо


Відповідно до облікової політики банку, розробленої згідно з чинними нормативно-правовими вимогами, у бухгалтерському обліку та звітності кошти, надані за операціями репо, враховуються як кредит (стаття “Кредити та заборгованість клієнтів” звіту “Баланс”).

Для обліку доходів за операціями репо облікова політика банку передбачає загальні методи і принципи: метод нарахування та принцип відповідності, згідно з якими доходи нараховуються в періоди існування активу шляхом відображення частини різниці між ціною придбання та зворотного викупу цінних паперів, яка відноситься до звітного періоду, (рівномірним методом) на рахунку для обліку нарахованих доходів за операціями репо. Указані доходи є процентними та враховуються за статтею “Процентний дохід” Звіту про фінансові результати.

Протягом звітного року банк не здійснював операції репо.


^ Примітка 1.10. Кредити та резерви під кредитні ризики

Бухгалтерський облік кредитних операцій у звітному році банк здійснював відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України (постанова Правління НБУ від 15.09.2004 №435) на балансових рахунках, відповідних направленості кредитних коштів, строковості кредитів та типів контрагентів – позичальників.

У звіті “Баланс” кредити, що надані банком, відображені в сумі основного боргу за вирахуванням резервів на покриття можливих втрат від кредитних операцій, сформованих, відповідно до нормативно - правових актів НБУ у порядку, визначеному відповідними внутрішніми документами банку, у залежності від категорії кредитного ризику.

Відповідно до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків (постанова Правління НБУ від 06.07.2000 № 279) протягом звітного року банк створював вказаний спеціальний резерв під стандартну та нестандартну заборгованість за всіма видами наданих кредитів у національній та іноземних валютах, включаючи депозити і кредити, надані іншим банкам, суб'єктам господарювання, фізичним особам, а також надані банком гарантії,авалі, акредитиви . Резерви під надані зобов’язання з кредитування банком не формувались, так як за умовами відповідних договорів з контрагентами (клієнтами) такі зобов’язання є відкличними, тобто безризиковими. При цьому, оцінка фінансового стану позичальника здійснювалась в порядку, визначеному відповідними внутрішніми документами Банку.

Нестандартну заборгованість становлять кредити, які за результатами оцінки кредитного ризику, віднесені до таких груп: “під контролем”, “субстандартні”, “сумнівні” та “безнадійні”. Сформований банком резерв під вказану заборгованість обліковується за балансовими рахунками 1590, 2400, 3690; резерви під стандартну заборгованість обліковуються за рахунками 1591, 2401, 3690. Резерв під кредитні ризики формується у валюті заборгованості.

Спеціальні резерви для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями створені за рахунок відрахувань з рахунків групи 770 "Відрахування в резерви" (стаття “Чисті витрати на формування резервів” Звіту про фінансові результати). При цьому, витрати на формування резервів у іноземних валютах відображаються за вказаними рахунками та статтями звітності за офіційним курсом на дату формування резервів (дату балансу). Шляхом розформування резервів, сформованих на попередню дату балансу, у повній сумі, (витрати на формування резервів у іноземній валюті відновлюються за офіційним курсом відповідних інвалют на дату формування резервів), та формування на звітну дату резерву в повній розрахунковій сумі на вказану дату, банк забезпечує формування витрат на формування спеціальних резервів під кредитні ризики за офіційними курсами іноземних валют на 31.12.2006 (кінець дня).

Спеціальні резерви формуються банком, відповідно до чинних нормативно - правових вимог, і за несплаченими нарахованими доходами – якщо вони прострочені на строк, більший 31 дня, або є сумнівними. Такі резерви, створені за рахунок відрахувань з рахунку 7720, (стаття “Чисті витрати на формування резервів” Звіту про фінансові результати), обліковуються на балансовому рахунку 2490 “Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами” (стаття “Нараховані доходи до отримання” звіту “Баланс”).

Відповідно до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 03.08.2000 № 279, банк сформував резерв під всю суму нарахованих сумнівних та прострочених на строк, більший 31 дня, доходів за кредитними операціями.

АКБ “ТАС-Комерцбанк” здійснює нарахування та відображення в бухгалтерському обліку процентних та інших доходів за кредитними операціями відповідно до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджених постановою Правління НБУ від 18.06.2003 №255. У разі неотримання платежу в обумовлений договором термін, наступного операційного дня нараховані доходи перевраховуються на рахунках з обліку прострочених доходів. У випадку прострочення кредиту, відсотки на суму кредиту нараховуються і за період прострочення до моменту погашення кредиту. У разі визнання заборгованості за нарахованими доходами сумнівною до отримання, подальше нарахування доходів за відповідним договором з контрагентом здійснюється за позабалансовими рахунками.

Меті зміцнення стабільності банку (в частині наявності можливостей покриття банківських ризиків, зокрема процентних), слугує і формування, згідно з чинним законодавством, резервних фондів за рахунок прибутку після оподаткування. Відрахування до вказаного резерву здійснюються за рішенням Загальних зборів акціонерів АКБ “ТАС-Комерцбанк” та обліковуються на рахунку 5021 “Резервні фонди”.

З метою оптимізації фінансового результату діяльності банк використовує суми сформованого резерву на покриття можливих втрат від кредитних операцій у разі, коли всі можливі заходи по погашенню проблемної заборгованості вичерпані, а заборгованість, як правило, має ознаки “безнадійної” згідно із п.п.1.25 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Списання безнадійної кредитної заборгованості за рахунок спеціального резерву, відповідно до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, здійснюється за рішенням Правління Банку.

Безнадійна кредитна заборгованість (за основним боргом та нарахованими процентами), списана за рахунок відповідних спеціальних резервів, обліковується в подальшому за позабалансовими рахунками груп 960 "Не сплачені в строк доходи" та 961 "Борги, списані у збиток" до часу надходження коштів на її відшкодування або до анулювання боргів у порядку, визначеному чинним законодавством.

У разі часткового або повного погашення контрагентом раніше списаної за рахунок резерву суми безнадійної заборгованості, у бухгалтерському обліку зменшуються витрати на формування резервів за рахунками груп 770 та 772 (у разі списання проблемної заборгованості за рахунок резерву протягом звітного року) або ж отримані кошти враховуються за рахунками 6711, 6712, 6717 (якщо безнадійну заборгованість було списано за рахунок спеціальних резервів у минулих роках).

Після прийняття Правлінням Банку рішення про списання безнадійної до повернення заборгованості за рахунок спеціального резерву, робота по її відшкодуванню продовжується.


^ Примітка 1.11. Враховані векселі

Векселі є інструментом, що видаються іншими сторонами і придбаваються банком на вторинному ринку або безпосередньо у емітентів. Враховані векселі обліковуються за первісною вартістю, з урахуванням дисконту (у разі придбання з дисконтом). У звіті “Баланс” враховані векселі відображаються за статтею “Кредити та заборгованість клієнтів”.

Дисконт за врахованими векселями амортизується протягом періоду, що залишається до дати погашення векселя. За вказаним методом на дату погашення залишок неамортизованого дисконту має дорівнювати нулю. Окремо обліковуються проценти, нараховані за векселем. Якщо вексель реалізується до дати погашення, залишок неамортизованого дисконту списується на балансову вартість векселя зворотним бухгалтерським записом. Нараховані проценти за врахованими векселями та амортизований дисконт є процентними доходами, які відображаються за статтею “Процентні доходи” Звіту про фінансові результати.

Враховані векселі є об'єктом резервування як складова частина кредитного портфелю. Витрати на формування резерву на відшкодування втрат за врахованими векселями відображаються за статтею “Чисті витрати на формування резервів” Звіту про фінансові результати.

Протягом звітного періоду операції по врахуванню векселів банк не здійснював.
^ Примітка 1.12. Нематеріальні активиВідповідно до облікової політики банку, облік нематеріальних активів ведеться пооб'єктно на рахунку 4300 “Нематеріальні активи” за історичною (первісною) вартістю, яка включає всі витрати на їх придбання, установку і введення в експлуатацію. Якщо нематеріальний актив розробляється банком самостійно, він визнається в балансі банку, якщо банк має:

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним вище критеріям, то витрати, пов’язані з його придбанням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені.

Амортизація вартості нематеріальних активів, відповідно до облікової політики банку, нараховується щомісячно із застосуванням прямолінійного методу за нормами, визначеними згідно зі строками корисного використання активів. При цьому, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється банком до нуля.

У фінансовій звітності нематеріальні активи банку відображені в залишковій вартості: різниця між первісною вартістю та нарахованими на дату звіту амортизаційними відрахуваннями.

У складі нематеріальних активів банк обліковує, в основному, права на використання програмного забезпечення автоматизації операційної діяльності банку та формування звітності.

Строк корисного використання нематеріальних активів банку становить до 4 років. Строки корисного використання нематеріальних активів та норми амортизації у звітному періоді не переглядались.

При цьому, вартість прав на використання програмного забезпечення, якому притаманне швидке моральне старіння, банк має намір замортизувати протягом 4 років від дати придбання.
^ Індексація (переоцінка) балансової вартості нематеріальних активів та перегляд терміну їх корисного використання у 2006 році банк не проводив.
Станом на 31.12.2006 (кінець дня) банк має укладені угоди на придбання права на використання програмного забезпечення АБС у сумі 148,1 тис. грн...


Примітка 1.13. Основні засоби


Обліковою політикою банку передбачено, що основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, уключаючи всі витрати по їх придбанню (створенню), доставці, установці і введенню в експлуатацію. Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на придбання об'єкта основних засобів чи доведення його до робочого стану, не включаються до первісної вартості цього об'єкта.

  Для нарахування зносу (амортизації вартості) основних засобів банк застосовує прямолінійний метод. При цьому, ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється до нуля.

  Норми, за якими нараховується знос основних засобів, розраховується в залежності від строку їх корисного використання (експлуатації), визначеного при введенні основних засобів в експлуатацію, та, відповідно до облікової політики банку, становлять (на рік):  І. Будівлі, споруди та передавальні пристрої 

  1.1.

  Будинки, будівлі

  60

  1,67%

   1.2.

  Пристрої передавальні

  20

  5%
  ^ ІІ. Транспортні засоби

  2.1.
  Автомобілі
  5

  20%

  ІII. Машини та обладнання

  3.1.

  Комп'ютерна техніка

  4

  25%

  3.2.
  Оргтехніка

  3.2.1.

  Копіювальні апарати

  3

  33,3%

  3.2.2.

  Сканери

  8

  12,5%

  3.3.
  Касова техніка

  3.3.1.

  Обладнання для оброблення грошей

  8

  12,5%

  3.3.2.

  Банкомати

  10

  10%

  3.3.3

  Платіжні термінали, ПІН-клавіатури та інш.

  5

  20%

  3.4.
  Телекомунікаційне та мережеве обладнання

  3.4.1.

  Модеми

  5

  20%

  3.4.3.

  Відомчі АТС

  6

  16,67%

  3.4.4.

  Телефонні апарати

  8

  12,5%

  3.4.5.

  Факси

  4

  25%

  3.4.6.

  Аудіо- та відео-техніка

  5

  20%

  3.4.7.

  Джерела безперебійного живлення

  4

  25%

  3.4.8.

  Локальні комп’ютерні мережі

  15

  6,67%

  3.5.

  Системи і прилади охоронно-пропускного режиму і безпеки

  3.5.1.

  Охоронні системи

  7

  14,3%

  3.5.2.

  Прилади відеозапису та зберігання інформації

  4

  25%

  3.6.
  ^ Побутова техніка
  4-5

  20-25%

  IV. Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

  4.1.

  Інструменти

  3

  33,3%

  4.3.

  Меблі

  5

  20%

  4.3.5.

  Сейфи, металеві шафи

  10

  10%

  4.3.6.

  Машини друкарські

  4

  25%
  Министерство иностранных дел республики казахстан комитет международной информации III форум безопасности сеап - страница 28,
  Госдума РФ мониторинг сми 19-21 - страница 33,
  Ii. История южных и западных славян в Новое время (конец XVIII в. 1914 г.) - страница 23,
  Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента) - страница 52,
  «Город Сарапул. Второй год. Общественные дела. Новая сибирская магистраль: памятная книжка на 1912 год» - страница 10,
  Л. В. Козуб С. Ф. Прокопенко «01» сентября 2010 года «01»сентября 2010 года Образовательная программа - страница 67,
  Книга 1 психология народов - страница 22,
  Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 Собрание закон - страница 6,
  Весна – успешная борьба филиппинских крестьянских организаций против сгона арендаторов с земли.    1 июня,
  Шлока Кундалини основа практик йоги 4 Шлока 2 - страница 32,
  Интегральная йога - страница 2,
  Глава 1^ Пятница, 26 августа 1977 года - Тогда Джеймс Вайкери устроил публичную демонстрацию тахистоскопа, аппарата...,
  Хвора 17 років скаржиться на біль І набряк 2-го пальця правої руки, які з'явилися на другу добу після манікюру - страница 2,
  Российские сми о мчс мониторинг за 18 ноября 2011г - страница 36,
  Извещение о проведении открытого аукциона № А424/09 по размещению муниципального заказа на 2009 год - страница 12,
  Чупрун Александр Что такое сыроедение - страница 8,
  Реферат по информатике Кафедра информатики сунц урГУ - страница 20,
  Игоря Федоровича Глухова от всей души поздравляем с Днем Рождения! Удачи во всех делах. Спасибо за помощь, поддержку и внимание - страница 4,
  1а. Определение руководителями предназначения организации, стратегии ее развития и ценностей, демонстрация на личном примере своей приверженности культуре качества,
  1.3 Організація і методика дослідження - Гендерна соціалізація є процесом засвоєння гендерних (соціостатевих) ролей...,
  Annual Report — version 2001. 07. 06. 13. 55 - страница 6,
  Предисловие 4 введение 6 - страница 34,
  Перечень образовательных программ (специальностей), реализуемых в рамках данного направления подготовки дипломированного специалиста - страница 2,
  2.4.2. Металлургия - Оглавление,