1. Громадські політичні рухи: типологія та функції - страница 4

^ Етнополітика – цілеспрямована д-ть по регулюванню відносин між націями, етно групами, закріплена у відповідних пол документах і правових актах д-ви.
Нація – пол-но і дер-но організований народ.

^ Основні тенденції розвитку державності. Щоб усунути загрозу зникнення українського народу як етнічної спільності, в порядок денний було поставлено невідкладне завдання — створити і зміцнити державне національне утворення. Це об'єднало зусилля усіх класів українського суспільс­тва в їх спільній боротьбі за визволення з-під влади Речі Поспо­литої.

З початку формування українська держава мала основні її ознаки: органи публічної влади, які не збігалися з населенням, але виконували свої функції на визначеній території; територію, яку охоплювала державна організація і населення, що на ній проживало: податки, що збиралися на утримання органів публічної влади. Населення вільної України, визнавало нову владу.

Створення української національної держави вперше одержа­ло правове оформлення та закріплення у Зборівському (серпень 1649 p.), а потім і у Білоцерківському (вересень 1651 p.) договорах, які Б.Хмельницький уклав із Річчю Посполитою.

Іноземні держави визнали вільну Україну за рівноправного суб'єкта міжнародних відносин і охоче вступали з нею у договірні відносини.

Держава – це організація політичної влади в суспільстві, яка виражає інтереси і волю пануючої в ньому частини населення (зокрема, певного класу), здіснює управління суспільними процесами за допомогою системи загальнообов`язкових норм (правил) поведінки і механізму їхнього впровадження у життя.

Роль держави в організації суспільства і здійсненні політичної влади зумовлена тим, що вона є центром, ядром політичної системи.
Тому тільки держава: володіє суверенною владою, що є верховною, самостійною, повною, єдиною і неподільною в межах її території, а також незалежною і рівноправною у зовнішніх відносинах; виступає офіційним представником всього або більшої частини населення країни; уособлює суверенітет народу і нації, а також здатна реалізувати права народу на самовизначення; має спеціальний апарат управління і примусу, за допомогою якого здатна забезпечити реалізацію своїх функцій, охорону прав людини і громадянина, задовольнити загальносоціальні та загальнолюдські потреби; з метою реалізації управління суспільством видає загальнообов'язкові для всіх правила поведінки у вигляді юридичних норм, а також індивідуально-правові приписи, необхідні для регулювання прав та обов'язків конкретних осіб стосовно до конкретних життєвих ситуаційОсновні функції держави Політична функція держави полягає в забезпеченні цілісності й збереженні суспільства, формою якого є ця держава, у створенні умов для спокійного та гармонійного йо­го розвитку. Якщо держава не підтримує такого стану, дозволяє окремим політичним силам провокувати різного роду соціальні конфлікти, то вона не виконує своєї суспільної функції, не випра­вдовує свого існування. За таких умов про будь-яке державне управління не може бути й мови.Соціальна функція держави полягає в забезпеченні на всій тери­торії країни прав і свобод кожної людини і громадянина. Свобода людини реалізується в суспільстві, у спілкуванні та співпраці лю­дей. Окремі особи використовують те саме середовище для досяг­нення різних цілей, у тому числі і злочинних. За таких обставин тільки державна влада здатна бути гарантом захисту прав і свобод.Виконання соціальної функції передбачає: створення державою умов для відтворення й розвитку людини (демографічна політика, освіта, виховання тощо); формування соціокультурного простору, сприятливого для самореалізації кожної людини; стимулювання творчого зростання людини; утілення в життя принципів соціальної справедливості тощо.Міжнародна (зовнішня) функція держави полягає в підтримуван­ні свободи, суверенітету та історичного існування народів конкретної країни в рамках світового співтовариства. Якщо людина реалізується у своєму народові (нації), то народ у цілому — у взаємодії з іншими народами. Зовнішня політика має враховувати геополітичні обстави­ни, які визначають долю народів, а також одвічні національні інте­реси. Держава повинна здійснювати міжнародну функцію в стратегі­чних параметрах, налагоджувати нормальні взаємини з іншими краї­нами вздовж своїх кордонів, зберігати й зміцнювати співробітництво з якомога більшою кількістю держав, сприяти розвитку міжнародних організацій. Сприятливе міжнародне становище створює умови для конструктивного розвитку будь-якої країни.Економічна функція держави полягає у створенні переду­мов, необхідних для ефективної економічної діяльності суспі­льства. Усі функції держави тісно взаємопов'язані. Але, на ду­мку економістів, економічна функція є найважливішою, тому що брак належного економічного потенціалу або низька ефек­тивність його використання перешкоджають реалізації інших суспільних функцій.

^ 10.2.Політична свідомість — це духовне утворення, яке включає в себе політ ідеї, погляди, уявлення, традиції, соц-політ почуття народу, що відбивають істотні економ, соц, по­літта дух інтереси людей. Політична свідомість має конкретно-історичний характер. Вона відображає певну історичну епоху, еко Структура : політичні теорії (концепції, доктрини, па­радигми тощо); політичну ідеологію (політична програма полі­тична декларація, політичне звернення); правові знання і нор­ми (теорії, конституції, закони, інші нормативні документи); політичну психологію (емоції, почуття, настрої, переживання тощо).

^ Правові погляди і норми включають уявлення людей про юридичні закони, правила, права; обов'язки громадян, що регулюють полі­тичні відносини суспільства. За формою і характером впливу на поведінку політичних су­б'єктів правові норми поділяються на три види: зобов'язуючі, забороняючі і правоздатні.

політична пси­хологія охоплює всю сукупність почуттів, переживань і настроїв індивіда, пов'язаних із його сприйняттям політичної дійсності. Політична психологія являє собою першу і безпосеред­ню реакцію людей на політичні процеси, що відбуваються в сус­пільстві. номіку, культуру, властиві народам звичаї і традиції
Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ - Российская федерация кодекс российской федерации об...,
Подготовка материала к обработке - Введение в методику демоскопии,
«Четырех ключей» - страница 9,
Государственное учреждение культуры г - страница 2,
Краткий обзор - страница 6,
Как укрепляется сила мысли - Наставления начинающим,
Економіка підприємства,
Тема №1 организация работы женской консультации диспансерное наблюдение беременных - страница 2,
Ний городского округа зато сибирский Алтайского края, и в соответствии со статьями 135,143,144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 - страница 2,
Структуры и типы данных языка программирования - страница 4,
Учебник / Под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной, В. П. Филатова. М.: Русское слово, 1996. 432 с. (Фрагменты) - страница 3,
Вропу, с которой, после долгого разобщения, ей пришлось в XVIII веке сближаться, нельзя, конечно, ожидать, чтобы паука права развивалась в России самостоятельно - страница 8,
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն - Մանկավարժություն, հոգեբանություն,
Реєстр № 141/30/09 - Міністерство охорони здоров’я україни український центр наукової медичної інформації І патентно-ліцензійної...,
Постановления Правительства Российской Федерации от 15. 03. 97 N 318 "О мерах по организации индивидуального (персонифицированного) учета для целей государственного пенсионного страхования" (Собрание закон - страница 43,
И наше мировоззрение - страница 9,
3.3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения - Программа Республики Татарстан по повышению эффективности...,
Экономика и менеджмент некоммерческих организаций шекова е. Л. Учебное пособие - страница 4,
Терминов в области внешней торговли - страница 5,
С. М. Забелов > П. С. Забелов Административное право Курс лекций - страница 22,
Состояние работы системы дополнительного образования - Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного...,
Конспект лекций по курсу «бухгалтерский учет» Содержание: Тема организация бухгалтерского учета на предприятии 2 - страница 11,
Введение - Методическое пособие по теме «Оценка программ с участием общественности»,
Книга 2 «Путешествие продолжается» - страница 2,