Це обкладинка - страница 9


^ Стаття 14. Права об'єднань громадян у забезпеченні рівних прав таможливостей жінок і чоловіків


Об'єднання громадян можуть:


-брати участь у розробці рішень, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань ґендерної рівності;


-брати участь у реалізації загальнодержавних та регіональних програм;


-делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів, що створюються при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;


-проводити моніторинг з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;


-здійснювати іншу діяльність відповідно до свого статуту та законодавства України щодо забезпечення ґендерної рівності.


Р о з д і л III


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК

І ЧОЛОВІКІВ У ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ


Стаття 15. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі


Рівні виборчі права та можливості жінок і чоловіків забезпечуються законодавством України.


Політичні партії, виборчі блоки під час висунення кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі передбачають представництво жінок і чоловіків у відповідних виборчих списках.


Контроль за цією вимогою здійснюють виборчі комісії.


^ Стаття 16. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування


Призначення на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування здійснюється з дотриманням представництва кандидатур кожної статі.


Дискримінація за ознакою статі при прийнятті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування і під час її проходження забороняється.


Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити рівний доступ громадян до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до кваліфікації і професійної підготовки незалежно від статі претендента.


Формування кадрового резерву для заміщення посад державних службовців і посад в органах місцевого самоврядування, просування їх по службі здійснюється із забезпеченням рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків.


Дозволяється застосування позитивних дій з метою досягнення збалансованого представництва жінок і чоловіків на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування з урахуванням категорій посад службовців.


Р о з д і л IV


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК

І ЧОЛОВІКІВ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ


Стаття 17. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у праці та одержанні винагороди за неї


Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.


Роботодавець зобов'язаний:


-створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;


-забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов'язками;


-здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;


-вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов праці;


-вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань.


Роботодавцям забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей.


Роботодавці можуть здійснювати позитивні дії, спрямовані на досягнення збалансованого співвідношення жінок і чоловіків у різних сферах трудової діяльності, а також серед різних категорій працівників.


^ Стаття 18. Забезпечення рівних можливостей під час укладання колективних договорів та угод


У разі колективно-договірного регулювання соціально-трудових

відносин (генеральна угода, регіональні та галузеві угоди, колективні договори) угоди (договори) мають включати положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків, із зазначенням строків реалізації відповідних положень.


При цьому колективні угоди (договори) мають передбачати:


-покладання обов'язків уповноваженого з ґендерних питань - радника керівника підприємства установи та організації, їх структурних підрозділів на одного з працівників на громадських засадах;


-комплектування кадрами і просування працівників по роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс;


-усунення нерівності за її наявності в оплаті праці жінок і чоловіків як у різних галузях господарства, так і в одній галузі на базі загального соціального нормативу оплати праці в бюджетній та інших сферах, а також на основі професійної підготовки (перепідготовки) кадрів.


^ Стаття 19. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері підприємництва


Держава забезпечує жінкам і чоловікам рівні права та можливості у здійсненні підприємницької діяльності.


На державному та регіональному рівнях з урахуванням статистичних показників можуть здійснюватися позитивні дії для усунення дисбалансу в підприємницькій діяльності жінок і чоловіків шляхом заохочення підприємницької діяльності, надання пільгових кредитів, проведення бізнес-тренінгів та інших заходів.


^ Стаття 20. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері соціального захисту


Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації рівною мірою враховують інтереси жінок і чоловіків під час здійснення заходів щодо їх соціального захисту.


Погіршення становища осіб будь-якої статі в разі застосування системи соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги є неприпустимим.


Р о з д і л V


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК

І ЧОЛОВІКІВ У СФЕРІ ОСВІТИ


Стаття 21. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у здобутті освіти та професійній підготовці


Держава забезпечує рівні права та можливості жінок і чоловіків у здобутті освіти.


Навчальні заклади забезпечують:


-рівні умови для жінок і чоловіків під час вступу до навчальних закладів, оцінки знань, надання грантів, позик студентам;


-підготовку та видання підручників, навчальних посібників, вільних від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;


-виховання культури ґендерної рівності, рівного розподілу професійних і сімейних обов'язків.


Центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки забезпечує проведення експертизи навчальних програм, підручників та навчальних посібників для навчальних закладів щодо відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.


До навчальних програм вищих навчальних закладів, курсів перепідготовки кадрів включаються дисципліни, які вивчають питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, та факультативне вивчення правових засад ґендерної рівності на основі гармонізації національного і міжнародного законодавства.


Р о з д і л VI


^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ

ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ


Стаття 22. Оскарження дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань


Особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискримінацію за ознакою статі чи вона стала об'єктом сексуальних домагань, має право звернутися зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування,

правоохоронних органів держави та суду.


Особи будь-якої статі або групи осіб мають право надсилати повідомлення про порушення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у разі, якщо вичерпані внутрішні засоби правового захисту або якщо застосування таких засобів захисту невиправдано затягується.


^ Стаття 23. Відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих унаслідок дискримінації за ознакою статі чи сексуальних домагань


Особа має право на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації за ознакою статі чи сексуальних домагань. Моральна шкода відшкодовується незалежно від матеріальних збитків, які підлягають відшкодуванню, та не пов'язана з їх розміром.


Порядок відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих унаслідок дискримінації за ознакою статі чи сексуальних домагань, визначається законом.


^ Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків


Особи, винні в порушенні вимог законодавства про забезпечення

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, несуть цивільну,

адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.


Р о з д і л VII


^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.


2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:


подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законів України змін, які випливають із цього Закону;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать вимогам цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО


м. Київ, 8 вересня 2005 року

N 2866-IV

Додаток 4


^ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 27 грудня 2006 р. N 1834

Київ

Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади щороку передбачати кошти для виконання Програми в межах видатків, що визначаються їм під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік, та здійснювати заходи щодо залучення позабюджетних коштів на зазначену мету.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвердити в місячний строк регіональні програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року та забезпечити їх виконання.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати раз на півроку до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту інформацію про хід виконання Програми для її узагальнення та подання річного звіту до 20 березня Кабінетові Міністрів України.


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28


Додаток 5


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2006 р. N 1834


^ ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року

Загальна частина


Досягнення рівності між жінками і чоловіками є однією з передумов забезпечення стабільного розвитку українського суспільства на засадах демократії.

Україна підписала міжнародні документи, в яких визнається ґендерна дискримінація, і взяла зобов'язання щодо її подолання.

Дискримінація за ознакою статі спостерігається в усіх сферах життя українського суспільства. В органах законодавчої влади жінки становлять 8,5 відсотка, серед голів обласних державних адміністрацій лише три жінки, у великому промисловому бізнесі жінки обіймають лише два відсотки посад, серед власників середнього і малого бізнесу - 20 відсотків. Заробітна плата жінок майже на третину менша, ніж чоловіків, безробітних жінок значно більше, ніж безробітних чоловіків, пенсія жінок, за прогнозом, через 20-30 років становитиме у середньому 40-45 відсотків пенсії чоловіків. Жінка працює фактично на 4-6 годин більше, ніж чоловік. Праця у домашньому господарстві не враховується як продуктивна.

Разом з тим у країні дуже загострились проблеми чоловіків. Чоловіче безробіття зростає швидшими темпами, ніж жіноче. Чоловіки йдуть на пенсію на п'ять років пізніше, ніж жінки, хоча тривалість їх життя на 12 років менша. Такі хвороби, як туберкульоз, алкоголізм, наркоманія, і таке явище, як суїцид, панують переважно в чоловічому середовищі. Надзвичайно гострою є проблема збереження репродуктивного здоров'я чоловіків.

Для виконання Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", досягнення цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, необхідно здійснити комплекс заходів для розв'язання ґендерних проблем в усіх сферах життєдіяльності суспільства.


^ Мета та основні завдання Програми


Метою Програми є утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини.

Основними завданнями Програми є:

формування та реалізація державної політики у сфері забезпечення ґендерної рівності;

створення відповідної нормативно-правової бази;

приведення галузевих нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";

адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері забезпечення ґендерної рівності;

удосконалення механізму здійснення ґендерно-правової експертизи чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів;

створення інституційного механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

впровадження ґендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

підготовка та опублікування державної доповіді про виконання в Україні Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок", щорічної державної доповіді щодо утвердження ґендерної рівності в Україні;

забезпечення співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади у вивченні ґендерних питань з науково-дослідними установами Національної академії наук, залучення до проведення наукових та експертних досліджень громадських організацій та міжнародних агентств;

підтримка громадських ініціатив, спрямованих на формування ґендерної культури, подолання усталених стереотипів щодо ролі та місця жінок у суспільстві;

залучення до підготовки рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань ґендерної рівності вітчизняних та міжнародних громадських організацій;

організація громадського обговорення проектів нормативно-правових актів і програм, спрямованих на забезпечення ґендерної рівності;

проведення конференцій, засідань за круглим столом, навчальних семінарів, інших масових заходів;

проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім'ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення ґендерного паритету в духовній сфері;

забезпечення включення ґендерної складової до програм соціально-економічного розвитку регіонів та галузей, а також дотримання ґендерної рівності під час вирішення кадрових питань у центральних та місцевих органах виконавчої влади;

проведення моніторингу з дотримання засобами масової інформації вимог із забезпечення рівноправності статей під час розміщення рекламних оголошень стосовно працевлаштування, публікації матеріалів щодо ситуації на ринку праці, а також висвітлення ролі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності.

Для виконання Програми необхідно здійснити заходи згідно з додатком.


^ Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

стабілізувати соціальне становище в державі та забезпечити злагоду в суспільстві;

підвищити рівень та якість життя жінок і чоловіків;

забезпечити рівність прав та можливостей жінок і чоловіків у працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці, провадженні підприємницької діяльності, поєднанні трудової діяльності з виконанням сімейних обов'язків;

продовжити процес формування державної політики у сфері забезпечення ґендерної рівності;

підвищити рівень соціально-правового захисту жінок і чоловіків;

розробити ефективний механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків як на державному, так і на місцевому рівні;

забезпечити розвиток паритетної демократії в Україні;

спрямувати зусилля центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості на підвищення ефективності проведення державної політики у сфері забезпечення ґендерної рівності.


Додаток до Програми

^ ПЛАН

заходів щодо утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року


1. Подання пропозицій і складення плану проведення ґендерно-правової експертизи актів законодавства на відповідний рік.

Мін'юст, інші центральні та

місцеві органи виконавчої влади,

органи місцевого самоврядування

за участю громадських

організацій.

До 1 грудня року, що передує

планованому.

2. Приведення галузевих нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

Центральні органи виконавчої

влади.

2007-2008 роки.

3. Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про попередження насильства в сім'ї".

Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст,

МВС.

2007-2008 роки.

4. Вивчення питання та у разі потреби підготовка проекту закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Мін'юст, Мінсім'ямолодьспорт.

2007 рік.

5. Здійснення заходів з приведення законодавства України у відповідність з міжнародними нормами та стандартами у сфері забезпечення ґендерної рівності.

Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст, МЗС.

2007-2009 роки.

6. Ініціювання утворення при Кабінеті Міністрів України Міжвідомчої ґендерної ради.

Мінсім'ямолодьспорт.

Грудень 2006 р.-2007 рік.

7. Утворення при центральних та місцевих органах виконавчої влади консультаційно-дорадчих органів, експертних робочих груп з ґендерних питань за участю науковців і представників громадських організацій.

Мінсім'ямолодьспорт, інші

центральні та місцеві органи

виконавчої влади.

2007 рік.

8. Підготовка державної доповіді про виконання в Україні Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок".

Мінсім'ямолодьспорт, МЗС, інші

центральні та місцеві органи

виконавчої влади.

Грудень 2006 р. і 2010 рік.

9. Забезпечення підготовки та публікації щорічної державної доповіді щодо утвердження ґендерної рівності в Україні.

Мінсім'ямолодьспорт, інші

центральні та місцеві органи

виконавчої влади.

2008-2010 роки.

10. Розгляд на сесіях органів місцевого самоврядування, колегіях місцевих держадміністрацій питання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження ґендерних підходів у діяльність зазначених органів.

Мінсім'ямолодьспорт,

місцеві органи виконавчої влади та

органи місцевого самоврядування.

2007-2010 роки.

11. Вивчення питання та підготовка у разі потреби пропозицій щодо внесення змін до виборчого законодавства і Закону України "Про політичні партії в Україні" стосовно впровадження ґендерних квот як тимчасових спеціальних заходів з утвердження рівності прав жінок і чоловіків.

Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст,

інші центральні органи виконавчої

влади.

2007 рік.

12. Вивчення питання та у разі потреби підготовка проекту закону про внесення змін до Законів України "Про Центральну виборчу комісію", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" і "Про вибори народних депутатів України" щодо паритетного представництва жінок і чоловіків у складі Центральної, територіальних і дільничних виборчих комісій та комісій з референдуму.

Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст.

2007-2008 роки.

13. Проведення ґендерного аналізу кадрового складу центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також працівників галузей.

Головдержслужба,

Мінсім'ямолодьспорт, центральні

та місцеві органи виконавчої

влади.

2007-2010 роки.

14. Врахування під час формування кадрового резерву та затвердження на керівні посади в органах виконавчої влади показника пропорційно збалансованого представництва кандидатур кожної статі.

Головдержслужба,

Мінсім'ямолодьспорт, центральні

та місцеві органи виконавчої

влади, органи місцевого

самоврядування.

Грудень 2006 р.-2010 рік.

15. Забезпечення стажування осіб, що перебувають у резерві на керівні посади в центральних та місцевих органах виконавчої влади, з дотриманням вимог ґендерної рівності.

Головдержслужба,

Мінсім'ямолодьспорт, центральні

та місцеві органи виконавчої

влади.

2007-2010 роки.

16. Проведення аналізу рівня доходів жінок і чоловіків у різних галузях відповідно до цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН.

Мінпраці, Держкомстат,

центральні та місцеві органи

виконавчої влади.

2007-2010 роки.

17. Здійснення заходів, спрямованих на формування свідомого ставлення суспільства до забезпечення ґендерної рівності в галузі охорони праці та промислової безпеки. Вжиття необхідних заходів до створення безпечних для життя і здоров'я умов праці.

Держгірпромнагляд, центральні та

місцеві органи виконавчої влади

за участю об'єднань роботодавців

та профспілок.

2007-2010 роки.

18. Сприяння включенню до Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями, регіональних і галузевих угод, колективних договорів положень, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків.

Мінпраці, центральні та місцеві

органи виконавчої влади за

участю об'єднань роботодавців і

профспілок.

2007-2010 роки.

19. Проведення експертизи навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників для загальноосвітніх і вищих навчальних закладів щодо їх відповідності принципам забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

МОН, Національна академія наук,

МВС.

2007-2010 роки.

20. Забезпечення включення до навчальних програм вищих навчальних закладів, курсів підвищення кваліфікації і підготовки кадрів дисципліни з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

МОН, Національна академія наук

за участю громадських

організацій.

2007-2008 роки.

21. Здійснення підготовки та перепідготовки кадрів для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом проведення спеціальних курсів і занять.

МОН, Мінсім'ямолодьспорт,

Національна академія наук.

2007-2010 роки.

22. Розроблення для різних верств населення спеціальних просвітницьких програм з подолання ґендерних стереотипів і формування ґендерної культури.

Мінсім'ямолодьспорт, МОН,

Національна академія наук за

участю громадських організацій.

2007-2009 роки.

23. Проведення навчання з питань ґендерної рівності для різних категорій державних службовців.

Головдержслужба,

Мінсім'ямолодьспорт за участю

вітчизняних та міжнародних

громадських організацій.

2007-2010 роки.

24. Проведення конкурсу наукових робіт з ґендерної проблематики серед учнів 10-11 класів, студентів і аспірантів та підсумкової конференції.

Мінсім'ямолодьспорт, інші

центральні та місцеві органи

виконавчої влади за участю

вітчизняних та міжнародних

громадських організацій.

2007 рік.

25. Підготовка та розповсюдження разом із засобами масової інформації циклів теле- і радіопередач з питань утвердження паритетних відносин, подолання ґендерних стереотипів щодо ролі чоловіків і жінок у сім'ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, патріотичного та духовного виховання населення, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення ґендерної рівності в духовній сфері.

Держкомтелерадіо, Національна

телекомпанія, Національна

радіокомпанія, Мін'юст за участю

релігійних, вітчизняних та

міжнародних громадських

організацій.

2007-2010 роки.

26. Вирішення питання щодо надання можливостей для виступу фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань ґендерної рівності у засобах масової інформації.

Держкомтелерадіо,

Мінсім'ямолодьспорт, інші

центральні та місцеві органи

виконавчої влади.

2007-2010 роки.

27. Надання всебічного сприяння релігійним організаціям у реалізації доброчинних проектів.

Державний комітет у справах

національностей та релігій, інші

центральні та місцеві органи

виконавчої влади.

2007-2010 роки.

28. Проведення у закладах культури культурно-мистецьких акцій, читацьких на науково-практичних конференцій, спрямованих на піднесення ролі жінки та утвердження ґендерної культури у суспільстві.

МКТ, Мінсім'ямолодьспорт,

місцеві органи виконавчої влади

за участю громадських

організацій.

2007-2010 роки.

29. Організація виставки образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва "Жінки України - митці".

МКТ, Мінсім'ямолодьспорт,

місцеві органи виконавчої влади

за участю громадських

організацій.

2007-2010 роки.

30. Вивчення питання щодо започаткування видання всеукраїнського журналу з питань ґендерної рівності.

Мінсім'ямолодьспорт за участю

вітчизняних і міжнародних

громадських організацій.

2007 рік.

31. Ініціювання внесення до тематичного плану випуску пам'ятних та ювілейних монет України виготовлення монет, присвячених пам'яті Алчевської Х.Д., Латиніної Л.С., Литвиненко-Вольгемут М.І., Ужвій Н.М.

Мінсім'ямолодьспорт.

2007-2010 роки.

32. Проведення семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом за участю викладачів вищих навчальних закладів МВС для дільничних інспекторів міліції та слухачів (курсантів) училищ початкової підготовки працівників міліції з питань запобігання насильству щодо жінок і чоловіків.

МВС, Мінсім'ямолодьспорт, МОЗ,

МОН, місцеві органи виконавчої

влади за участю науковців,

релігійних, вітчизняних і

міжнародних громадських

організацій.

2007-2010 роки.

33. Забезпечення продовження роботи телефонної "гарячої лінії" та мережі телефонів довіри з питань подолання насильства щодо жінок і чоловіків.

МВС, Мінсім'ямолодьспорт,

місцеві органи виконавчої влади

за участю засобів масової

інформації, релігійних,

вітчизняних і міжнародних

громадських організацій.

2007-2010 роки.

34. Проведення інформаційно-просвітницьких та освітніх заходів з питань протидії насильству щодо жінок і чоловіків.

МВС, Мінсім'ямолодьспорт,

місцеві органи виконавчої влади

за участю засобів масової

інформації, релігійних,

вітчизняних і міжнародних

громадських організацій.

Грудень 2006 р.-2010 рік.

35. Удосконалення методики розслідування злочинів, пов'язаних із насильством у сім'ї, а також методики навчання працівників органів внутрішніх справ.

МВС.

2007-2008 роки.

36. Підготовка, видання та розповсюдження буклетів, плакатів та іншої літератури, а також відеороликів, спрямованих проти насильства і ґендерної дискримінації.

Мінсім'ямолодьспорт, МВС, інші

центральні та місцеві органи

виконавчої влади за участю

засобів масової інформації,

релігійних, вітчизняних і

міжнародних громадських

організацій.

2007-2010 роки.

37. Забезпечення впровадження ґендерного компонента в усі міжнародні проекти і програми, які реалізуються в Україні на національному та регіональному рівні за підтримки міжнародних організацій і фондів.

Мінсім'ямолодьспорт,

Мінекономіки, інші центральні та

місцеві органи виконавчої влади.

2007-2010 роки.

38. Включення до планів міжнародного співробітництва центральних органів виконавчої влади заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема у сфері оборони, у рамках обміну досвідом з країнами, які мають значні здобутки у цій сфері.

Міноборони, інші центральні

органи виконавчої влади.

2007-2010 роки.

39. Забезпечення паритетного представництва жінок і чоловіків у міжнародних делегаціях.

МЗС, інші центральні та місцеві

органи виконавчої влади.

2007-2010 роки.

40. Дотримання принципу ґендерної рівності під час формування штату посольств, консульств та інших представництв України за кордоном.

МЗС.

2007-2010 роки.

41. Забезпечення участі України у заходах з питань ґендерної рівності, що проводяться під егідою Ради Європи, ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організацій.

Мінсім'ямолодьспорт, МЗС.

2007-2010 роки.

42. Проведення відповідно до рекомендацій шостої Європейської конференції міністрів з питань рівноправ'я Міжнародної конференції з питань ґендерної рівності.

Мінсім'ямолодьспорт, МЗС.

2007 рік.

43. Вивчення можливості проведення в Україні міжнародних заходів і форумів з питань стратегічних напрямів ґендерного розвитку.

Мінсім'ямолодьспорт, МЗС.

2007-2010 роки.

44. Забезпечення перекладу українською мовою міжнародно-правових документів, які визначають міжнародні стандарти у сфері ґендерної рівності.

Мін'юст, МЗС.

2007-2010 роки.

45. Проведення аналізу міжнародно-правових документів з питань ґендерної рівності та забезпечення підготовки пропозицій щодо доцільності приєднання України до них.

Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст,

МЗС, Мінпраці, інші центральні

органи виконавчої влади,

Національна академія наук.

2007-2010 роки.

46. Визначення кількісних та якісних показників оцінки стану утвердження ґендерної рівності.

Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст,

Держкомстат, Національна

академія наук.

2007 рік.

47. Проведення моніторингу виконання Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року за всіма напрямами, в усіх галузях і сферах життєдіяльності суспільства, а також у розрізі регіонів.

Мінсім'ямолодьспорт, інші

центральні та місцеві органи

виконавчої влади, Національна

академія наук.

2007-2010 роки.

48. Сприяння висвітленню у засобах масової інформації ходу виконання Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року.

Держкомтелерадіо, інші

центральні та місцеві органи

виконавчої влади.

2007-2010 роки.

49. Проведення моніторингу дотримання засобами масової інформації вимог із забезпечення рівноправності статей під час розміщення рекламних оголошень стосовно працевлаштування, публікації матеріалів щодо ситуації на ринку праці, а також висвітлення ролі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності.

Держкомтелерадіо,

Держспоживстандарт, Мінпраці.

2007-2010 роки.

50. Продовження підготовки і видання статистичного збірника "Жінки і чоловіки в Україні".

Держкомстат.

Один раз на два роки починаючи

з 2007 року.

51. Проведення моніторингу стану впровадження ґендерної складової до програм соціально-економічного розвитку регіонів і галузей.

Мінсім'ямолодьспорт, інші

центральні та місцеві органи

виконавчої влади.

2007-2010 роки.

52. Забезпечення проведення перевірки виконання Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" держадміністраціями, зокрема Львівською та Харківською обласними - у грудні 2006 року; Одеською, Донецькою, Івано-Франківською, Тернопільською та Чернігівською обласними - у 2007; Кіровоградською, Волинською, Херсонською обласними, Київською та Севастопольською міськими - у 2008; Дніпропетровською, Сумською, Хмельницькою, Рівненською та Миколаївською обласними - у 2009; Вінницькою, Житомирською, Запорізькою, Луганською та Чернівецькою обласними - у 2010 році.

Мінсім'ямолодьспорт.


Додаток 6

СПИСОК РАБОТ, В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ - Интеграционное развитие свеклосахарного подкомплекса апк региона,
«Информационно-телекоммуникаци- онные системы» - Инновационная образовательная программа в классическом (исследовательском)...,
ВИСНОВКИ - Вступ 6 розділ 1 Огляд літератури 11,
יציאות ציפורי + שבת בצפת - פקולטה לחינוך: ד ר אירה דשבסקי ראש פקולטה,
Положение об областном конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 32 Положение об областном этапе - страница 12,
Уильям Фолкнер. Шум и ярость,
Вадим Зеланд - страница 6,
Д. Т. Судзуки - страница 12,
Место хранения - Фундаментальная библиотека бгу отдел обслуживания юридической литературой,
Додаток 1 (обов’язковий) - Настанова лікарські засоби належна виробнича практика ст-н мозу 42 0: 2010 передмова до документу,
Russian Classification of Economic Activities - страница 19,
Королевства Дания Рубеном Мадсеном. А. Шакиров ознакомил гостя с особенностями работы офиса казахстанского омбудсмена, порядком рассмотрения обращений, практикой участия сотрудников офиса в закон - страница 3,
01. 10 вещей, которые надо сделать в Риме 10 вещей, которые надо сделать в Риме - страница 9,
Глава 12 - В. А. Попов Экзегетика Оглавление Лекция,
В. В. Нагаев основы судебно-психологической - страница 39,
Компания выписки ру предлагает срочное получение, присвоение, добавление, замену и подбор кодов статистики оквэд подробности на нашем сайте - страница 22,
Лео Таксиль священный вертеп святые распутники - страница 9,
Лекции по курсу «Теория ценных бумаг» - страница 3,
Акт перевірки об'єкта дозвільної системи - Міністерство внутрішніх справ україни н А К А З,
ДИПЛОМ - Или номер школы, воспользуйтесь меню Правка (команда «Найти на этой странице») или нажмите одновременно...,
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
Расширение нато и национальные интересы россии,
РАЗДЕЛ 7 ^ МЕТОДЫ, МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГИИ - Одаренные дети в детском саду и школе: Учеб пособие для студ высш пед...,
Ситуационные задачи - Пособие предназначено для преподавателей медицинских вузов,