Таблиця 3.22 - Розділ 3 облік фінансово-розрахункових операцій

Таблиця 3.22
^ Типова форма № 409 (бюджет)

Клінічна лікарня № 22 м. Києва

Затверджено

(назва установи)

Наказом Державного казначейства
України від 27.07.2000 р. № 68
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

354703

Код за ДКУД

^ МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 6

за березень 2002 р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами


з/п

КЕКВ

Дата

Номер
документа

Назва
організації
(установи)

Залишок
на початок місяця за субрахунком
№ 675

Дебет субрахунка № 675

Дата

Номер документа

До кредиту субрахунків

Дебет

Кредит

323

321

711

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

1135

2.03

104

МП «Сокай»
5765,00

2.03

204

5765,005765,00

2

1164

3.03

105

ДКП «??????»
2536,123

1137

17.03

347

«Ремсервіс»
178,34


202,12і так далі до кінцяУсього

64 255,23

32 062 01127 0451,72

164 236,87

1591,04

436 279,63

Кредит субрахунка № 675

Інші записи

Залишок на кінець місяця за субрахунком № 364

Дата

Номер документа

До дебету субрахунків

Д

Д

Д
801
811


Разом

К

К

К

Дебет

Кредит

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


3.03

203
4275,63
2547,01


6822,64

9354,76

17.03

321

8147,15147,55


147,55

123,77

(розлінування через 16 пунктів)
112 898,37
126 855,93


239 754,30


35 657,80

95 497,48

Сума оборотів за меморіальним ордером………. ________________

Виконавець: ___________ __________ _______________ Перевірив: __________ ___________ _____________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер: __________ ____________________ «____» ____________ 200__ р. Додаток на _______ аркушах

(підпис) (ініціали і прізвище)

3.6.4. Облік розрахунків
в порядку планових платежів

Зазначену форму розрахунків бюджетні установи та організації застосовують за наявності постійних господарських зв’язків з різними суб’єктами підприємницької діяльності за по­ставками матеріальних цінностей та наданням послуг, щодо яких розрахун­ки проводяться не за кожною операцією за окремою угодою відвантаження (відпуском товарів чи наданням послуг), а періодичним перерахуванням коштів у терміни і в розмірах, наперед обумовлених сторонами. Здебільшого за допомогою форми розрахунків у порядку планових платежів проводяться розрахунки з продовольчими базами за продукти харчування, з госпрозрахунковими аптеками за медикаменти, з організаціями громадського харчування за талони на харчування учнів, з автопідпри­ємствами за послуги автотранспорту.

Суми кожного планового платежу та строки перерахування сторони встановлюють на поточний місяць (квартал), виходячи з періодичності платежів і обсягів поставок чи закупівель, надання послуг за договорами, угодами або фактичної поставки за минулий місяць.

У платіжному дорученні за плановими платежами установа-платник у стовпці «Призначення платежу» неодмінно ставить напис «Плановий платіж згідно з договором, номером договору та датою договору», а також термін платежу й цільове призначення перерахованих сум.

Щомісячно постачальник і бухгалтерія платника уточнюють стан розрахунків відповідно до вартості фактично отриманих матеріальних цінностей чи наданих послуг і здійснюють перерахунок та відповідний платіж у порядку, обумовленому в договорі чи угоді. Звірка розрахунків оформлюється актом і забезпечує відповідність перерахованих плановими платежами сум вартості отриманих товарів чи наданих послуг, запобігає порушенням платіжної та фінансової дисципліни.

^ Для обліку розрахунків із постачальниками в порядку планових платежів передбачено активно-пасивний субрахунок № 361 «Роз­рахунки в порядку планових платежів». Установа перераховує постачальникам плановий аванс, супроводжуючи цю операцію записами в дебет субрахунка № 361 «Розрахунки в порядку планових платежів» та кредит субрахунків з обліку грошових коштів на поточних, реєстраційних рахунках.

Отримання продуктів харчування, медикаментів і перев’язуваль­них засобів від постачальників супроводжується записами у кредит субрахунка № 361 «Розрахунки в порядку планових платежів» у кореспонденції з дебетом субрахунків № 232, 233, 331, 801, 802.

Аналітичний облік розрахунків за субрахунком № 361 здійснюється в накопичувальній відомості ф. № 408 (меморіальний ордер № 7). Облік ведеться окремо за кожним постачальником, для якого відводиться необхідна кількість рядків з метою відображення операцій протягом місяця за кодами економічної класифікації видатків. Операції, виконувані за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері. Записи до меморіаль­ного ордеру здійснюються за кожним документом (платіжним дорученням, рахунком) у міру здійснення операції. Залишок на кінець місяця за субрахунком № 361 обчислюється як загальний, так і за кожним постачальником зокрема згідно з кодами економічної класифікації видатків.

Облік розрахунків з постачальниками в порядку планових платежів може вестися на картках ф. № 272а або у книгах ф. № 292.

3.6.5. Облік списання простроченої
дебіторської та кредиторської
заборгованості

Механізм списання кредиторської заборгованості, строк позов­ної давності якої минув, з бухгалтерського обліку бюджетних установ регулюється Порядком списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, затвердженим Наказом Державного казначейства України від 08.05.2001 № 73 зі змінами, затвердженими наказами Державного казначейства від 19.07.2001 № 122 та від 29.01.2002 № 14.

Списання за загальним і спеціальним фондами державного бюджету кредиторської заборгованості бюджетних установ (крім власних надходжень), строк позовної давності якої минув і яка є наслідком діяльності установи, здійснюється щоквартально.

Строк позовної давності згідно зі статтею 71 Цивільного Кодексу Української РСР становить три роки.

Визначення кредиторської заборгованості, строк позовної дав­ності якої минув і яка є безнадійною для погашення, проводиться окремо створеною комісією, затвердженою наказом керівника установи, або щорічною інвентаризаційною комісією за допомогою інвентаризації розрахунків.

До складу інвентаризаційної комісії неодмінно включається головний бухгалтер або його заступник та працівник бухгалтерії, до функціональних обов’язків якого входить ведення обліку розрахунків.

За результатами інвентаризації розрахунків складається акт довільної форми (табл. 3.23), в якому зазначаються сума кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до погашення, назва й адреса кредитора, дата та причини виникнення заборгованості, а також заходи, що застосовувалися для її ліквідації (листи до установи вищого рівня з приводу виділення коштів для погашення даної заборгованості).

Після затвердження керівником установи акт передається за відомчою підпорядкованістю установі вищого рівня для прийняття рішення щодо доцільності списання. Для установ, що мають подвійну підпорядкованість, таке рішення приймається установою вищого рівня, яка затверджує кошторис доходів та видатків.

Установа вищого рівня розглядає подані акти інвентаризації та в разі прийняття відповідного рішення видає наказ про списання з обліку підвідомчої установи кредиторської заборгованості за загальним і спеціальним фондами державного бюджету (крім власних надходжень), строк позовної давності якої минув.

Списання простроченої кредиторської заборгованості бюджет­ної установи за власними надходженнями здійснюється в такому самому порядку, але рішення про списання приймає керівник установи самостійно, а до відома установи вищого рівня подається інформація про проведення такого списання.

У бухгалтерському обліку списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, відображається такою кореспонденцією субрахунків:

^ Дебет субрахунка № 675 Кредит субрахунка № 431

Дебет субрахунка № 675 Кредит субрахунка № 432

Згідно з зазначеним Порядком підлягають списанню й суми депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув. В обліку операції зі списання депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув, відображаються за дебетом субрахунка № 671 та кредитом субрахунків № 431 (за загальним фондом) і № 432 (за спеціальним фондом).

Порядок зарахування сум дебіторської заборгованості такий.

Дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, списується за рішенням керівника установи на зміни результату виконання кошторису доходів і видатків за минулий рік.

Таблиця 3.23

АКТ
інвентаризації розрахунків
з дебіторами та кредиторами станом на 31.05.2002 р.
по Київському індустріальному технікуму

Комісія у складі:

Голова комісії: заступник директора О. М. Терещенко

Члени комісії:

Головний бугалтер Л. М. Заблоцька

Провідний бухгалтер Г. М. Сердюк

За результатами проведеної інвентаризації розрахунків із дебіторами та кредиторами станом на 31.05.2002 року комісією встановлено суми кредиторсь­кої та дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною для погашення.

Кредиторська заборгованість:

Нині неможливо провести розрахунки з названими організаціями, оскільки їх реорганізовано.

Комісія рекомендує суми дебіторської та кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, проплачено за рахунок власних коштів університету, списати з обліку на результат виконання кошторису за спеціальним фондом як безнадійну.

Голова комісії:
заступник директора

Члени комісії:

Головний бухгалтер

Провідний бухгалтер

У разі списання дебіторської заборгованості, яка виникла під час виконання кошторису доходів і видатків за загальним фондом, проводиться бухгалтерський запис:

^ Дебет субрахунка № 431 Кредит субрахунка № 364

У разі списання дебіторської заборгованості, яка виникла під час виконання кошторису доходів і видатків за спеціальним фондом, виконується запис:

^ Дебет субрахунка № 432 Кредит субрахунка № 364

Списання боргу внаслідок неплатоспроможності боржника не є підставою для скасування заборгованості.

Дебіторська заборгованість, термін позовної давності якої минув, одночасно зі списанням на результат фінансової діяльності установи відноситься на позабалансовий рахунок 07 «Списані активи та зобов’язання» класу 0 розділу II «Позабалансові рахунки» й обліковується на цьому рахунку протягом п’яти років з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення, якщо стануться зміни майнового стану неплато-
спроможних дебіторів.

У разі застосування ЕОМ контроль за станом дебіторсько-кредиторської заборгованості за всіма розрахунковими субрахунками (№ 361, 362, 363, 364, 671, 675) здійснюється на підставі машинограми «Сальдова відомість фінансово-розрахункових операцій». Відомість містить дані про залишки на кожному аналітичному рахунку в межах субрахунка, за кожним субрахунком у цілому і є основою для складання місячної та квартальної звітності про заборгованість бюджетних установ.

Тести до розділу 3

1. Дайте правильне визначення терміна «ліміт каси».

а) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси протягом робочого дня;

б) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси на господарсь­кі потреби;

в) гранична сума готівки, яка може зберігатися в касі на кінець робочого дня;

г) немає правильної відповіді.

2. Курсова різниця за операціями з іноземною валютою — це:

а) різниця між купівельною та продажною вартістю іноземної валюти;

б) різниця між офіційними курсами валюти на певні періоди;

в) різниця між залишками валюти за певний період;

г) немає правильної відповіді.


3. До інших грошових коштів належать:

а) талони на пальне;

б) талони на харчування;

в) лікарняні листки;

г) повідомлення на грошові перекази;

д) грошові чекові книжки;

е) марки держмита;

є) кошти в акредитивах;

ж) лімітовані чекові книжки;

з) бланки трудових книжок і вкладиші до них;

і) придбані путівки.


4. Яка форма розрахунків є домінуючою в бюджетних установах?

а) платіжними вимогами;

б) платіжними вимогами-дорученнями;

в) платіжними дорученнями;

г) розрахунковими чеками;

д) акредитивами.


5. Зазначте векселі, які застосовуються в бюджетних установах.

а) приватні;

б) фінансові;

в) переказні;

г) комерційні;

д) казначейські.


6. Доберіть з правої колонки правильне визначення термінів.

1. Ремітент.

а) особа, яка переказує свій платіж на іншу особу;

2. Трасат.

б) особа, яка має вексельні повноваження;

3. Індосат.

в) останній власник векселя;
г) платник за векселем.


7. Доберіть з правої колонки склад готівкових і безготівкових розрахунків.

1. Готівкові
розрахунки.

2. Безготівкові розрахунки.

а) розрахунки з підзвітними особами;

б) розрахунки з відшкодування завданих збитків;

в) розрахунки зі страхування;

г) розрахунки в порядку планових платежів;

д) розрахунки за платежами й податками в бюджеті;

е) розрахунки зі стипендіатами;

є) розрахунки з заробітної плати.

8. Назвіть умови, за яких можуть бути видані аванси під звіт.

а) наявність готівки в касі;

б) дозвіл керівника установи;

в) наявність коштів на рахунку в банку (казначействі);

г) відсутність заборгованості за раніше виданими авансами;

д) немає правильної відповіді.


9. Назвіть витрати на відрядження, які відшкодовуються підзвітній особі без подання підтверджувальних документів.

а) квартирні;

б) проїзд;

в) добові;

г) усі витрати.


10. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проведення до господарських операцій.

1. Віднесено на касира нестачу готівки в касі в національній валюті.

а) Дебет 301 Кредит 363;

б) Дебет 363 Кредит 301;

в) Дебет 363 Кредит 642;

г) Дебет 661 Кредит 363;

2. Утримано з заробітної плати на від­шкодування завданих установі збитків.

3. Віднесено на винних осіб нестачу МШП.

4. Отримано до каси суми від винних осіб на відшкодування завданих установі збитків.


Формы организации процесса обучения в дидактике - страница 19,
2 одобрен для применения постановлением Госстроя России от 18 июня 2003 г - страница 4,
Секретно т. Молотов! Прошу пустить вкруговую членам Политбюро к сведению, с воз­вратом,
КИНЕТИКА ОБРАТИМЫХ РЕАКЦИЙ - V. каталитические процессы. Вопросы оптимизации,
Прогнозные показатели численности и объемов добычи диких копытных животных на 2006–2015 годы,
Отчет о работе контрольно-счетной палаты - страница 12,
Конституция Республики Татарстан, настоящий закон,
«Конкурентоспособность, методы оценки и пути повышения» ст гр - страница 2,
Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 23 ноября 2011 года - страница 11,
Сонеты шекспира либретто пластического спектакля - страница 3,
Годы Великой Отечественной войны оправданы огромными жертвами нашего народа и звучат как предостережение и справедливый урок - страница 34,
Валерій Миколайович Запорожан. О. Одес держ мед ун-т, 2008. 284 с. Рос мова. Isbn 978-966-443-009-5 Ця книга - страница 2,
Фёдоров Максим Вадимович Дирижерская интерпретация музыкального произведения (генезис и эволюция) Специальность 17. 00. 02. Музыкальное искусство автореферат,
«НЕЖНОСТЬ» («ПИСЬМА ЛЮБВИ») ВИТАЛИЯ ГУБАРЕНКО КАК ЖАНР МОНООПЕРЫ - Міністерство культури І мистецтв україни національна...,
Стаття 264. Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин,
7.3.4. Импринтинг хромосом и генов - Борей Арт 2000 Golubovsky M. D. The Century of Genetics: Evolution of ideas...,
Інформаційний пакет технолого-педагогічного факультету - страница 10,
4.6. Эстафета - I. пока не вымерли, как динозавры,
Проект рівненська міська рада,
На правах рукописи Рыкалин Федор Николаевич оптимизация технологии производства яблок при орошении в среднем поволжье - страница 4,
Предисловие - Учебное пособие Gaudeamus igitur,
Загальний обсяг експортно-імпортних операцій країн СНД - Соціально-економічне становище країн співдружності незалежних...,
Роман одного из самых известных японских писателей Э. Ёсикавы основан на реальных исторических событиях XVII века - страница 54,
Оптимизация санаторного лечения больных артериальной гипертензией среди рабочих нефтяников 14. 03. 11. восстановительная медицина, лечебная физкультура и спортивная медицина, курортология и физиотерапия,