Програма курсу за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні» - страница 4

^ Лабораторний практикум
Лабораторний практикум містить приклади задач, які можна за­пропонувати учням під час вивчення цього курсу за вибором за­лежно від їхнього профілю навчання. Для більш зручного подан­ня змісту практичних робіт позначимо групи профілів певними літерами:

літерою Б — біолого-хімічний,біолого-фізичний, біолого-гео- графічний, біотехнологічний, хіміко-технологічний, фізико- хімічний, агрохімічний, екологічний;

літерою М-фізико-математичний, математичний, фізичний;

літерою Е — економічний.

Практична робота N91. Задачі на створення, редагування та форматування електронних таблиць

Група Б. Створення таблиці з відомостями про чисельність попу­ляцій видів та площі ареалів їх розповсюдження. Група М. Створення таблиці з відомостями про області визначен­ня та області значень деяких функцій.

Група Е. Створення таблиці показників економічної діяльності підприємства.

Практична робота № 2. Задачі на створення, редагування та форматування електронних таблиць із формулами

Група Б. Хімічний склад тіла людини; маса деяких органів дорос­лої людини: виконання нескладних розрахунків в таблицях; ство­рення таблиці оцінювання небезпечних викидів при сналюваїїні вугілля; оцінка технологічних параметрів нафтопереробного під­приємства.

Група М. Створення таблиці множення; табулювання значень по­ліномів та інших раціональних функцій.

Група Е. Складання платіжно-розрахункової відомості заробіт­ної плати та зведеної відомості заробітної плати, виконання не­складних розрахунків у цих таблицях.

Практична робота № 3. Робота з функціями в ТП

Група Б. Задачі на створення ЕТ за результатами медичних об­стежень: обрахунок кількості лікарняних; створення та обробка таблиці медичних обстежень (вік, стать, тиск, зріст, вага, пульс); визначення коефіцієнта ваги; визначення забруднення повітря (об- числення кількості грамів отруйного газу в літрі повітря); розроб­ка спрощеної математичної моделі співіснування хижаків та їхніх

жертв па спільній території; визначення річного приросту популя­ції; визначення загальної концентрації нітрогену у стічних водах.

Група М. Обчислення значень функції на заданому проміжку; задачі на розв'язування квадратного та біквадратного рівнянь; розв'язування нелінійного рівняння методом ділення відрізка навпіл з використанням циклічних посилань; обчислення визна­ченого інтеграла методом прямокутників та методом трапецій. Група Е. Складання платіжно-розрахункової та зведеної відомо­стей заробітної плати із зазначенням утриманого податку та відра­хувань із заробітної плати до пенсійного фонду, фонду страхуван­ня непрацездатності, фонду зайнятості та профспілкового фонду; складання таблиці надходження та продажу товару, розрахунок ви­ручки від продажу товару, розрахунок ПДВ; розрахунок прогнозо­ваної виручки; облік товарного запасу; розрахунок платежів за во­ду; розрахунок платежів за електроенергію; розрахунок прибутку або витрат у разі внесення коштів на депозит або купівлі товару в кредит; фінансові функції MS Excel.

Практична робота № 4. Побудова гістограм, кругових діаграм та графіків

Група Б. Визначення динаміки захворювання на грип; віднос­ної частки угідь різних типів в Україні в 1 ст. н.е. та наприкінці XX століття; визначення підвищення температури атмосфери Землі за роками; динаміки зміни чисельності популяцій; розра­хунок чисельності населення міста.

Група М. Побудова графіків функції (лінійних, квадратичних); графічне розв'язування систем рівнянь; побудова графіка руху тіла, кинутого під кутом до горизонту; побудова графіків функцій двох змінних.

Група Е. Побудова діаграми «Відрахування до пенсійного фон­ду за місяць»; побудова графіка з накопиченням «Премія за квартал»; побудова графіка з накопиченням «Порівняння відра­хувань податку з доходів»; побудова кругової діаграми для визна­чення частки різних фірм-виробників продуктів, які зберігають­ся на складі; визначення точки рівноваги попиту та пропозиції, задачі на візуалізацію числових даних, які вимагають добирання типу діаграми; визначення залежності вкладених у виробництво коштів і отриманого прибутку; динаміки продажу товару впро­довж року; залежності продажу певного товару від сезону; визначення фірми-постачальника партій товару та загальної ви­ручки від його продажу.

Практична робота № 5. Використання функцій ТП для роботи з базою даних

Обчислення середнього й мінімального значення в полі бази да­них, визначення кількості непустих клітинок, складання ношуко- иого запиту.

Група Б. Обробка даних у базах: «Екологія людини: Харчування (білки, жири, вуглеводи, калорійність, таблиця продуктів); Гігіє­на праці (таблиця енерговитрат)»; «Граничнодопустимі концен­трації деяких шкідливих речовин в атмосфері населених пунк­тів»; «Лікарські рослини України»; «Червона книга мого краю»; <■ Каталог квітів»; «Мешканці Київського зоопарку».

Група М. Обробка даних у базах: «Прайс-лист магазину комп'ю­терної техніки»; «Кадри»; «Учні школи»; «Читачі бібліотеки», <■ Розклад руху потягів»; «Телефонний довідник»; «Бібліотечний

каталог».

Група Е. Обробка даних у базах: «Облік залишку товару на скла­ді»; «Об'єкти нерухомості міста, що перебувають у комунальній власності», «Каталог підписних видань», «Список учасників кон­ференції».

Практична робота № 6. Обчислення підсумкових показників

Групи Б, М та Е. У базах даних з попередньої практичної роботи: відфільтрувати дані за допомогою автофільтра та розширеного фільтра, відсортувати їх, згрупувати за певною ознакою й обчис­лити проміжні підсумки, а також створити зведену таблицю та виконати консолідацію даних з кількох баз.

Практична робота № 7. Задачі на підбір параметра

Група Б. Розв'язування задач на обчислення калорійності про­дуктів харчування, складання дієтичного меню; розрахунок енер­говитрат при певному типі навантаження людини. Група М. Розв'язування нелінійних та трансцендентних рівнянь; (цстосуванпя графічно-чисельного методу для розв'язування задач на пошук екстремумів та розв'язування рівнянь.

Група Е. Розв'язування задач на підбір процентної ставки й ос­новних задач з мікроекономіки.

Практична робота № 8. Розв'язування оптимізаційних задач

Група Б. Розв'язування задачі на розподіл ресурсів; складання іаблиці харчування людини для певного тину навантаження; розв'язування задачі про раціон; визначення виду функціональної залежності концентрації речовини від періоду часу та оцінка її концентрації у водоймі в момент викиду.

Група М. Пошук екстремумів функцій однієї змінної; складання звітів до розв'язування задач на пошук екстремумів; розв'язуван­ня задач лінійного програмування, зокрема транспортної задачі; побудова функції апроксимації за заданими числовими рядами. Група Е. Розв'язування задачі на розподіл ресурсів; задачі про оп­тимальний план випуску продукції; про розкрій матеріалу; про призначення; транспортної задачі; дослідження характеру зміни рівня виробництва деякої продукції за певний період часу.

Практична робота № 9. Визначення основних статистичних характеристик вибірки

Група Б. Визначення статистичних характеристик для таких да­них: тривалість життя (середня, максимальна, мінімальна) птахів (домашніх тварин, риб); дані медичного обстеження; визначення динаміки захворювання на грип; обробка результатів опитування (визначення медіани, моди, середнього вибіркового, дисперсії, се- редньоквадратичного відхилення).

Група М. Статистична обробка результатів опитування, вибірки та ряду розподілу (визначення медіани, моди, середнього вибір­кового, дисперсії, середні,оквадратичного відхилення), обробка результатів перепису населення.

Група Е. Визначення співробітників з максимальною та міні­мальною заробітними платами; визначення середньої заробітної плати робітників; визначення товару із найбільшим залишком; визначення найдешевшої та найдорожчої закупівельної ціни на придбані партії товару з кодом ; визначення середньої закупі­вельної ціни товару з кодом .

Практична робота № 10. Основи кореляційного аналізу

Група Б. Задачі на визначення залежності діастолічного тиску від віку людини; завантаженості вулиць автотранспортом; концен­трації шкідливих речовин у воді; визначення залежності медич­них показників від віку вибраної групи обстежених; дослідження залежностей між популяціями та екологічними факторами. Група М. Побудова рівняння парної лінійної регресії методом найменших квадратів.

Група Е. Задачі па використання фінансових функцій, сценаріїв; прогнозування розміру виручки, яку буде отримано за поточний

квартал від продажу партії товару з кодом за стандартних

умов продажу, якщо закупівельна ціна одиниці товару , кіль­кість одиниць товару в партії , передбачений залишок на скла­ді в кінці кварталу ; аналіз ринку нерухомості в рідному місті

та визначення основних параметрів, що впливають па вартість квартир.

Практична робота №11. Макроси

Група Б. Створення каталогів для автоматизованої вибірки да­них: «Відомості про лікарські препарати та рослини»; «Споживні якості продуктів харчування»; «Екологія регіонів України». Ство­рення макросу для автоматизованого планування засіву культур па посівних площах.

Група М. Створення макросу для автоматизованої побудови роз­різів тривимірних поверхонь.

Група Е. Створення каталогів для автоматизованої вибірки да­них: «Показники фінансової та промислової діяльності підпри­ємств», «Облік товарів на складі», «Об'єкти нерухомості міста». Створення макросу для автоматизованого форматування прайс- аркушів, пенсійних або платіжних відомостей.

Практична робота № 12. Функції користувача

Група Б: Обчислення обсягів муніципального водопостачання. Група М. Створення функцій для обчислення алгебраїчного ви­разу.

Група Е. Створення функцій користувача для розрахунку подат­ку з доходів, прибуткового податку.

Практична робота № 13. Програмування макросів

Група М. Програмування ігор «Морський бій», «Хрестики-нулики», «Бій в пам'яті», «Життя».

Група Е. Програмування бізнес-гри «Цінова конкуренція на олігопольному ринку».
^ Список використаної літератури
Концепція програми інформатизації загальноосвітніх нав­чальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл (Рішення колегії МОН від 27.04.2001)// Комп'ютер в школі та сім'ї. 2000, № 3. — С. 3-10.

Концепція профільного навчання в старшій школі// Інформа­ційний збірник Міністерства освіти і науки України, 2003, № 4.-С. 3-15.

Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)// Ін­формаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - Січень 2002, № 2. - К.: Педагогічна преса, 2002. - 23 с.

Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Поста­нова Кабінету міністрів України від 14.01.2004 №24.

Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних за­кладів. — Запоріжжя: Прем'єр, 2003.

Руденко В.Д. Збірник практичних робіт з інформатики /За ред. В.М. Мадзігона. — К.: Видавнича група BHV, 1999. — 96 с.

Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практич­ний курс інформатики/ За ред. В.М. Мадзігона. — К.: Фенікс, 1997. - 304 с.

Біологія та екологія з комп'ютером /ІО. Дорошенко, Н. Семе- нюк, Л. Семко. — К.: Вид. дім «III кіл ний світ»: Вид. Л. Галіци- на, 2005. — 128 с. — (Б-ка «Шкіл, світу»),

Економічні задачі в Excel / Упоряд. Н. Вовковінська. — К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. — 112 с. — (Б-ка «Шкіл, світу»).

Електронні таблиці Excel: Конспекти уроків/Упоряд. Н. Вов­ковінська. — К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. — 112 с. — (Б-ка «Шкіл, світу»).

Триус Ю.В. Комп'ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики: Монографія. — Черкаси: Брама— Ук­раїна, 2005. - 400 с.
^ Список рекомендованої літератури
Основи екології. Збірник ситуаційних задач /Упоряд. М.А. Герц, А.І. Герц, І.І. Герц. — Тернопіль: Мандрівець, 2000.-96 с.

Основи екологічних знань: Пробний мас. підручник для уч­нів 10-11 кл. середніх загальноосв. закладів/ Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. - К.: Либідь, 2000. - 336 с.

Лабораторний та польовий практикум з екології/ І.В. Бейко, В.М. Боголюбов, І.Г. Вишенська та ін./ Під ред. В.П. Замостя- на та Я.П. Дідуха. — К.: Фітосоціоцентр, 2000. — 216 с.

Жалдак М.І., Триус Ю.В. Основи теорії і методів оптиміза- ції. — Черкаси: Брама —Україна, 2005. — 608 с.

Гельман В.Я. Решение математических задач средствами Excel. Практикум. - СПб.: Питер, 2003. - 240 с.

Дмитрий дрозин,
Если понимание бессамостности ограничивается только верой в сказанное Буддой – только в его слова – тогда оно не может быть правильным,
Курс Организации здравоохранения и общественного здоровья квалификационные тесты - страница 9,
Вариант 34 - Содержание 38 1 Вопросы для подготовки к зачету/экзамену 2 Пример описания выполнения практического задания №2. 78,
Тема учебно-исследовательской работы,
Программа фундаментальных исследований Президиума ран - страница 15,
Итоги (истории синтеза разумноорганизованных языков) 6 - страница 3,
Ростовский Государственный Университет Биолого-почвенный факультет курсовая - страница 2,
Исторические корни волшебной сказки исторические корни волшебной сказки 112 предисловие 112 - страница 29,
д.Филиппково Барятинского района Калужской области. Ремонт водопроводной сети,
Выработка продукции и численность занятых - Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года,
Источниковую базу - Левоэсеровское движение: организационные формы и механизмы функционирования,
Учебное пособие составитель Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки, доктор юридических наук,профессор Ю. П. Титов - страница 6,
На пути к единой теории поэтической фоники - Исследование бытия и распада жанровой системы русской поэзии xviii-начала XIX века,
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет - страница 23,
Українське незалежне інформаційне агентство новин (уніан). Засноване в березні 1993 року - страница 5,
на закупівлю робіт з - Голова комітету з конкурсних торгів,
Е. Ф. Жукова Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве - страница 26,
Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів біології Зміст - страница 3,
Собрание сочинений 27 печатается по постановлению центрального комитета - страница 15,
Общественная палата российской федерации - страница 8,
Книга ценна не только уникальным фактическим материалом. Яркая и страстная, она зовет преодолеть заложенное в нас демократической пропагандой чувство национальной неполноценности, - страница 4,
Решением Общего собрания членов - страница 118,
Глава 12 - Ч. У. Ледбитер по ту сторону смерти,