Висновки до третього розділу - Розділ 1 роль І місце інноваційних процесів у діяльності підприємств залізничного транспорту

^ Висновки до третього розділу

Інноваційна стратегія визначає лінію поводження підприємства в сфері наукових досліджень і розробок, спрямованих на формування інноваційного потенціалу, достатнього для зміни зовнішнього оточення і способів досягнення поставлених підприємством цілей, а також максимально ефективне ведення конкурентної боротьби.

Розвиток інноваційного потенціалу забезпечує не тільки розвиток підприємства і всіх його підрозділів, але і виконання підприємством поставлених перед ним задач.

Від стану інноваційного потенціалу залежать вибір і реалізація інноваційної стратегії, тому його оцінка необхідна.

Автором запропонована система показників розрахунку інноваційного потенціалу підприємства і на їхній основі розроблений мультиплікативний показник, який дозволяє оцінити інноваційний потенціал, а також вироблена система критеріїв, що дозволяють більш точно оцінювати приватні показники і на цій основі приймати рішення щодо інноваційного потенціалу підприємства.

Використання на практиці регулярної процедури оцінювання інноваційного потенціалу дозволяє сфокусувати увагу на недоліках діяльності підприємства і допомагає усунути їх.

Для усунення проблем, виявлених у ході оцінки інноваційного потенціалу і його окремих показників, пропонується використовувати систему інноваційних стратегій, побудовану на підставі оцінки ринкових позицій підприємства і його інноваційного потенціалу.

^ ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК


У дисертації сформульована і вирішена низка актуальних завдань, пов'язаних з розробкою механізмів та інструментів формування і реалізації стратегічного інноваційного потенціалу підприємств залізничного транспорту. Вони дозволяють в умовах нестабільної економіки і посилення міжнародної конкуренції ефективно реалізовувати конкурентні переваги. Основні висновки роботи полягають у наступному:

 1. На підставі дослідження факторів, що впливають на інноваційну діяльність підприємства залізничного транспорту, виділено фактори, що блокують його інноваційну діяльність, а також розроблено класифікацію факторів, які впливають на інноваційний процес. Це дозволяє в подальшому розробити діагностику факторів інноваційного процесу, що є необхідним при постановці і вирішенні інноваційних завдань.

 2. На підставі аналізу світового і вітчизняного інноваційного середовища виявлено причини інноваційної кризи в Україні і надано рекомендації щодо виходу з неї за рахунок стимулювання інноваційної діяльності як на макро-, так і на мікрорівні.

 3. На підставі аналізу існуючого становища на залізничному транспорті України та аналізу світової практики проведення реформ запропоновано шляхи подолання нинішнього несприятливого становища.

 4. На основі проведених досліджень вироблено класифікацію інноваційних стратегій підприємств залізничного транспорту на основі оцінки його інноваційного потенціалу і конкурентного становища на ринку.

 5. Розроблено організаційно-економічний механізм процесу інноваційного реформування «Укрзалізниці», який дає можливість максимально ефективно використовувати усі наявні можливості та резерви для найбільш повного досягнення поставлених перед залізничним підприємством цілей.

 6. Визначено систему показників оцінки інноваційного потенціалу підприємства залізничного транспорту, на основі якої запропоновано мультиплікативний коефіцієнт, що дозволяє оцінити інноваційний потенціал у цілому, а також система критеріїв часткових показників оцінки інноваційного потенціалу, для визначення оптимальної інноваційної стратегії.

Запропоновані в дисертаційному дослідженні пропозиції дозволяють більш ефективно використовувати інноваційні ресурси, а також можливості інноваційного потенціалу не тільки транспортного підприємства, але галузі і країни в цілому.


Додаток А


Додаток В


Акти впровадження дисертаційного дослідження


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Авдулов А.И. Научные и технологические парки, технополисы и регионы науки / А.И. Авдулов, А.М. Кулькин. - М.: ИНИОН РАН, 1992.- 166с.

 2. Агеев А.И.Предпринимательство: Проблемы собственности и культуры / А.И. Агеев. - М.: Наука, 2000.-109с.

 3. Адаманова З.О. Инновационная стратегия экономического развития в условиях глобализации: [монография] / З.О. Адаманова. - К.: Нац.эконом.университет.– Симферополь, Крымучпедгиз, 2005.-504с.

 4. Анискин Ю.П. Обновление продукции и конкурентоспособность / Ю.П. Анискин // Инновационные проблемы в условиях рынка: Материалы семинара. –М.: Экономика промышленности,1999.- №10.-C.35-39

 5. Андрейчиков А.В.Анализ, синтез, планирование решений в экономике / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчиков. - М.: Финансы и статистика, 2000.-307с.

 6. Андрощук Г. Рационализаторская деятельность за рубежом / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. –2003.-№4.-С.29-34

 7. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. - СПб: Питер, 1999.-416с.

 8. Ансофф И. Стратегическое управление/ И. Ансофф. -М.:Экономика, 1989.-89с.

 9. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент / И.Т. Балабанов. -Спб.:Питер,2001.-208с.

 10. Баранчеев В.П. Инновационный менеджмент / В.П. Баранчеев. - М.: Финстатинформ, 2000.-135с.

 11. Бараш Ю.С. Монополії на транспорті і можливі шляхи їх реформування / Ю.С. Бараш // Залізничний транспорт України -2005.-№2.-С.76.

 12. Басов А.И. Инновации – главное направление инвестиционного процесса/ А.И. Басов // Финансы и кредит.-2003.-№5.-С28-34.

 13. Белорус О. Императивы стратегии развития Украины в условиях глобализации / О. Белорус // Экономика Украины.-2002-№11.-С.4-13.

 14. Бир С. Наука управления/ С. Бир ; [пер. с англ. М.С. Доронина]. - М.:Энергия, 2001.-215с.

 15. Бобина М. Стратегические межфирменные альянсы/ М. Бобина // Вопросы экономики, 2002.-№4-С.96-100.

 16. Боди Д.Основы менеджмента / Д. Боди, Р. Пэйтон.- СПб. Питер, 1999.-816с.

 17. Боувер Р. Организационные инновации и пути их реализации / Р. Боувер //Проблемы теории и практики управления -1991.- №4.-С.45-50.

 18. Бочкин А.Л. Стратегическое планирование и нововведения в корпорациях/ А.Л. Бочкин //Сборник трудов ВНИИСИ, 2000.

 19. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал. Ключ к успеху в новом тысячелетии / Э. Брукинг -СПб.: Питер, 2001.-288с.

 20. Бубенко П.Т. Наука та інноваційний процес в Україні / П.Т. Бубенко //Проблеми науки.- 2003.-№4.-С.8-13.

 21. Бутко Н.П. Проблемы реализации инновационной модели развития на региональном уровне / Н.П. Бутко // Экономика Украины.-2001.- №11.-С.15-19.

 22. Верлока В.С. О повышении конкурентоспособности железных дорог/ В.С. Верлока // Залізничний транспорт України.-2000.- №5-6.-С.37-42.

 23. Верба В.А. Методические рекомендации по оценке инновационного потенциала предприятия / В.А. Верба, И.В. Новикова // Проблемы науки.-2003.- №4.-С23-25.

 24. Вплив інноваційної діяльності на збільшення використання матеріальних і трудових ресурсів /А.І.Яковлев// Економіка підприємства: теорія і практика:зб.ст.-К., 2006.-С.124-128.

 25. Галуза С.Г. Усовершенствование методологи анализа конкурентоспособности предприятий на основе теории эффективной конкуренции / Галуза С.Г., Бойко Д.И., Коковихина А. А.// Вісник економіки транспорту і промисловості.-2006.-№15-16.-С40-45.

 26. Гарретт Б. Стратегические альянсы / Б. Гарретт, П.Дюссож. – М.: ИНФРА –2002.

 27. Глазьев С.Ю. Длинные волны и НТП / С.Ю. Глазьев - Новосибирск, 1999.

 28. Голдштейн Г.Я Инновационный менеджмент: [уч. пособие] / Г.Я. Голштейн. –Таганрог: ТРТУ, 1998.-187с.

 29. Гончаров Т.В. Інновавційна діяльність промислових підприємств в Україні / Т.В. Гончаров // Проблеми науки.-2002.-№7.-С.13-15.

 30. Государственный комитет статистики Украины. Статистический бюллетень №1,№2, №3.- 2006.

 31. Гохман О.Г. Экспертное оценивание: [уч. пособие] / О.Г. Гохман. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991.-152с.

 32. Грачев М.В. Управление трудом (теория и практика капиталистического хозяйствования / М.В. Грачев. - М.: Наука, 1990.-198с.

 33. Гречан А.П. Теоретичні засади визначення інноваційного потенціалу підприємства / А.П. Гречан // Економіка та держава.-2005.- №7.-С.34-37.

 34. Гринев А.В. Оценка инновационного потенциала предприятия / А.В. Гринев // Проблемы науки.-2003.- №12.-С12-15.

 35. Гринькова В.М. Тлумачний словник економічних термінів: Навч.посіб./В.М.Гриньова, В.О.Корда. - Харків:Гриф, 2001.

 36. Гунин В.И. Управление инновациями: Управление развитием организации / В.И. Гурин. -М.:ИНФРА-М, 2000.-328с.

 37. Гуриев С. Конкуренция вместо регулирования: предложения по реструктуризации железнодорожного транспорта на третьем этапе структурной реформы / С. Гуриев, Р. Питтман, Е. Шевяхова - ЦЭФИР, 2003.

 38. Дедилова Т.В. Проблемы активизации инновационной деятельности промышленных предприятий в Украине / Т.В. Дедилова // Бизнес-информ.-2005-№5-6.-С.35-37.

 39. Денисенко М.П. вплив інновацій на прискорення розвитку економіки / М.П. Денисенко // Проблеми науки.-2002.-№2.-С15-18.

 40. Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятий : [монография] / В.Л. Дикань. - Харьков.: Основа, 1995.

 41. Дикань В.Л. Оцінка впливовості складових інноваційного потенціалу на інноваційну активність підприємств промисловості / В.Л. Дикань, Є.В. Колесников // Економика розвитку, Харьк. Нац. Університет.-2006.-№1.-С.13-17.

 42. Дикань В.Л. Экономика предприятия: [учебник для вузов] / В.Л. Дикань, И.М. Писаревский. -Х. : ООО «Олант», 2002.-200с.

 43. Экономика труда: [учебник для вузов] / В.Л. Дикань, Ю.Н. Юрченко., А.Г. Дейнека, И.В. Воловельская - Х. : ООО «Олант», 2002.-120с.

 44. Довідник основних показників роботи залізниць України (1996-2006 рр.). Міністерство транспорту та зв’язку України, Управління статистики.- К.:ТОВ «Швидкий рух», 2007.-44с.

 45. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы / П. Друкер. - М.:1999.-352с.

 46. Егоров И.Ю. Использование в Украине новой системы показателей уровней научно-технического и инновационного развития, разработанной в ЕС для их оценки/ И.Ю. Егоров // Пробл. Науки.-БГ.-№9.

 47. Житенко Е.Д. Как стимулировать инновационную деятельность / Е.Д. Житенко // ЭКО.-2002.- №3.-С.47-61.

 48. Завлин П.Н. Оценка эффективности инноваций / П.Н. Завлин, А.В. Васильев - СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1998.-216с.

 49. Завлин П.Н. Основы инновационного менеджмента: [уч. пособие] / П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Минделли.– М.: Экономика, 2000.-475с.

 50. Захарін С.В. Поліпшення інвестіційно-інноваційного клімату в Україні / С.В. Захарін. - К.: Проблеми науки. -2003.-№4.-С.20-23

 51. Захарин С.В. Инновационное и научно-техническое обеспечение развития промышленности / С.В. Захарін. - К.: Проблеми науки.- 2005.-№5.-С.18-20

 52. Золотарев А.Н.Основы формирования холдинговой модели управления ж.-д. транспортом Украины / А.Н. Золотарев // Вісник економіки транспорту і промисловості.-2006.-№15-16.-С.146-148

 53. Зубкова Е.В. Проблемы использования результатов научно-технической деятельности, права на которые принадлежат государству / Е.В. Зубкова // ЭКО.-2001.-№10.

 54. Зуев В. Формирование общей коммунитарной модели экономического развития стран ЕС / В. Зуев // Общество и экономика.-2000.-№2.-С.123-125.

 55. Иванова Н.А. Малый инновационный бизнес в странах развитой экономики / Н.А. Иванова // Российский экономический журнал.- 2003.- №11.-С.98-101

 56. Іванілов О.С. Нова експертно – бальна методика оцінки кадрового потенціалу підприємства/ Іванілов О.С., Плєтникова І.Л., Дячков Д.М. // Вісник економіки транспорту і промисловості.-2006.-№15-16.-С67-75.

 57. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент / С.Д. Ильенкова. - М: ЮНИТИ, 1997.-343с.

 58. Ильяшенко С.М Составляющие инновационного потенциала субъекта хозяйственной деятельности / С.М. Ильяшенко, Ю.С. Шипулина // Вісник СумДу.-2002.-№7(40)-С.118-119

 59. Инвестиции и инновации: Словарь-справочник от А до Я / [Л.В. Артемова, М.З Бор, А.Ю.Денисов и др.]- М.:ДИС, 1998.-295с.

 60. Инновационный менеджмент: Банки и биржи / [С.Д.Ильенкова, Л.М.Гохберг, С.Ю.Ягудин и др.]; под ред. С.Д.Ильенковой. - ЮНИТИ, 1997.-215с.

 61. Инновационный менеджмент/ [П.Н. Завлина, А.К.Казанцева, Л.Э.Миндели и др.]. - М.: ЦИСН, 1998.-267с.

 62. Карачаровский В.В. Выскотехнологичное развитие и либеральная
  парадигма / В.В. Карачаровский // ЭКО.- 2003.- №9.-С27-28

 63. Карлофф Б. Деловая стратегия / Б. Карлофф; [пер.с англ. В.Припискова]. - М.:Экономика,1991.-185с.

 64. Киселева В.В., Анализ научного потенциала (межотраслевой аспект) / В.В. Киселева, Т.Е. Кузнецова, Б.В. Кузнецов - М.: Наука, 2002.-125с.

 65. Краюхина Г.А. Книга делового человека / Г.А. Краюхина, Э.С. Минаева. - М.: высшая школа, 1983

 66. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности: финансы и статистика : [монография] / В.В. Ковалев- М.:, 1996.

 67. Кокурин Д.И. Инновационная деятельность / Д.И. Кокурин - М.:Экзамен, 2001.-576с.

 68. Комков Н.И. Роль инноваций и технологий в развитии экономики и общества / Н.И. Комков // Проблемы прогнозирования.-2003.-№3

 69. Косенко А.П. Развитие методологии оценки инновационного потенциала предприятия / А.П. Косенко // Экономика развития: Харьковский нац. экономич. университет .-2006.-№1(37).-С.45-47

 70. Костина Г. Миллиард на подделках / Г.Костина // Эксперт.-2000.- №8(221)

 71. Кравцевич А.И. Общественное предпринимательство в Японии : [монография] / А.И. Кравцевич. - М.:Наука, 1988.-299с.

 72. Красноносова О.М. Проблемы материального стимулирования персонала промышленных предприятий / О.М. Краснова // Финансы Украины.-2002 №1(10).-С.25-28

 73. Круглова Н.Ю.. Инновационный менеджмент : [учебное пособие] / Н.Ю. Круглова. - [2-е изд.доп]. - М.: Издательство РДЛ,2001.-352с.

 74. Кругликов А.Г. Системный анализ научно-технических нововведений / А. Г. Кругликов. -М.:Наука, 1996.-120с.

 75. Кулагин А.С.О стимулировании инновационной деятельности / А.С. Кулагин, Л.И. Леонтьев // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование.-2002.- №1(10)

 76. Кулаев Ю.Ф. Економіка залізничного транспорту: [навч.посібник] / Ю.Ф. Кулаев -Днепропетрровськ.- 2006.-232с.

 77. Кутейников А.А. Технологические нововведения в экономике США / А.А. Кутейников. - М.:Наука, 1990.-95с.

 78. Ладник В.И. Предпосылки осуществления инновационной деятельности в Украине / В.И. Ладник. - К.: Наукова думка, 2003.-295с.

 79. Лапин Н.И. Проблемы системного исследования нововведений / Н.И. Лапин // Достижения и перспективы, вып. №28. Управление и НТП.- №5

 80. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности : [учебное пособие] / м.Г. Лапуста, Л.Г Шаршукова. - М.: Инфра – М., 1998.-224с.

 81. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика / В.В. Леонтьев. - М.: Экономика, 1997.-479с.

 82. Лепейко Т.И. Управление формированием стратегического потенциала предприятия / Т.И. Лепейко// Экономика развития.-2004.-№4(32).-С.98-101

 83. Лепейко Т.И. Теоретичний підхід до класіфікаций інновацій / Т.И. Лепейко, М.О. Боярська //Экономика развития.- Х.:ХНЕУ.-2006.-№1(37).-С.102-105

 84. Литвак Б.Г. Управленческие решения: [учебник] / Б.Г. Литвак- М.:ТАНДЕМ, 1998.-248с.

 85. Мартюшева Л.С. Інноваційний потенціал підприємства як об’єкт економічного дослідження / Л.С. Мартюшева, В.О. Калишенко //Фінанси України.-2002.-№10.-С.61-67

 86. Медовников Д. Стратегическое сырье / Д. Медовников // Эксперт.-2000.- №16(229).-С.27-31

 87. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: [учебник] / В.Г. Медынский.-М.: ИНФРА-М, 2002.-295с.

 88. Мендынский В.Г. Реинжиниринг инновационного предпринимательства: [учебное пособие] / В.Г. Медынский, С.В. Индельманов.- М.: Юнити, 1999.-414с.

 89. Медынский В.Г. Инновации предпринимательства: [учебное пособие] / В.Г. Медынский, Л.Г. Шаршукова.- М.:Инфра-М, 1997.-240с.

 90. Мертенс А.В. Инвестиции: курс лекций по современной финансовой теории / А.В. Мертенс. - К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. -416с.

 91. Моисеева Н.К. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление / Н.К. Моисеева, Ю.П. Анискин. -М.: Внешторгиздат.- 1993.-230с.

 92. Москаленко Л. Рецептура вызовов / Л. Москаленко // Эксперт.-2003.- №35(388).-с.24-30

 93. Найт Ф.Х. Риск. Неопределенность и прибыль/ Ф.Х. Найт. - М.: Изд-во «Дело»,2003.-359с.

 94. Наукова та інноваційна діяльність в Україні/ Статистичний збірник.-К.:Держкомстат України,2004.-360с.

 95. Николаев А.И. Инновационное развитие и инновационная культура / А.И. Николаев // Проблеми теории и практики управления.-2001-№5.-С.57-64

 96. Обременчук В.Ф. Стратегия предприятия: короткий курс лекций / В.Ф. Обременчук - К.: МАУП, 2000.-127с.

 97. Огурцов А. Вихід на інноваційний шлях розвитку суспільства / А. Огурцов, Л. Мамаїв, В.Злищук // Науковий світ.-2003.-№4.-С.5-7

 98. Одотюк І.В. Якісний рівень сучасних інноваційних перетворень в промисловому комплексі України / І.В. Одотюк // Проблеми науки.-2002.-№12.-С.33-36

 99. Отенко И.П. Методологические основы управления потенциалом предприятия / И.П. Отенко [учебное пособие]. -Харьков: Изд.ХНЭУ, 2004.-216с.

 100. Оффшорный бизнес за рубежом: налоги, финансы, инвестиции: [учебное пособие для менеджеров]/ под ред. Балашова.- Никосия-Хельсинки: Практик- Ханикомб- 1995.- 228с.

 101. Патон Б. Інноваційний шлях у розвитку економіки України: стан, проблеми, перспективи розвитку / Б. Патон // Вісник НАН України.- 2000.-№2.-с.11-15

 102. Петровский A.M., Организация экспертиз и анализ экспертной информации / А.М. Петровский, Л.А. Панкова, М.В. Шнейдерман. - М.: Наука, 1984.-154с.

 103. Письмак В. Новые формы организации инновационного процесса / В. Письмак // «Экономист».- 2003.-№9.-с.14-16

 104. Пичкур О. Особенности инновационной деятельности на современном этапе / О. Пичкур // Интеллектуальная собственность. -2003.-№12.- с.34-39

 105. Поляков С.Г. Модель инновационного развития предприятия / С.Г. Поляков, И.М. Степнов //Инновации.-2003.-№2 .-с.56-60

 106. Предпринимательство: [учебник] / М.Г. Лапуста, А.Г. Порщнев, Ю.Л.Старостин, Л.Г. Скамай. -М.:ИНФРА , 2000.-448с.

 107. Пригожин И.М. Нововведения: стимулы и препятствия / И.М. Прижин -М.:Политиздат, 1998.-270с.

 108. «Про затвердження Стратегії залучення міжнародної техничної допомоги на 2004-2007рр». / Постанова Кабінету Миністрів України від 14.01.2004р. №15. - Офіційний вісник України.-2004.-№ 2.-с.45-50

 109. «Про концессии»: Закон Украины від 16.07.99р.№977-ХIV/ Відомості Верховної Ради України. – 1999 - № 41.

 110. «Про монополії»: Закон Украины / Відомості Верховної Ради України.- 2000 - № 30

 111. «Про наукову і науково-техничну діяльність» / Закон України від 01.12.1998р. №284-ХІ. - Відомості Верховної Ради України.-1999.-№2-3.

 112. «Про науково-техничну інформацію»: Закон України / Відомості Верховної Ради України.-1993-№33.

 113. «Про наукову і науково-техничну експертизу»: Закон України / Відомості Верховної Ради України.-1995-№9.

 114. «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків»:Закон України/ Відомості Верховної Ради України.-1999-№40.

 115. «Про основи державної політики у сфері науки і науково-техничної діяльності»: Закон України: від 13 грудня 1991р. №1977-ХІІ/ Відомості Верховної Ради України.-1992.-№12.

 116. «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»: Закон України від 15.12.1993р. №3687-ХІІ/ Відомості Верховної Ради України.-1994.-№7.

 117. «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: Закон України від 15.12.1993р.№3689-ХІІ/ Відомості Верховної Ради України.-1994.-№7.

 118. «Про охорону прав на промислові зразки»: Закон України від 15.12.93р.№3688-ХІІ/ Відомості Верховної Ради України.-1994.-№7.

 119. «Про приоритетні напрями розвитку науки і техніки»: Закон України від 11.07.2001р.№2623-ІІІ/ Вісник НАН України.-2001.-№9

 120. «Про приоритетні напрями інноваційній діяльності в Україні»: Закон України від 16.01.2003р.-Урядовий курьєр.-2003.-№12

 121. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева - М.: ИНФРА-М, 2004.-480с.

 122. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции / А.И. Ракитов -М.: изд-во политической литературы, 1997.-286с.

 123. Розанова Н.М. Структура рынка и стимулы к инновациям / Н.М. Розанова// Про­блемы прогнозирования.- 2002.-№3.-С.93-108

 124. Рубан В. Інноваційна модель стратегічного розвитку України: методологія і досвід / В. Рубан // Економіка України-2003.-№6.-С.14-19

 125. Рудик О.В. Инновационный потенциал и оценка его состояния на предприятии О.В. Рудик // Экономика развития.-Харьков:тд.-2004.-№1(29)

 126. Саймон Г. Науки об искусственном / Г. Саймон - М.: Мир, 1972.-148с.

 127. Самуэльсон П. Экономика [в 2-х томах] / П. Самуєльсрн -М.: НПО «АЛГОН» ВНИИСИ «Машиностроение», 1994-т.2.-417с.

 128. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто -М.: Прогресс, 1990.-295с.

 129. Соколов Д.В. Предпосылки анализа и формирование инновационной политики / Д.В. Соколов, А.Б. Титов, М.М. Шабанова. - СПб.: ГУЭФ, 1997.

 130. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки / Д.Салах. - М.: Финансы и статистика, 1985.-366с.
 131. Медицинское обеспечение населения в чс - страница 3,
  Задачи и возможности соблюдение прав человека в россии общая - страница 2,
  «Очки убийцы» - страница 14,
  Глава пятая - С. Торайгырова Институт истории и права Муратбай Тасбулатов Становление и развитие Конституции Республики...,
  Інформація про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-виставки «Космічні фантазії» - страница 4,
  В петербурге будет объявлен конкурс на право заключения соглашения о реализации инвестиционного проекта преобразования территории Апраксина двора спб-тасс, 03 - страница 65,
  Должен Первым Предлагать Руку для Рукопожатия 24 Различные Виды Рукопожатий 24 Глава IV жесты рук и кистей рук 27 Жесты Кистей Рук. Потирание Ладоней 27 Потирание Большого Пальца об указатель - страница 19,
  «К критике поли­тической экономии» - страница 2,
  Ббк 63. 3(0)я 73 в 84 Всероссийский заочный финансово-экономический институт - страница 34,
  Реабилитация семьи - Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка. Демографическая безопасность России,
  Модель адміністративно-територіальної реформи в Україні,
  Госдума РФ мониторинг сми 9-12 - страница 21,
  Л. А. Прохоров М. Л. Прохорова Уголовное право Рекомендовано Министерствам образования Российской Федерации в качестве учебник - страница 5,
  Сочинение язарга өЙРӘНӘбез методика һәм үрнәкләр «Яңалиф»,
  Задачи: Исследовать учебно-научную литературу по проблемам собственных имен различных видов (антропонимов, топонимов, этнонимов); Предпочесть тексты, описывающие этапы автобиографии ученого - страница 4,
  Американский уфолог в захватывающей форме излагает собственную версию природы нло (неопознанные летающие объекты) в противовес "инопланетной" гипотезе - страница 7,
  ГЛАВА 3. РАЗБОР ОСНОВНЫХ ТЕОЛОГИЧЕСКИХ МНЕНИЙ "ОБЩЕСТВА СТОРОЖЕВОЙ БАШНИ" - Общества Сторожевой Башни кандидатская диссертация,
  Основное образование. Качество обучения по классам - Письмо Минобрнауки России от 28. 10. 2011 г. №13-312, методические...,
  Закрытое акционерное общество "ТелеСвязьИнформ" - Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003 г,
  Методическое пособие к курсу №1 «Реализация задач образовательной области «Социализация» - страница 8,
  Чарльз форт. 1001 забытое чудо. Книга проклятых,
  Глава II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДОКУМЕНТОВ - Петровский С. В. Интернет-услуги в правовом поле России,
  Владимир Владимирович Шахиджанян Перед вами самая необычная книга - страница 18,
  470. Заделка верхней части дверных проёмов ……………………………………………… 1 200 - Расценки на ремонтно – строительные работы,