13. НАРЯДНИК - Міністерство праці та соціальної політики україни

13. НАРЯДНИК
^ Завдання та обов'язки. Виписує на підставі змінно-добових завдань і вказівок майстра (виконавця робіт) первинні документи, за якими обчислюється виробіток і заробітна плата робітників-відрядників (наряди, відомості, рапорти виробітку тощо), а також на доплати, пов'язані з відхиленням від нормальних умов праці, простоями не з вини робітників, за понаднормові роботи тощо. Відповідно до чинних нормативних матеріалів з організації, нормування праці і заробітної плати, поопераційних технологічних карт, вказує професійні назви і розряди робіт, проставляє норми часу і розцінки. Веде облік виписаних нарядів та інших платіжних документів, нормованого часу, своєчасно групує наряди на роботи, виконані робітниками, бригадами, передає їх для нарахування заробітної плати, складає необхідні відомості для майстра й інженера з нормування праці. Вживає заходів для використання в роботі сучасних технічних засобів.

^ Повинен знати: положення, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали з організації, нормування праці і заробітної плати, порядок їх застосування; строки і правила оформлення первинних документів з обліку виробітку і заробітної плати; основи технології та організації виробництва; правила експлуатації обчислювальної техніки; основи організації праці, основи законодавства про працю.

^ Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
^ 14. ОБЛІКОВЕЦЬ З РЕЄСТРАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ
Завдання та обов'язки. Перевіряє одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов'язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизує одержані первинні документи, переносить інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводить підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами. На документах, дані яких включено бухгалтером до облікових регістрів, зазначає номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готує проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подає їх розгляд. Готує дані та форми документів для розрахункових операцій. Вносить записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснює реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління). Комплектує в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерує аркуші, складає внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшиває або оправляє, оформлює обкладинку (титульний лист). Передає на зберігання або веде формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

^ Повинен знати: нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.

^ Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
^ 15. ОБРОБЛЮВАЧ ІНФОРМАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ
Завдання та обов'язки. Підбирає інформаційний матеріал за тематикою, заданою замовниками. За допомогою технічних засобів і пристроїв підбирає довідкові матеріали для довідково-інформаційних служб, повідомляє черговому з видавання довідок про зміни в довідкових матеріалах. Готує і оформлює матеріали для копіювання на ксероксі. Підбирає оголошення і рекламу для розклеювання на довідкових стендах. Збирає, систематизує та кодує інформаційний матеріал за номерами замовлень, конвертує підібраний матеріал, зважує та маркує конверти. Пакує конверти в мішки і здає їх для відправлення, оформлює супровідну документацію. Розсилає абонентам запрошення на перегляд та одержання кореспонденції. Приймає і веде облік поштової кореспонденції, що надходить. Організовує накопичувальну картотеку абонентів інформаційно-пошукової системи "Знайомство". Веде систему обліку і карток абонентів.

^ Повинен знати: основи організації і роботи довідково-інформаційної служби; правила підбору інформаційного матеріалу за відповідною тематикою та його оформлення; системи кодування інформаційного матеріалу; прийоми роботи з технічними засобами і пристроями для оброблення і видавання матеріалів; порядок роботи з довідково-пошуковим апаратом і покажчиками; правила ведення адресної картотеки та індексування замовлень; вимоги до пакування інформаційного матеріалу; порядок приймання та обліку кореспонденції; порядок ведення звітної документації.

^ Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
^ 16. ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ
Завдання та обов'язки. Систематично веде оперативний облік під час виробничого процесу та інших видів основної діяльності підприємства або його підрозділів, передавання готової продукції по міжцеховій кооперації або на склад, здавання виконаних робіт. Зіставляє одержані дані зі змінно-добовими завданнями, календарними планами, виробничими програмами; виявляє відхилення і причини їх виникнення. Веде диспетчерський журнал, оперативні рапорти та іншу технічну документацію, облік і реєстрацію причин порушень під час виробничого процесу. Повідомляє одержані дані про процес виробництва, його порушення у виробничо-диспетчерський відділ підприємства. Вживає заходів для використання в роботі сучасних технічних засобів.

^ Повинен знати: інструкції, положення, інші керівні матеріали і нормативні документи стосовно роботи диспетчерських служб; організацію служби оперативного управління виробництвом; основи технології та організації виробництва; організацію виробничого планування і диспетчерування на підприємстві; номенклатуру продукції, що виробляється на підприємстві; види виконуваних робіт (послуг); спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі зв'язки між ними; правила експлуатації засобів одержання і передавання виробничої інформації; основи організації праці; основи законодавства про працю.

^ Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Глава 17Шаши и три сапфира - Автобиография йога посвящается памяти Лютера Барбанка, американского святого,
Монография Издание второе, исправленное - страница 18,
Дипломная работа - страница 7,
З. Н. Новлянская (ред.), А. А. Адаскина, А. Б. Никитина, Н. Ф. Чубук Художественная одаренность и ее развитие в школьные годы методическое пособие - страница 10,
Пресс-служба фракции «Единая Россия» Госдума РФ - страница 3,
Заседание открывает руководитель Департамента международных связей города Москвы, председа­тель Межведомственной комиссии Правительства Москвы по работе с соотечественниками за рубежом Мурадов Г. Л - страница 20,
60. Натуралістична теорія кредиту - 1. «Нейтральність грошей»: класична та монетаристська,
Положение о проведении конкурса детского творчества (рисунки, стихи, сочинения),
Глава XXI - Вэтот день нечего было и думать о прогулке,
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах - страница 14,
Назначение «Черепахи» уничтожение вражеских судов путём прикрепления к ним взрывчатого вещества в пределах гавани - страница 2,
Всероссийский Заочный Финансово-экономический институт Основы маркетинга методические указания - страница 6,
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ - Методические указания по выполнению дипломных работ,
Российские сми о мчс мониторинг за 10 Март 2012 г - страница 31,
План работы отдела дошкольного образования Южного окружного управления образования и окружного учебно-методического центра - страница 3,
Анализ экзаменов в 9 и 11 классах - Доклад директора моу «Кюереляхская сош им. С. Г. Коврова»,
Детей у родителей отбирают для подстраховки - Отвечает ли,
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ - К оглавлению Конституция рк указатель о налогах и других обязательных платежах в...,
Лабораторная диагностика (по материалам официального сайта сети лабораторий invitro) - страница 7,
Приказ от 27 декабря 2011 г. N 1664н об утверждении номенклатуры медицинских услуг - страница 44,
ГЛАВА 1 виключена - Податковий кодекс україни,
"иерусалим" было подвижным и в разное время - страница 5,
Сущность этого способа может быть раскрыта следующим образом,
2. Special requirements for admission: the history of Ukraine, Ukrainian language and literature, and creative competition with 2 rounds: 1 - страница 8,