Глава 25 - Верховної Ради Української рср (ввр) 1984, додаток до n 51, ст. 1122 ) { Вводиться в дію Постановою Верховної...

Глава 25

^ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 298. Обов'язковість постанови про накладення

адміністративного стягнення


Постанова про накладення адміністративного стягнення є

обов'язковою для виконання державними і громадськими органами,

підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і

громадянами.


Стаття 299. Звернення постанови до виконання


Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає

виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено

цим Кодексом та іншими законами України.

( ДЖEРEЛО документа - http://zakon1.rada.gov.ua )


При оскарженні або опротестуванні постанови про накладення

адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після

залишення скарги або протесту без задоволення, за винятком

постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження,

а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці

вчинення адміністративного правопорушення.

Постанова про накладення адміністративного стягнення у

вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення

строку, встановленого частиною першою статті 307 цього Кодексу.

Постанова про накладення адміністративного стягнення

звертається до виконання органом (посадовою особою), який виніс

постанову.

{ Стаття 299 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III

( 2342-14 ) від 05.04.2001 }


Стаття 300. Порядок виконання постанови про накладення

адміністративного стягнення


Постанова про накладення адміністративного стягнення

виконується уповноваженим на те органом у порядку, встановленому

цим Кодексом та іншими законами України.

Постанова про адміністративний арешт виконується органом

внутрішніх справ у порядку, встановленому законами України.

У разі винесення кількох постанов про накладення

адміністративних стягнень щодо однієї особи кожна постанова

виконується окремо.

{ Стаття 300 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III

( 2342-14 ) від 05.04.2001 }


Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення

адміністративного стягнення


За наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови про

накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного

арешту чи виправних робіт або роблять її виконання неможливим,

орган (посадова особа), який виніс постанову, може відстрочити її

виконання на строк до одного місяця.


Відстрочка виконання постанови про накладення

адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винятком

стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного

правопорушення) здійснюється в порядку, встановленому законом.

{ Стаття 301 в редакції Закону N 2056-III ( 2056-14 ) від

19.10.2000 }


Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення

адміністративного стягнення


За наявності обставин, зазначених у пунктах 5, 6 і 9 статті

247 цього Кодексу, орган (посадова особа), який виніс постанову

про накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання.


Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення

адміністративних стягнень


Не підлягає виконанню постанова про накладення

адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання

протягом трьох місяців з дня винесення. В разі оскарження чи

опротестування постанови відповідно до статті 291 цього Кодексу

перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або

протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до

статті 301 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до

закінчення строку відстрочки.


Законами України може бути встановлено й інші, більш тривалі

строки для виконання постанов по справах про окремі види

адміністративних правопорушень.


{ Частину третю статті 303 виключено на підставі Закону

N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }


{ Стаття 303 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III

( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }


Стаття 304. Вирішення питань, зв'язаних з виконанням

постанови


Питання, зв'язані з виконанням постанови про накладення

адміністративного стягнення, вирішуються органом (посадовою

особою), який виніс постанову.


Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення

адміністративного стягнення


Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про

накладення адміністративного стягнення здійснюється органом

(посадовою особою), який виніс постанову, та іншими органами

державної влади в порядку, встановленому законом.

{ Стаття 305 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2056-III

( 2056-14 ) від 19.10.2000 }


Глава 26

^ ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ВИНЕСЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Стаття 306. Порядок виконання постанови про винесення

попередження


Постанова про накладення адміністративного стягнення у

вигляді попередження виконується органом (посадовою особою), який

виніс постанову, шляхом оголошення постанови порушнику.


Якщо постанова про накладення адміністративного стягнення у

вигляді попередження виноситься під час відсутності порушника,

йому вручається копія постанови в порядку і строки, передбачені

статтею 285 цього Кодексу.


При винесенні адміністративного стягнення у вигляді

попередження на місці вчинення порушень, передбачених статтями

116, 116-2, 117 цього Кодексу, воно оформляється способом,

встановленим відповідно Міністерством внутрішніх справ України або

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в

галузі транспорту.

{ Стаття 306 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 7542-11

від 19.05.89, Законами N 1369-12 від 29.07.91, N 1818-12 від

15.11.91, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI

( 586-17 ) від 24.09.2008, N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009 }


Глава 27

^ ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ


Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про

накладення штрафу


Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через

п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення

штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови -

не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про

залишення скарги або протесту без задоволення.

У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від

шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне

правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх

замінюють.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного

правопорушення, вноситься порушником в установу банку України, за

винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення,

якщо інше не встановлено законодавством України.

{ Стаття 307 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 7542-11

від 19.05.89, N 1369-12 від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91;

Законами N 244/94-ВР від 15.11.94, N 196/96-ВР від 15.05.96,

N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }


Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення

штрафу


У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений

частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення

штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної

виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за

місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.


У порядку примусового виконання постанови про стягнення

штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з

правопорушника стягується:


подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті

цього Кодексу;


витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на

облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.

{ Частина друга набирає чинності з 1 січня 2009 року щодо

стягнення подвійного розміру штрафу при примусовому виконанні

постанови у справі про адміністративне правопорушення згідно із

Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

{ Стаття 308 в редакції Закону N 2056-III ( 2056-14 ) від

19.10.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI

( 586-17 ) від 24.09.2008 }


Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу,

який стягується на місці вчинення

адміністративного правопорушення


При стягненні штрафу відповідно до статті 258 цього Кодексу

на місці вчинення адміністративного правопорушення порушникові

видається квитанція встановленого зразка, яка є документом суворої

фінансової звітності.

У разі несплати штрафу на місці вчинення адміністративного

правопорушення провадження в справі, а потім виконання постанови

здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом.

{ Стаття 309 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 7542-11

від 19.05.89 }


Стаття 310. Закінчення провадження по виконанню постанови

про накладення штрафу


Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу

проведено повністю, з відміткою про виконання повертається

органові (посадовій особі), який виніс постанову.


Глава 28

^ ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ОПЛАТНЕ

ВИЛУЧЕННЯ ПРЕДМЕТА


Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне

вилучення предмета


Постанова про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям

вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного

правопорушення, виконується державним виконавцем.


{ Частину другу статті 311 виключено на підставі Закону

N 148/96-ВР від 25.04.96 }


{ Стаття 311 із змінами, внесеними згідно із Законами N 148/96-ВР

від 25.04.96, N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000 }


Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення

предмета


Предмет, вилучений на підставі постанови про його оплатне

вилучення, здається державним виконавцем для реалізації в порядку,

встановленому законом.


Суми, виручені від реалізації оплатно вилученого предмета,

відповідно до статті 28 цього Кодексу передаються колишньому

власникові з відрахуванням витрат, пов'язаних з проведенням

виконавчих дій.

{ Стаття 312 в редакції Закону N 2056-III ( 2056-14 ) від

19.10.2000 }


Глава 29

^ ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО КОНФІСКАЦІЮ

ПРЕДМЕТА, ГРОШЕЙ


{ Назва глави 29 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1255-12 від 25.06.91 }


Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію

предмета, грошей


Постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям

вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного

правопорушення, та грошей, одержаних внаслідок вчинення

адміністративного правопорушення, виконуються державними

виконавцями в порядку, встановленому законом.

{ Стаття 313 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2010-11

від 03.04.86, N 2444-11 від 27.06.86, N 3282-11 від 19.12.86,

N 4134-11 від 12.06.87, N 6976-11 від 14.12.88, N 7445-11 від

27.04.89, N 8711-11 від 19.01.90, N 158-12 від 03.08.90,

N 1413-12 від 09.08.91; Законами N 1255-12 від 25.06.91, N 3806-12

від 24.12.93, N 179/94-ВР від 22.09.94, N 244/94-ВР від 15.11.94,

N 64/95-ВР від 15.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96, N 148/96-ВР від

25.04.96, N 323/96-ВР від 12.07.96, N 386/96-ВР від 01.10.96,

N 497/96-ВР від 14.11.96, N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98,

N 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, N 1587-III ( 1587-14 ) від

23.03.2000, N 1744-III ( 1744-14 ) від 18.05.2000, N 1969-III

( 1969-14 ) від 21.09.2000; в редакції Закону N 2056-III

( 2056-14 ) від 19.10.2000 }


Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію

предмета, грошей


Виконання постанови про конфіскацію предмета, який став

знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного

правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення

адміністративного правопорушення, здійснюється шляхом вилучення

конфіскованого предмета і примусового безоплатного звернення цього

предмета у власність держави.


{ Частину другу статті 314 виключено на підставі Закону

N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }


{ Стаття 314 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1255-12

від 25.06.91, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }


Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів,

грошей


Реалізація конфіскованих предметів, які стали знаряддям

вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного

правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення

адміністративного правопорушення, провадиться в порядку,

встановлюваному законами України.

{ Стаття 315 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1255-12

від 25.06.91, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }


Стаття 316. Закінчення провадження по виконанню постанови

про конфіскацію предмета, грошей


Постанова про конфіскацію предмета, грошей з відміткою про

виконання повертається до суду, який виніс постанову.

{ Стаття 316 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1255-12

від 25.06.91, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }


Глава 30

^ ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА


Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення

спеціального права


Постанова про позбавлення права керування транспортними

засобами виконується посадовими особами органів внутрішніх справ,

зазначеними у пунктах 2 і 3 частини другої статті 222 цього

Кодексу.

Постанова про позбавлення права керування річковими і

маломірними суднами виконується начальником Головної державної

інспекції України з безпеки судноплавства та його заступниками,

капітаном річкового порту.

Постанова про позбавлення права полювання виконується

зазначеними у частині другій статті 242 цього Кодексу посадовими

особами органів, мисливського господарства.

{ Стаття 317 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11

від 03.04.86, Законами N 81/96-ВР від 06.03.96, N 2342-III

( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2686-III ( 2686-14 ) від

13.09.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }


Стаття 318. Порядок виконання постанови про позбавлення

права керування транспортним засобом, річковим

або маломірним судном


У разі винесення постанови про позбавлення права керування

транспортним засобом, річковим або маломірним судном вилучене

посвідчення водія (свідоцтво, диплом) особі, щодо якої застосовано

даний захід адміністративного стягнення, не повертається.

Дія виданого замість вилученого посвідчення водія (свідоцтва,

диплома) тимчасового дозволу на право керування транспортним

засобом, річковим або маломірним судном продовжується до

закінчення строку, встановленого для подання скарги, або до

прийняття рішення по скарзі.

Якщо в результаті розгляду скарги буде прийнято рішення про

скасування постанови і закриття справи або про заміну позбавлення

права керування транспортним засобом, річковим або маломірним

судном іншим заходом стягнення (пункти 3 і 4 частини першої статті

293 цього Кодексу), вилучене посвідчення водія (свідоцтво, диплом)

повертається особі, у якої його було вилучено.

{ Стаття 318 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 7542-11

від 19.05.89; Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }


Стаття 319. Порядок виконання постанови про позбавлення

права полювання


Виконання постанови про позбавлення права полювання

провадиться шляхом вилучення посвідчення мисливця.

У разі ухилення особи, позбавленої права полювання, від здачі

посвідчення мисливця органи мисливського господарства, вилучення

посвідчення мисливця провадять у встановленому порядку.

Порядок вилучення посвідчення мисливця встановлюється

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в

галузі лісового господарства.

{ Стаття 319 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР

від 06.03.96, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 1122-IV

( 1122-15 ) від 11.07.2003 }


{ Статтю 320 виключено на підставі Закону N 586-VI ( 586-17 )

від 24.09.2008 }


Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального

права


Водії транспортних засобів, судноводії і особи, що порушили

правила полювання, вважаються позбавленими спеціального права з

дня винесення постанови про позбавлення цього права. Якщо

зазначені особи, які позбавлені спеціального права, ухиляються від

здачі документа, що посвідчує це право, то строк позбавлення їх

спеціального права обчислюється з дня здачі або вилучення такого

документа.


Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального

права особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного

стягнення, повертаються в установленому порядку вилучені в неї

документи. Вилучене посвідчення водія транспортного засобу

повертається особі, яку було позбавлено права керування

транспортними засобами, після успішного складання нею в Державній

автомобільній інспекції іспитів для отримання права керування.

{ Стаття 321 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1369-12

від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законом N 586-VI ( 586-17 )

від 24.09.2008 }


Глава 30-А

^ ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ


Стаття 321-1. Виконання постанови про застосування

громадських робіт


Постанова районного, районного у місті, міського чи

міськрайонного суду (судді) про застосування громадських робіт

надсилається на виконання органу Державного департаменту України з

питань виконання покарань не пізніше наступного дня після її

винесення.


Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється

на основі участі порушників у суспільно корисній праці, види якої

визначають органи місцевого самоврядування.


Стаття 321-2. Обчислення строку відбування громадських робіт


Строк стягнення у виді громадських робіт обчислюється в

годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно

корисну працю.


Громадські роботи виконуються не більш як чотири години на

день, а неповнолітніми - дві години на день.


Стаття 321-3. Обов'язки власника підприємства, установи,

організації або уповноваженого ним органу за

місцем відбування порушником громадських робіт


На власника підприємства, установи, організації або

уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником

громадських робіт покладається:


погодження з органом Державного департаменту України з питань

виконання покарань переліку об'єктів, на яких порушники відбувають

громадські роботи, та видів цих робіт;


контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;


своєчасне повідомлення органів, що відають виконанням даного

виду стягнення, про ухилення порушника від відбування стягнення;


ведення обліку та інформування органів, що відають виконанням

даного стягнення, про кількість відпрацьованих порушником годин.


Стаття 321-4. Наслідки ухилення особи від відбування

громадських робіт


У разі ухилення порушника від відбування громадських робіт

постановою судді невідбутий строк громадських робіт може бути

замінено адміністративним арештом з розрахунку один день арешту за

п'ять годин громадських робіт, але не більш як на п'ятнадцять

днів.

{ Кодекс доповнено главою 30-А згідно із Законом N 586-VI

( 586-17 ) від 24.09.2008 }


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ - Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження,
Глава 4 - Верховної Ради Української рср (ввр) 1984, додаток до n 51, ст. 1122 ) { Вводиться в дію Постановою Верховної...,
Как и всякий, кто родился рыбаком, всю жизнь мечтал побывать в дельте Волги,
Физкультура и спорт - Бюллетень новых поступлений 2008 год,
Перечень мероприятий в рамках - План работы на 2011 год Утверждаю,
Координация работ: Фонд содействия информатизации образования,
Самая красивая мама,
Учебно-методический комплекс по дисциплине Информатика (название дисциплины) - страница 2,
Дополнительно - Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента: 00843-B,
Задачи на разрезание Занимательная Греция,
Эрос, сознание и Кундалини - страница 8,
1. Возникновение, развитие древнего государства 9 начало 12 века - страница 5,
Ок и противоречащие нормам настоящего Положения, с момента введения в действие настоящего Положения утрачивают силу в части, противоречащей настоящему Положению - страница 109,
Кодекс российской федерации - страница 17,
Дования определить возможности формирования психологической устойчивости младших школьников посредством создания определенных психолого-педагогических условий,
В. И. Андреева трудовая книжка правила оформления трудовой книжки регламент - страница 13,
Государственная регистрация судов и прав на них - Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года №284-ii,
Разом: 936 - Annual Report — version 2001. 07. 06. 13. 55,
Кармен Бен Ладен в мрачном королевстве Главы с 1 по 8 - страница 10,
5 октября 2011 краткое содержание - страница 3,
Лекции по гражданской обороне лекция тема №1: Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий - страница 10,
Методика и порядок работ по определению, классификации и идентификации процессов. Описание процессов на базе методологии idef0 Методические рекомендации - страница 2,
Сиыр сүтін өндіру Производство коровьего молока - Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2009 жылғы қаңтар-желтоқсандағы...,
Authorized serebra learning corporation distributor - страница 31,