Програма курсу - страница 4

^ Тема 22. Засоби безпеки при регулюванні, іспитах та експлуатації радіотехнічного устаткування.

Вимоги до виробничих приміщень: розміщення приміщень для регулювання, іспитів і експлуатації радіотехнічного устаткування у виробничому будинку; технологічні і санітарно необхідні площі; обробка стін, стель і робочих поверхонь. Заходи для зниження електромагнітних випромінювань за межами робочих приміщень, конструкція екранованих камер і кімнат. Приміщення для кліматичних камер, барокамер, вібростендів, центрифуг; заходи безпеки при їхньому обслуговуванні.

Методи захисту від ЕМП при роботі в приміщенні: застосування коаксіальних і хвилевідних відгалужень, позамежних хвилеводів; раціональне взаємне розміщення антен і робочих місць, застосування дистанційного керування, екранування устаткування і робочих місць. Конструкції екранів. Методи зниження паразитних випромінювань.

Методи захисту від ЕМП при роботі на радіополігонах і обслуговуванні РЛС. Захист від блискавки антенних пристроїв. Розрахунок зон захисту громовідводів. Антенні розрядники.

Оцінка рівня м'якого рентгенівського випромінювання високовольтних електровакуумних приладів, конструктивні засоби захисту.

Спеціальні засоби електробезпеки при налагодженні, регулюванні та іспитах радіоапаратури; заземлення конструктивних елементів високовольтних блоків, захист від переходів високої напруги на бік низької у понижуючих трансформаторах, застосування розрядних резисторів для зняття залишкових зарядів із ємностей.

^ Зразковий перелік лабораторних робіт. 1. Електробезпека при однофазних доторканнях у трифазних електроустановках напругою до 1000 В.

 2. Дослідження ефективності захисного заземлення і занулення.

 3. Визначення кількісних і якісних параметрів освітленості робочого місця.

 4. Дослідження ефективності захисту від електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону.

 5. Дослідження захисту від паразитних рентгенівських випромінювань магнетрона, кінескопа і та. ін.

 6. Визначення меж вибуховості газоповітряної суміші.

 7. Дослідження захисту від шуму за допомогою звукопоглинання і звукоізоляції.

 8. Дослідження параметрів повітряного середовища в робочій зоні.

 9. Дослідження засобів захисту від лазерних випромінювань.

 10. Дослідження засобів захисту від інфрачервоних випромінювань.
ЛІТЕРАТУРА.

 1. Законодавство України про охорону праці (у трьох томах ), т. 1 – Київ, 1995, 558 с.

 2. Справочник по охране труда на промышленном предприятии: Справочник /Ткачук К. Н., Иванчук Д. Ф., Сабарно Р. В., Степанов А. Г. – К.:Тэхника, 1991. – 285 с.

 3. Охрана труда и окружающей среды в радиоэлектронной промышленности. / Ткачук К.Н., Сабарно Р. В., Степанов А. Г., Шкляренко Е. Н. – К.: Вища школа, 1988. –190с.

 1. Охрана труда в приборостроении. / Ткачук К. Н., Сабарно Р. В., Слонченко А. В., Степанов А. В. –К.: Вища школа, 1980. – 190 с.

 2. Охрана труда в машиностроении. / Под ред. Е. Н. Юдина, С. В. Белова С. В.—М.: Машиностроение, 1983. – 432с.

 3. Охрана труда / Денисенко Г. Ф.—М.: Высшая школа, 1985.—319с.

 4. Охрана окружающей среды. / Под ред. Г. В. Дуганова Г. В. –К.: Высшая школа, 1988.—304с.

 5. Электробезопасность на промышленных предприятиях: Справочник. / Сабарно Р. В., Степанов А. Г., Слонченко А. В., Харламов Г. Д.—К.: Тэхника, 1985.—288с.

 6. Общие правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций радиопромышленности, промышленности средств связи и электронной промышленности.—М.: Энергия, 1978.—288с.

 7. Крылов В. А., Юченкова Т. В. Защита от электромагнитного излучения. —М.: Сов. Радио, 1972.—216с.

 8. Безопасность производственных процессов./ Под общ. ред. С. В. Белова —М.: Машиностроение, 1985.-448с.

 9. Степанов А. Г., Сабарно Р. В. Техника безопасности при эксплуатации лазерных установок. —К.: Тэхника, 1989.—110с.

 10. Долин П. А Справочник по технике безопасности. —М.: Энергоиздат, 1982.—800с.

 11. Пожарная опасность веществ и материалов, применяемых в химической промышленности./ Под ред. Рябова И. В.—М.: Химия, 1970.—222с.

 12. Павлов С. П., Губонина З. И. Охрана труда в приборостроении. —М.: Высшая школа, 1986.—215с.

 13. Столяров Е. А., Орлова И. Г. Расчет физико-химических свойств жидкостей.—Л.: Химия, 1976.—113с.

 14. Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи – Т 3. – Київ, 1997. – 448 с.^ ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ РТФ. 1. Охорона праці. 1. Основи права (КЗОТ). Основні нормативні акти по охороні праці. Відповідальність за порушення законів про охорону праці [1,2]

 2. Організація охорони праці на радіотехнічних підприємствах. Оперативний і особливий контроль (триступінчастий контроль) [2-4].

 3. Урахування і розслідування нещасних випадків на виробництві, методи їх дослідження [1-5]

 4. Класифікація шкідливих і небезпечних виробничих чинників. Гігієнічна оцінка умов праці [2-6]

 5. Суть, комплектність і динамічність систем стандартів безпеки праці. [2-4]

 6. Джерела випромінювання електромагнітної енергії радіочастотного діапазону в РЕА. Характер розповсюдження. Визначення меж зон опромінення. [2 - 3,8,10]

 7. Біологічна дія електромагнітного випромінювання. Принципи нормування. [2 - 3,8,10]

 8. Методи дослідження інтенсивності опромінення електромагнітним полем, вимірювальні прилади. [2 - 3,8,10]

 9. Методи розрахунку інтенсивності опромінення електромагнітним полем радіочастотного діапазону, у тому числі від декількох незалежних джерел [2 - 3,8,10]

 10. Побічні чинники, що виникають при експлуатації РЕА. Принципи їх нормування. Методи дослідження і розрахунку. [2 - 4,8,10]

 11. Основні методи захисту від електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону [2 - 4,8,10]

 12. Джерела невикористовуємого рентгенівського випромінювання. Принцип нормування, методи дослідження і розрахунку, захист від невикористовуємого рентгенівського випромінювання. [2 - 4,10]

 13. Принципи нормування рентгенівського випромінювання. Спектр рентгенівського випромінювання. [2 - 4,10]

 14. Взаємодія із середовищем і проникаюча спроможність альфа -, бета -, гама - і нейтронного випромінювань. Ефект Комптона. Фотоефект. Ефект "каскадної зливи". [2 - 4]

 15. Види іонізуючих випромінювань. Біологічна дія і принципи їх нормування. Методи захисту. [2 - 4]

 16. Поглинена, експозиційна та еквівалентна дози іонізуючих випромінювань (одиниці виміру). Основні дозові межі. [2 - 4]

 17. Екранування джерел іонізуючих випромінювань. Засоби індивідуального захисту. Радіометричний і дозиметричний контроль [2 - 4]

 18. Джерела інфрачервоного випромінювання. Біологічна дія. Методи дослідження і розрахунку інтенсивності опромінення. [2 - 3,8]

 19. Принцип нормування та основні засоби захисту від інфрачервоних випромінювань. [2 - 3,8,10]

 20. Джерела ультрафіолетового випромінювання. Біологічна дія. Принцип нормування. Основні засоби захисту. [2 - 4,8]

 21. Властивості і небезпека лазерного випромінювання. [2 - 3,8,12]

 22. Основні небезпечні і шкідливі чинники, що виникають при експлуатації лазерів. Принцип нормування лазерних випромінювань [2 - 3,8,12]

 23. Принцип нормування лазерних випромінювань - імпульсних, безперервних, точкових, лінійних. [2 - 3,8,12]

 24. Методи дослідження і розрахунку інтенсивності опромінення лазерним випромінюванням. [2 - 3,8,12]

 25. Основні методи і засоби захисту від лазерних випромінювань. [2 - 3]

 26. Основні характеристики шуму, вібрації та ультразвука. [2 - 6]

 27. Джерела і причини шуму і вібрацій у РЕА та в основних технологічних процесах, які використовуються у радіоелектронній промисловості. [2 - 3,5]

 28. Біологічна дія шуму, вібрації та ультразвука. Принципи нормування [2 - 6]

 29. Розрахунок еквівалентного рівня звука трансформаторів. [4]

 30. Методи захисту і зниження шуму в РЕА. Засоби індивідуального захисту [2 - 5]

 31. Природне освітлення. Види освітлення. Принцип нормування. Розподіл КПО. Методи дослідження. Методи розрахунку природного освітлення. [2 - 4,13]

 32. Штучне освітлення. Джерела світла. Типи світильників. Принцип нормування. Методи розрахунку штучного освітлення. Експлуатація освітлювальних установок, [2 - 4,13]

 33. Джерела і причини забруднення виробничої атмосфери пилом, газами і парами. [2 - 6,13]

 34. Джерела і причини зміни метеорологічних параметрів у робочій зоні. [2 - 6,13].

 35. Біологічна дія температури і вологості повітря, пилу, газів і парів. Принципи нормування. Встановлення класу небезпеки речовин. [2 - 6].

 36. Методи дослідження метеорологічних параметрів повітря робочої зони. Вимірювальні прилади. [2 - 6]

 37. Методи дослідження запиленості і загазованості повітря робочої зони[2 - 6].

 38. Природна вентиляція. Види: вентиляції. Переваги і недоліки. Область застосування на радіотехнічних підприємствах. [2 - 4].

 39. Механічна вентиляція. Системи вентиляції. Область застосування. Розрахунок загально-обмінної вентиляції. Добір вентилятора вентиляційної установки. [2 - 4].

 40. Види місцевих відсосів (при пайці і травленні друкарських плат). Визначення кількості вилученого повітря. Розрахунок повітроводів і добір вентилятора. [2 - 4].

 41. Основні причини і види поразки електричним струмом. [2 - 4,8].

 42. Чинники, що обумовлюють ступінь поразки електричним струмом. [2 - 4,8].

 43. Надання першої медичної допомоги при поразці людини електричним струмом. [8].

 44. Аналіз небезпеки електричних мереж. [2 - 3,8].

 45. Розтікання струму при замиканні на землю. Напруги доторку і кроку. Розрахунок. [2 - 3,8].

 46. Класифікація та суть технічних і організаційних засобів захисту від поразки електричним струмом. Приклади. [2 - 3,8].

 47. Захисне заземлення. Суть. Область застосування, Припустимі опори заземляючих пристроїв, [2 - 3,8].

 48. Види заземляючих пристроїв. Порядок розрахунку заземляючого пристрою. [2 - 3,8].

 49. Захисне занулення. Суть. Область застосування. Припустимі опори заземляючих пристроїв при зануленні. [2 - 3,8].

 50. Розрахунок відключаючої спроможності електромережі із зануленням. Визначення максимальної напруги на нульовому проводі. [2 - 3,8].

 51. Захист від поразки залишковим зарядом конденсатора. Захист при переході напруги з високовольтної на низьковольтну обмотку трансформатора. [2 - 3,8].

 52. Захисне відключення. Суть. Область застосування. Привести схеми захисних відключень. [2 - 3,8].

 53. Можливі види поразки електричним струмом в однофазних мережах. Порівняльний аналіз. [2 - 3,8].

 54. Можливі види поразки електричним струмом в трифазних мережах. Порівняльний аналіз. [2 - 3,8].

 55. Контроль ізоляції електромереж. [2 - 3,8].

 56. Класифікація приміщень по електробезпеці. Застосування малих напруг. [2 - 3,8].

 57. Класифікація електротехнічних виробів по електробезпеці. Подвійна ізоляція. Недоступність струмоведучих частин[2 - 3,8].

 58. Захисні засоби в електроустановках. [2 - 3,8].

 59. Засоби безпеки при роботі з пересувними і переносними електроустановками, освітлювальною апаратурою і електровимірювальними приладами[2 - 3,8].

 60. Причини вибухів систем, що знаходяться під тиском. [2 - 3,13].

 61. Класифікація систем, що знаходяться під тиском. [2 - 3,13].

 62. Засоби безпеки при експлуатації систем, що знаходяться під тиском[2 - 3,13].

 63. Безпека підйомно -транспортних установок. [2 - 3,5].

 64. Безпека при експлуатації установок криогенної техніки. [2 - 3].

 65. Вимоги до організації робочих місць. Принципи економії рухів. [2].

 66. Організація пожежної безпеки. [2 - 6,17].

 67. Основні показники пожежної безпеки речовин і матеріалів, що застосовуються при виготовленні РЕА. [2 - 4,13,14,17].

 68. Класифікація технологічних процесів виготовлення РЕА по ступені пожежної безпеки. [2 - 3,13].

 69. Пожежна безпека РЕА. [2 - 4].

 70. Основні системи запобігання пожежі і пожежного захисту[2 - 4,14].

 71. Класифікація будинків і зон (приміщень) по пожежо - і вибухонебезпеці. [2 - 5].

 72. Рівні і види вибухозахисту установок у РЕА. [2 - 4].

 73. Засоби та установки пожежегасіння. Область застосування. [2 - 5,13].

 74. Пожежний зв'язок і сигналізація. [2 - 3,5].

 75. Захист від блискавки. Вплив блискавки. Класифікація приміщень по захисту від блискавок. Типи грозовідведень і їхні захисні зони. [3,13].

 76. Утворення зарядів статичної електрики у виробничих процесах. Біологічна дія поля і розрядів статичної електрики. [2 - 3,13].

 77. Небезпека і запобігання накопичення зарядів статичної електрики при технологічних процесах виготовлення РЕА. [2 - 3,8].

 78. Основні вимоги безпеки до технологічних процесів. [2 - 3].

 79. Охорона праці при нанесенні лакофарбових покриттів. [3].

 80. Охорона праці при пайці [3].

 81. Охорона праці при виготовленні друкарських плат [3].

 82. Охорона праці при механічній обробці металів. [3].

 83. Охорона праці при термічній, електрохімічній і електрофізичній обробці металів. [3].

 84. Охорона праці при обробці пластмас. [3].

 85. Охорона праці при роботах із хімічними речовинами і матеріалами. [3].

 86. Охорона праці при нанесенні покриттів. [3].

 87. Охорона праці при випалі ізоляції на складальних ділянках. [3].

 88. Охорона праці при зварюванні матеріалів. [3].

 89. Охорона праці при виробничих іспитах РЕА. [3].

 90. Шкідливі чинники, що впливають на оператора ПЕОМ. [3 - 4].

 91. Визначення ступеня шкідливості сумарного впливу шкідливих і небезпечних чинників на робочому місці. Упорядкування карти умов праці на робочому місці. [2 - 3].
Переводчик Гитлера - страница 12,
Стаття 57.Строки сплати податкового зобов'язання - Проект налогового кодекса украины,
4. Результаты иммунологических исследований - Цитокины в современном комбинированном лечении некоторых злокачественных...,
Во второй главе «Цивилизационный аспект социальных технологий» - Социально-технологический аспект цивилизационных...,
Управление кредитным риском - Акционерное Общество «бинбанк»,
Элвин тоффлер.    третья волна - страница 24,
Программа по технологии для 5-8 классов Пояснительная записка - страница 2,
2 облік запасів - страница 3,
Сочинения - Мировоззрение его структуры и исторические типы,
Xx век: Хроника необъяснимого. Гипотеза за гипотезой - страница 6,
Госдума РФ мониторинг сми 20 апреля 2006 г - страница 51,
В умовах значної регіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів держава повинна виконувати функції вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів - страница 8,
121609, г. Москва, ул. Осенняя, 21 План мероприятий по надзору на объектах надзора на 2009 г - страница 17,
Цены на вторичном рынке недвижимости в крупнейших городах России,
5.3 Рекомендації по збору та установці габіонних матраців - Рекомендації по проведенню робіт загальні положення,
Дэвид Джерролд - страница 11,
Открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на выполнение отраслевых научно-исследовательских работ для нужд Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2009 году (Шифры тем ца/02-09, - страница 14,
Программа социально-экономического развития муниципального образования - страница 18,
1. введение в микробиологию > 1 Предмет и задачи микробиологии. Основные свойства микроорганизмов - страница 30,
В заключении - В конце XIX начале XX века,
Статья 32. Порядок объявления природных объектов памятниками природы - страница 8,
Стаття 234. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів - 1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті...,
Международный институт Питирима Сорокина-Николая Кондратьева Глобальный прогноз - страница 10,
Вейер, Иоганн (1515-1588) - Рассел Хоуп Роббинс Энциклопедия колдовства и демонологии абердинские ведьмы,