Ват акціонерний банк «Укргазбанк» - страница 14

^ У торговому портфелі Банку не має цінних паперів, які є об’єктом операцій репо.


Примітка 1.7. Цінні папери в портфелі банку на продаж
Придбані цінні папери первісно оцінюються за справедливою вартістю, з урахуванням витрат на операції з придбання цінних паперів. Витрати за операціями з придбання боргових цінних паперів у портфель на продаж відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії) на дату їх придбання.

На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані Банком, оцінюються за їх справедливою вартістю. Зміна справедливої вартості цінних паперів відображається за рахунками капіталу.

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності.

Дисконт або премія за борговими цінними паперами в портфелях на продаж амортизується протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка (якщо з дати визнання цінних паперів до дати їх погашення залишилось більше 1 року) або за методом прямої амортизації (якщо з дати визнання цінних паперів до дати їх погашення залишилось не більше 1 року).

Якщо за борговими цінними паперами в портфелі на продаж визнавалося зменшення корисності, то процентні доходи визнаються із застосуванням амортизованої собівартості ставки відсотка, що використовувалася для дисконтування майбутніх грошових потоків під час останньої оцінки збитків унаслідок зменшення корисності

Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід, а сума амортизації премії зменшує процентний дохід за цінними паперами.

Амортизація дисконту (премії) не здійснюється для боргових цінних паперів, якщо величина дисконту (премії) на дату придбання є несуттєвою, тобто менша, ніж 1% від суми номіналу. У такому разі вся сума дисконту (премії) збільшує (зменшує) процентні доходи під час первісного визнання цінного папера.

За купонними цінними паперами окремо обліковуються накопичені проценти. Нарахування процентів здійснюється залежно від умов випуску цінних паперів, але не рідше одного разу на місяць протягом періоду від дати придбання цінного папера до дати його продажу. Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням процентів.

Зменшення корисності цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю визнається, якщо відбувається збільшення від’ємної різниці між справедливою вартістю цінних паперів та їх собівартістю (амортизованою собівартістю). Під час визнання зменшення корисності сума уцінки, накопичена в капіталі, вилучається з капіталу і визнається в прибутках/збитках Банку.

Сума втрат від зменшення корисності за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за собівартістю, визначається як різниця між їх балансовою вартістю та поточною вартістю оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою доходу для подібного фінансового активу. Ця різниця визнається витратами звітного періоду.

Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року в портфелі Банку на продаж обліковувались наступні цінні папери:№ пп.

Цінні папери, які входять до складу портфелю банку цінних паперів на продаж

Метод оцінки та переоцінки /створення резервів

Статті звіту про фінансові результати, у якому відображаються процентні та дивідендні доходи за цінними паперами у портфелі банку

Назва емітента

Вид цінних паперів

Балансова вартість, грн.

1

ВАТ „Родовід банк”

облігації

32 181 733,67

Цінні папери обліковуються за справедливою вартістю, відповідно до середньозваженого котирування цінного паперу на ринку

Процентний дохід

2

ТОВ„ВО „Житломаркет-інвест”

облігації

27 713 145,94

Цінні папери обліковуються за справедливою вартістю, відповідно до середньозваженого котирування цінного паперу на ринку

Процентний дохід

3

ТОВ „Житломаркет КМБ-1”

облігації

36 584 577,52Цінні папери обліковуються за справедливою вартістю, відповідно до середньозваженого котирування цінного паперу на ринку

Процентний дохід

4

ТОВ „Українська інвестиційно-інжирингова компанія”

облігації

90 614 931,83

Цінні папери обліковуються за справедливою вартістю, відповідно до середньозваженого котирування цінного паперу на ринку

Процентний дохід

5

ВАТ трест „Київміськбуд-1”

облігації

20 107 366,37


Цінні папери обліковуються за справедливою вартістю, відповідно до середньозваженого котирування цінного паперу на ринку

Процентний дохід

6

ДП „Стара Фортеця”

облігації

5 878 536,95

Цінні папери обліковуються за справедливою вартістю, відповідно до середньозваженого котирування цінного паперу на ринку

Процентний дохід

7

ТОВ БК „Цитадель”

облігації

10 029 118,45


Цінні папери обліковуються за справедливою вартістю, відповідно до середньозваженого котирування цінного паперу на ринку

Процентний дохід

8

ТОВ „Фундація „Якісне житло”

облігації

25 375 007,70

Цінні папери обліковуються за справедливою вартістю, відповідно до середньозваженого котирування цінного паперу на ринку

Процентний дохід

9

ТОВ „Торгова компанія „ДЕКА”

облігації

60 711 900,60


Цінні папери обліковуються за справедливою вартістю, відповідно до середньозваженого котирування цінного паперу на ринку

Процентний дохід

10

ТОВ „Торговий Дім „Березань”

облігації

5 615 109,50


Цінні папери обліковуються за справедливою вартістю, відповідно до середньозваженого котирування цінного паперу на ринку

Процентний дохід

11

ТОВ „Фінансова компанія МКС-інвест”

облігації

10 748 156,40


Цінні папери обліковуються за справедливою вартістю, відповідно до середньозваженого котирування цінного паперу на ринку

Процентний дохід

12

ТОВ „Столичні будівельні технології”

облігації

35 708 562,00

Цінні папери обліковуються за справедливою вартістю, відповідно до середньозваженого котирування цінного паперу на ринку

Процентний дохід

13

ТОВ „Фінансова лізингова група”

облігації

10 329 000,00

Цінні папери обліковуються за справедливою вартістю, відповідно до середньозваженого котирування цінного паперу на ринку

Процентний дохід

14

^ ВАТ "МФС"

акція

24 800,00

Визнання зменшення корисності не відбувалось в зв'язку з тим, що емітент є біржею

Дивідендний дохід

15

ЗАТ "РП "Київська універсальна біржа"

акція

6 000,00

Визнання зменшення корисності не відбувалось в зв'язку з тим, що емітент є біржею

Дивідендний дохід

16

ЗАТ "Українська фондова біржа"

акції

7 700,00

Визнання зменшення корисності не відбувалось в зв'язку з тим, що емітент є біржею

Дивідендний дохід

17

ЗАТ "Універсальна міжбанківська валютна біржа"

акція

1 800 000,00

Визнання зменшення корисності не відбувалось в зв'язку з тим, що емітент є біржею

Дивідендний дохід

18

Універсальна товарна біржа "Контрактовий дім УМВБ"

частка


500,00

Визнання зменшення корисності не відбувалось в зв'язку з тим, що емітент є біржею

Дивідендний дохід

19

АТЗТ "Аграрно-екологічне об'єднання "Трахтемирів"

акції

18 000,00

Перегляд на зменшення корисності

Дивідендний дохід

20

ЗАТ "Торговий дім "Перун"

акції

10 000,00

Перегляд на зменшення корисності

Дивідендний дохід

21

ТОВ "СП "Нефтон"

частка


50 000,00

Перегляд на зменшення корисності

Дивідендний дохід

22

ВАТ "Одесгаз"

акції

15 400,00

Перегляд на зменшення корисності

Дивідендний дохід

23

ТОВ "Медіа - Сервіс"

частка


1 650,00

Перегляд на зменшення корисності

Дивідендний дохід

25

ВАТ "Укрнафта"

акції

314 ,75

Цінні папери обліковуються за справедливою вартістю, відповідно до середньозваженого котирування цінного паперу на ринку

Дивідендний дохід

26

ВАТ "Українська національна розрахункова картка"

акції

1 300 010,00

Цінні папери обліковуються за справедливою вартістю, відповідно до середньозваженого котирування цінного паперу на ринку

Дивідендний дохід

27

ТОВ "Перше всеукранське бюро кредитних історій"

частка


250 000,00

Перегляд на зменшення корисності

Дивідендний дохід

28

^ ТОВ «УЦВМ»

частка


561,23

Перегляд на зменшення корисності

Дивідендний дохідБалансова вартість цінних паперів складається з основної суми, нарахованих процентів та неамортизованої премії і дисконту, суми переоцінки, суми визнаного зменшення корисності.
Методологія платіжного балансу України - страница 3,
Аннотации дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла Аннотация дисциплины «История» - страница 3,
Курс лекций по спецкурсу «проблемы предварительного расследования в россии» - страница 10,
Социал ва меќнат фаоллиги – иљтисодий њсишнинг - Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги социал иқтисодиёт,
3.6.8. График измерения артериального давления за ____________месяц 20___ года,
Тема 33. Совершенствование планирования затрат на персонал организации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 о порядке разработки и утверждения административных регламент - страница 9,
1. Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства - страница 7,
Н. Горчаков режиссерские уроки к. С. Станиславского - страница 17,
Ежеквартальныйотче т - страница 5,
Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти І науки України Глухів 2004 - страница 16,
Тамара Мельник (посібник для студентів-філологів) Севастополь - страница 2,
Проректор по международным связям спбГУ, доктор исторических наук, профессор - страница 8,
Тема 25. Особый порядок принятия судебного решения при - В. В. Вандышев учебник для юридических вузов и факультетов...,
ПЕРЕХОД ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ - Все слова делятся на разряды, называемые частями речи,
А.2 Класифікація викідів пилу з дисперсності - Н. Л. Березуцька > Н. В. Денисенко > Л.І. Марченко > О. В. Усенко > І.І. Хондак,
Клінічний протокол лікування опортуністичних інфекцій у хворих на віл-інфекцію та снід - страница 10,
Водопроводная сеть - Территориальное планирование Нововладимировского сельского поселения осуществляется посредством...,
11. 07. 2003 16: 07 | О. С. Волгин - страница 23,
Гуревич П. Философия культуры - страница 26,
Подпрограмма - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной...,
Программа социально-экономического развития прибайкальского района - страница 35,
Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010 2015 годы)" (далее именуется программа - страница 33,
Глава 39. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ - Кодекс Республики Казахстан,