1. Історичні аспекти виникнення науки про фінанси - страница 16

Слід враховувати, що фінансовий механізм за ринкових умов потребує чіткої взаємодії всіх його складових. Разом із тим деякі складові цього механізму можна вважати вихідними. Це, зокрема, фінансове планування й прогнозування. Саме за його допомогою залучаються інші структурні елементи фінансового механізму. Задіяна в Україні система мобілізації доходів у розпорядження держави виявилася неадекватною щодо умов перехідної економіки, створила значні податкові навантаження на суб'єктів господарювання, призвела до невиправданого вилучення обігових коштів підприємств, виникнення додаткової потреби в кредитних ресурсах. Значні деформації та нестабільність виявлено в розмірах ставок оподаткування, у методології визначення бази та періодів оподаткування. Особливо негативно вплинули на результати господарської діяльності нарахування на фонд оплати праці. Надмірна кількість податкових пільг зумовила необґрунтований перерозподіл ВВП, створила неоднакові економічні умови для господарювання. Усе це призвело до створення значного тіньового сектора економіки, ухилень від оподаткування, затримки податкових надходжень. Очевидним є й те, що створення ефективної системи доходів — справа дуже складна. Необхідно також запровадити чітке розмежування податків, що зараховуються до державного й місцевих бюджетів, розширити права органів місцевого самовр у сфері опод-ня. ^ 23. Реформування пенсійної системи в Україні Цими документами встановлено основні завдання та цілі пенсійної реформи, а саме: - підвищити рівень життя пенсіонерів; - встановити залежність розмірів пенсій від величини заробітку і трудового стажу; - забезпечити фінансову стабільність пенсійної системи; - заохотити громадян до заощадження коштів на старість; - створити ефективнішу та більш дієву систему адміністративного управління в пенсійному забезпеченні. ^ Уряд пропонує шлях поступового запровадження трирівневої пенсійної системи: - Рівень 1 - солідарна система; - Рівень 2 - загальнообов'язкова накопичувальна система; - Рівень 3 - добровільна недержавна система пенсійних заощаджень. Перший рівень являтиме собою солідарну систему пенсійних виплат, внески до якої сплачуватимуться усіма працюючими громадянами країни та їх роботодавцями. За рахунок цих коштів і виплачуватимуться страхові пенсії та встановлюватиметься мінімальний рівень пенсійних виплат пенсіонерам. Особам, які матимуть малий страховий стаж та/ або розмір заробітку, з якого сплачувались пенсійні страхові внески, а отже низькі розміри пенсій, передбачається надання цільової соціальної допомоги, що дозволить забезпечити їм доходи на рівні мінімальних соціальних стандартів в Україні, які будуть встановлені, виходячи з реальних фінансових можливостей Державного бюджету та Пенсійного фонду. Створення Другого рівня пенсійної системи означатиме запровадження в нашій країні системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного страхування. Суть такої системи полягатиме у тому, що частина обов'язкових внесків до пенсійної системи (загальний рівень пенсійних відрахувань залишиться незмінним) накопичуватиметься у єдиному Накопичувальному фонді і обліковуватиметься на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян які (та на користь яких) сплачуватимуть такі внески. Ці кошти інвестуватимуться в економіку країни з метою отримання інвестиційного доходу і захисту їх від інфляційних процесів. Управління пенсійними коштами здійснюватимуть компанії з управління активами (для яких ця діяльність є професійною і буде ліцензуватись), обраними на конкурсній (тендерній основі). Третій рівень пенсійного забезпечення передбачено створювати у вигляді системи добровільного недержавного пенсійного забезпечення за пенсійними схемами з визначеними внесками, які вимагають менших адміністративних витрат. Основу такої системи будуть становити недержавні пенсійні фонди, які за типами поділятимуться на відкриті, корпоративні та професійні. Відкриті пенсійні фонди будуть створюватись юридичними особами, учасниками цих фондів будуть громадяни, які здійснюватимуть туди добровільні пенсійні внески. Корпоративні пенсійні фонди будуть створюватись роботодавцями і учасниками таких фондів будуть громадяни, пов'язані трудовими відносинами з цими роботодавцями. Професійні пенсійні фонди створюватимуться об'єднаннями громадян або юридичних осіб за професійною ознакою. Учасниками таких фондів будуть громадяни, пов'язані за родом їх професійної діяльності. Іншою формою заощаджень у межах третього рівня буде відкриття пенсійних депозитних рахунків у банківських установах або страхових організаціях за ініціативою окремої особи. ^ 23. Реформування пенсійної системи України.
Увага - Християнсько-Народний Союз (Україна),
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности - страница 12,
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2002 г - страница 17,
Прежде всего Оглавление 4 Ответы на вопросы для сомневающихся 2 - страница 31,
Список рекомендованої літератури - Програма фахових випробовувань при вступі на навчання за окр «спеціаліст» та...,
Комментарий к уголовному кодексу российской федерации - страница 54,
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ - „Бібліотека І молодь: нові часи, нові вимоги”,
Морган Скотт Пек - страница 37,
Тайны мирового правительства,
В сфере миграционных процессов,
§ 3. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми - Учебник издание пятое, переработанное и дополненное...,
Віл/снід. Відкритий погляд,
Рентген на дому, магнитно-резонансная томография (мрт) в Москве +7(495) 22-555-6-8 - страница 10,
Потребителей. Шпаргалка Елена Мазилкина Поведение потребителей. Шпаргалка 1 понятие и - страница 13,
Отчет о научно-исследовательской работе - страница 8,
Новая экономическая политика,
Амбарцумян В. В. Безопасность дорожного движения - страница 22,
Экскурсии - страница 35,
Интеграция духовного и физического воспитания юношей в этнокультурном пространстве: организация и управление - страница 5,
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - страница 8,
СТАЛЬНЫЕ ОТЛИВКИ - Комитетом Российской Федерации по машиностроению и Госгортехнадзором России листом утверждения...,
Содержание: Предисловие к русскому изданию - страница 14,
В. В. Яркова Учебник. 4-е изд., перераб и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2010. 880 с Вучебник - страница 127,
Аналіз документів - Яремчук Сергій Степанович. Соціологія: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2007. 160 с. Isbn...,