Тема: Нітроген і фосфор. Фізичні і хімічні властивості нітрогену і фосфору. Мета - Вступ

Тема: Нітроген і фосфор. Фізичні і хімічні властивості нітрогену і фосфору.

Мета: освітня:

виховна: формувати в учнів самостійність, як рису особистості.

розвиваюча: розвивати вміння самостійно працювати з літературою, логічно мислити, робити узагальнення, порівняння, висновки.

Методи і прийоми: бесіда, розповідь, демонстрація, самостійна робота з літературою.

Обладнання: ^ таблиця “Будова молекули нітрогену і фосфору”.

План уроку.

І. Організаційни момент.

ІІ. Ознайомлення з основними поняттями теми.

ІІІ. Самостійна робота з підручником да додатковою літературою.

IV. Виконання контролюючих завань.

V. Підведення підсумків уроку.

VІ. Т’юторські завдання, їх інструктаж.


ІІ. Будова молекули N і P. Молекула нітрогену складається з двох атомів, хімічна формула N2, структурна формула N  N, електронна формула .

запис на дошці

Згідно з вченням про утворення ковалентного хімічного зв’язку перкриванням електронних хмар у молекулі нітрогену утворюється один -зв’язок і два -зв’язки.

У вільному стані фосфор утворює кілька алотропних видозмін. Це пояснюється тим, що атоми фосфору здатні взаємносполучатись, утворювати кристалічні решітки різного типу.

таблицяЯк і в нітрогену атоми фосфору утворюють три ковалентні зв’язки, але на відміну від нього атоми фосфору попарно зв’язані тільки одним ковалентним зв’язком. Дві одиниці валентності, що залишилися, використовуються для приєднання третього і четвертого атомів фосфору. Залежно від того, як відбувається приєднання третього і четвертого атомів фосфору, утворюється або молекулярна або атомна кристалічна решітка.

таблиця

Знаходження у природі.

Нітроген міститься у повітрі у вільному стані (78% за об’ємом). Невелика його кількість у вигляді нітратів міститься у грунті. Він є складовою частиною білкових речовин.

Оскільки фосфор дуже хімічно активний, то вприроді він існує лише у сполуках. Найважливіші мінерали, які містять фосфор, - це фосфорити і апатити. До їх складу входить ортофосфат кальцію Ca3(PO4)2. Фосфор входить до складу деяких білкових речовин, які містяться в генеративних органах рослин, у нервових та кісткових тканинах організмів тварин і людини. Особливо багаті на фосфор мозкові клітини.
Добування.

Для технічних потреб азот виділяють з повітря на тих самих установках, що й кисень. Чистий азот добувають розкладанням деяких його сполук.Фосфор добувають із фосфоритів та апатитів, нагріваючи їх в електричній печі без доступу повітря в присутності SiO2 і вугілля:

Пара фосфору конденсується над водою, і при цьому утворюється білий фосфор.
Фізичні властивості
Характерис­тика речовини

Властивості N

Властивості Р
білого

червоного

Фізичний стан

газ

кристалічна речовина

порошкопо­діб­­на речовина
Твердість

--

невелика – можна різати ножем (під водою)

--
Колір

безбарвний

безбарвний з жовтуватим відтінком

темночервоний
Запах

без запаху

часниковий

без запаху
Густина (г/см3)

28

1,8

2,3
Розчинність у воді

малороз­чинний

нерозчинний

нерозчинний
Температура плавлення (ºС)

--

44

при сильному нагріванні пере­творюється в пару білого фосфору
Світіння

--

у темноті світиться

не світиться
Дія на організм
сильна отрута

неотруйнийХімічні властивості

На основі повсякденних спостережень скажіть про хімічну активність нітрогену і фосфору.

З’ясовується, що азот малоактивний. Підтвердженням цього є відсутність взаємодії у звичайних умовах атмосферного азоту з киснем. Це пояснюється міцністю хімічних зв’язків в його молекулі. При високих температурах зв’язки між атомами ослаблюються і нітроген стає реакційноздатним. Так, наприклад, при температурі електричної дуги нітроген реагує з киснем:запис на дошці

Така реакція відбувається і при електричних розрядах в атмосфері під час грози. За певних умов нітроген реагує з воднем:


запис на дошці

При підвищеній температурі реагує з деякими металами, наприклад:

запис на дошці

Якщо довго нагрівати білий фосфор без доступу повітря, то він жовтіє і поступово перетворюється в червоний фосфор. При нагріванні червоного фосфору в таких самих умовах він перетворюється на пару, в результаті конденсації якої утворюється білий фосфор.

Білий фосфор хімічно дуже активний. Вступає в реакцію з киснем уже при температурі 40ºС (займається), і утворюється оксид фосфору (V):Червоний фосфор реагує з киснем аналогічно, але реакція починається тільки при 260ºС.Фосфор утворює також сполуки з воднем – фосфін РН3

2Р + 3Н2 = 2РН3

Молекула цієї сполуки за своєю формою схожа на аміак, але менш стійка. Фосфор реагує з багатьма металами і утворює фосфіди, наприклад, фосфід кальцію Ca3P2

ІІІ. Завдання: самостійно опрацюйте застосування нітрогену і фосфору.

Варіант А. До відповідних колонок таблиці запишіть рівняння реакцій, які б ілюстрували ці властивості. Складіть електронний баланс. Вкажіть назви продуктів реакції.

^ Хімічні властивості нітрогену і фосфору.

N2, P - окисники

N2, P - відновники

 1. Взаємодія з Ме 1. Взаємодія з Н2 1. Взаємодія з nMe (з більшою електронною гамивністю) 1. Обчислити масову частку нітрогену у його вищому оксиді.

Варіант В. 1. Охарактеризуйте хімічні елементи N і А за їх положенням у періодичній системі.
нітроген

фосфор

1. Положення в періодичній системі2. Будова атома3. Можливі ступені окислення4. Можливі валентності2. Закінчити рівняння реакцій:

а) ; б) ; в) ; г) .

Варіант С. 1. Записати молекулярну, структурну та електронну формули азоту.

 1. Реакція між азотом і воднем зображується таким термохімічним рівнянням:

кДж.

Пояснити, в який бік і чому станеться зміщення рівноваги: а) при збільшенні тиску; б) при підвищенні температури.


Контролююча частина модулю.

IV. Варіант А. 1. Запишіть рівняння реакцій таких перетворень:2. При нагріванні технічного нітрату міді (ІІ) масою 75,2г, виділяється кисень об’ємом 4л (н.у.). Розрахуйте масову частку домішок в зразку нітрату.

3. Вкажіть рівняння окислювально-відновних реакцій:

а) 2PH3 + 4O2 = P2O5 + 3H2O;

б) P2O5 + H2O = 2HPO3;

в) 4H3PO3 = 3H3PO4 + PH3;

г) Ca3P2 + 6HCl = 3CaCl2 + 2PH3;

д) PCl3 + 3H2O = H3PO3 + 3HCl.

Варіант В. 1. Густину нітрогену визначено за повітрям. Якою формулою слід користуватися для обчислення його молекулярної маси:

а) М = 28Д; в) М = 32Д;

б) М = 29Д; г) М = 44Д?

2.Скільки оксиду фосфору (V) утворюється під час спалювання 62кг фосфору:

а) 284кг; б) 142кг; в) 71кг; г) 2кг?

3. Фізичні властивості нітрогену і фосфору.

Варіант С. 1. Дописати рівняння, якщо реакція можлива. Зазначивши умову перебігу кожної з них:2. Чим відрізняється будова амонів ізотопів азоту ?

3. Вкажіть правильне розміщення електронів у енергетичних комірках і електронну формулу атома азоту:

а) 1s2 2s2 2p3 ; б) 1s2 2s2 2p6 3s 2 3p3 ;

в)
г)
д)

Т’юторські завдання.

Обов’язкові

Варіант А. 1. В 250г розчину з масовою часткою фосфорної кислоти 9,8% розчинили 14,2г оксиду фосфору (V). Обчислити масову частку H3PO4 в добутому розчині.

2. Написати рівняння можливих реакцій:

P2O5 + CaO ; P2O5 + SiO2 ;

P2O5 + Na OH ; P2O5 + K2O ;

P2O5 + SO3; P2O5 + H2O;

P2O5 + Ba(OH) ; P2O5 + HNO3.

3. У кисневих сполуках азот проявляє ступінь окислення від +1 до +5. Записати формули відповідних оксидів азоту.

Варіант В. 1. 167мл азоту (н.у.) мають масу 0,21г. Врахувавши це й атомну масу азоту, обчислити число атомів у молекулі азоту.

2. Як здійснити такі перетворення:

P  P2O5  HPO3  NaPO3?

3. Реакція між азотом і воднем зображується таким термохімічним рівнянням:

N2 + 3H2 NH3 + 93,38кДж.

Пояснити, в який бік і чому станеться зсув рівноваги: а) при збільшенні тиску; б) при підвищенні температури.

Варіант С. 1. Обчислити масову частку азоту у його вищому оксиді.

2. Червоний фосфор окислюється азотною кислотою в присутності води за такою схемою: P + HNO3 + H2O  H3PO4 = NO.

Скласти рівняння цієї реакції, показати перехід електронів. Зазначити окислювач і відновник.

3. Дописати такі рівняння:

P + O2 ; P + S ;

P + Cl2 ; P + Ca .

Т’юторські завдання.

Творчі

 1. Нітроген і Фосфор – елементи V групи головної підгрупи. Чому на відміну від Фосфору, Нітроген не буває 5-валентним?

 2. Суміш 3м3 азоту і 6м3 водню пропустили над каталізатором. Який об’єм аміаку утвориться? Який з двох газів подано в надлишку? Який об’єм його залишиться після реакції? Обчислити часову частку компонентів в суміші після реакції.

Література

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи: Курс лекцій: модульне навчання. – К.: Вища школа, 1998.

 2. Базелюк І.І. Організація групової самостійної роботи учнів на етапі засвоєння нових знань // Педагог.: Республ. наук. метод. зб-к. К.: Рад. шк., 1988. Вид 5, 117ст.

 3. Базелюк І.І. Самостійна робота учнів на уроках органічної хімії. К., 1996, 91ст.

 4. Буринська Н.М. Тестові завдання та вправи з неорганічної хімії. К.: “ОКО”, 1996, 203ст.

 5. Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся. – М.: Просвещение, 1984, 64с.

 6. Гареев В.М., Куликов С.И., Дурко Е.Н. Принципы модульного обучения // Вестник высшей школы. – 1987. - №8. – с.30-33.

 7. Гольфарб Я.Л., Ходаков Ю.В. Збірник задач і вправ по хімії для середньої школи. Вид. 3. К.: Рад. шк., 1981. – 77ст.

 8. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь. – 1997. – 376ст.

 9. Громцева А.К. Формирование у школьников готовности к самообразованию. М.: Просвещение, 1983. – 144с.

 10. Дидактика средней школы / Под ред. М.А. Данилова, М.Н. Скаткина. М.: Просвещение, 1982. – 319с.

 11. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. – М.: Учпедгиз, 1961. – 239с.

 12. Жарова А.В. Управление самостоятельной деятельностью учащихся. – Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1982. – 75с.

 13. Жильцов П.А. Повышение эффективности учебно-воспитательного процеса. // Советская педагогика. – 1986. - №11. – с.63-69.

 14. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. М.: Просвещение, 1968. 230с.

 15. Іванова Р.Г., Савич Т.З., Чертков І.Н. Самостійні роботи з хімії. – К.: Рад.шк., 1986. – 216ст.

 16. Иванова Р.Г. Урок химии в средней школе. Типы, структура уроков химии и самостоятельная работа учащихся. – М.: Педагогика. – 88с.

 17. Иванова Р.Г., Иодко А.Г. Система самостоятельных работ учащихся при изучении неорганической химии. – М.: Просвещение, 1988. – 160с.

 18. Ильина Т.А. Тема обсуждения – педагогическая технология. // Вестник высшей школы – 1973. - №11. – с.13-17.

 19. Карпова В.А. Об изучении фундаментальных дисциплин. в основе – бригадно-модульная структура. // Вестник высшей школы. – 1990. - №5. – с.47-48.

 20. Кирюшин Д.М., Голобородько М.Я., Васик Г.Е. Методика самостоятельных работ на уроках химии в 7 классе. – М.: Просвещение, 1971. – 101с.

 21. Кларк М. Технология образования или педагогическая технология? // Перспективы. Вопросы образования. – М., 1983. – 32. – с.47-54.

 22. Коваленко О.Є. Методичні основи технології навчання: теоретико-методичні та практичні аспекти викладання дисциплін електроенерегтичного циклу. – Х.: Основа. – 1996.

 23. Коваль Л.Г. Обгрунтування поняття “педагогічна технологія”. // Гуманітарні аспекти реформування і розвитку національної системи освіти. – К., 1994. – с.192-193.

 24. Кузнецова Н.Е. Формирование систем понятий при обучении химии. – М.: Просвещение, 1989. – 144с.

 25. Ларнер И.Я. Внимание технологии обучения // Советская пеадгогика. – 1990. - №3. – с.139-141.

 26. Лында А.С. Дидактические основы формирования самоконтроля в процессе самостоятельной учебной работы учащихся. – М.: Высшая школа, 1979. – 159с.

 27. Лозовая В.И. Познавательная активность школьников. – Харьков: Основа, 1990. –88с.

 28. Организация проблемного обучения в школе. – М., 1977. – 240с.

 29. Махмутов М.И. Современный урок. – М.: Педгогика, 1981. – 190с.

 30. Мельник В.В. Наукове програмування навчального модуля. // Педагогіка і психологія. – 1997. – №1. – ст.71-79.

 31. Нильсон О.А. Теория и практика самостоятельной работы учащихся в учебном процесе и ее эффективность при использовании рабочей тетради в школе. – Таллин: Валгус, 1976. – 280с.

 32. Оконь В. Основы проблемного обучения. – М.: Просвещение, 1968. – 204с.

 33. Пидкасистый П.И. Самостоятельно-познавательная деятельность школьников в обучении. – М.: Педагогика, 1980. – 240с.

 34. Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся. – 2-е изд. – М, 1981. – 78с.

 35. Полосин В.С. Школьный експеримент по неорганической химии. – М.: Просвещение, 1970. – 336с.

 36. Рева Ю.В. О груповой форме самостоятельной работы учащихся // Физика в школе. – 1987. - №1. – с. 46-47.

 37. Сагарда В.В., Химинець О.В. Дидактичні передумови впровадження рейтингової системи оцінки успішності. // Рейтингова система оцінки успішності навчання. Збірник наукових праць. – К.: НМКВО. – 1992. – с.78-83.

 38. Сікорський П.І. Модульно-рейтингова система навчання у ліцеї. // Педагогіка і психологія. – 1997. - №1. – с.71-79.

 39. Суворцева Р.П., Савицкий С.Н., Иванова Р.Г. Задания по химии для самостоятельной работы учащихся. – М.: Просвещение, 1981. – 191с.

 40. Уваров О.В., Чигриков В.И., Янцевич А.А. Модульный принцип организации учебного процеса. // Научно-методические аспекты совершенствования вузов. Материалы научно-методической конференции. – Харьков, 1992. – с.41-50.

 41. Фальковская А.Ю., Петрова И.М. Самостоятельная работа по химии. М.: Высшая школа, 1978. – 77с.

 42. Філіпчук Є.О., Ліщук М.Є Оновлення технології навчання та контролю знань. // Проблеми вищої школи. Науково-методичний збірник. – Випуск 81. – К.: Вища школа, 1994. – с.69-77.

 43. Ходаков Ю.В., Етитейн Д.А., Глоріозов П.О. Викладання хімії в 9 класі. – К.: Рад. школа, 1972. – 157ст.

 44. Хомченко Г.Л., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступления в вузы. – М.: Высшая школа, 1987. – 238с.

 45. Химия в школе. Под ред. Прокофьева и Черткова И.Н. – М.: Просвещение, 1987. – 192с.

 46. Цветкова Л.А. Преподавание органической химии в средней школе. – М.: Просвещение, 1988. – 240с.

 47. Черемухина Г.В. Индивидуальная работа с учащимися по химии. М.: Просвещение, 1984. – 125с.

 48. Шиян Н.І. Положення про технологію модульно-рейтингового навчання та визначення рейтингу студента. // Збірник статей всеукраїнської науково-методичної конференції з проблем природничих наук. – Полтава, 1998. – с.177-183.

 49. Шиян Н.І., Редчук А.С. Один з підходів до реорганізації шкільного курсу хімії. // Організація навчально-виховного процесу в середніх загальносвітніх закладах нового типу: досягнення, проблеми, перспективи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 1996. – с. 85-87.

 50. Шиян Н.І., Самусенко Ю.В. Використання блочно-модульної системи навчання в школах нового типу. // організація навчально-виховного процесу в середніх загальноосвтніх закладах нового типу: досягнення, проблеми, перспективи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 1996. –с. 333-334.

 51. Шиян Н.І.Формування цілісного природничо-наукового світорозуміння під час вивчення хімії. // Інтеграція елементів змісту освіти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 1994. – с.124-125.

 52. Ярошенко О.Г., Новицька В.І. Збірник задач і вправ по хімії. Навчальний збірник. вид. 2-е. – К.: Станіца, 1996. – 144с.

 53. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика (на матеріалі вивчення хімії). – К.: Партнер, 1997. – 208с.
Доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ в. А. Бажанов доктор философских наук, профессор А. А. Тихонов Баранец Н. Г - страница 7,
УСПЕШНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ - 02’2011 Февраль,
Булат Окуджава. Прелестные приключения - страница 8,
Библиотека Учебной и научной литературы хрестоматия по конфликтологии тематическое - страница 2,
Краткое содержание романа Т. Драйзера «Американская трагедия» - страница 21,
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ - Всн 24-88. Технические правила ремонта и содержания автомобильных...,
Книга ориентирована не только на читателя-специалиста. Она доступна студенту, ученому, занимающемуся общественными науками, или обычному читателю, который хочет разобраться в психологических проблемах современного человека - страница 4,
Доклад нпо о соблюдении Таджикистаном - страница 9,
Задачи художника в кинематографе Осценариях - страница 4,
Справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию - страница 3,
Отчет о результатах самообследования деятельности Уральского филиала академии в 2003-2007 г г - страница 13,
Об отчете о реализации программы социально-экономического - страница 26,
Тема 1. Підготовка товарів до продажу. Організація робочого місця продавця. Умови зберігання товарів. Значен­ня підготовки товарів до продажу,
Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия М. С. Сезганова. Председатель Правительства Республики Мордовия В. Волков Республиканская территориальная программа - страница 19,
Расписание занятий с 06. 02. 12г по 18. 02. 12г. «Утверждаю» - страница 12,
Правила проведения реформ: конфликты интересов и компенсационные сделки 105 Социальные проблемы России и трудные пути их решения 111 - страница 21,
Денисов Ордена Ленина типографии газеты «Правда» имени И. В. Сталина, Москва, ул. «Правды», 24 предисловие вэтой книге собраны очерки и рассказ - страница 28,
Информационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по с окмо с февраля 2008 г. 2 апреля 2012 г - страница 13,
АБАКУМОВСКИЙ Александр Алексеевич - Редакционная коллегия: завьялов е. А,
На правах рукописи габрусенко сергей Анатольевич - страница 4,
Примерная программа профессионального модуля - страница 3,
Журнал Учета выдачи квалификационных аттестатов работникам организаций – членов нп сро «сск урСиб» - страница 9,
Маслова Ирина Станиславовна публичный доклад - страница 5,
МОТОРНОЕ ПОЛЕ - Гический словарь институт "открытое общество" мегапроект "Пушкинская библиотека" книги для российских...,