2. Спеціальні вимоги до зарахування: математика, фізика/хімія, українська мова І література - страница 46

14. Мова викладання

Українська


Робоча навчальна програма

дисципліни „Історія зачіски та костюму”

^ 1.Назва курсу.

«ІСТОРІЯ ЗАЧІСКИ ТА КОСТЮМУ»


Форма навчання: дистанційна

Спеціальність: «Професійна освіта (Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика)»


^ 2.Код курсу.

[ІКМ]. [ПО_Перук_4 (со)_09]. [3_2_2]


3.Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором ВНЗ

^ 4.Рік навчання.

1-й

5.Семестр.

1

^ 6. Кількість кредитів ECTS.

3

7.Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Костюк Ольга Петрівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності

^ 8.Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Курсом «Історія зачіски та костюму» передбачено вивчення проблем теорії перукарського мистецтва та змісту і здобутків основних культурних епох з цієї точки зору.

Одне з основних завдань - дати цілісне уявлення про перукарське мистецтво, історію костюму, його сутність і форми, структуру та функції, місце і роль в житті людини і суспільства, тенденції та проблеми його історичної еволюції.

^ Друге завдання - познайомити з багатовіковою історією перукарського мистецтва та костюму, розкрити основні риси та особливості різних культурних епох.

^ Третє завдання – розкрити місце і роль українського перукарства та костюмостворення в розвитку світової культури, її самобутність і оригінальність.

Набуті знання повинні сприяти збагаченню і поглибленню внутрішнього світу студента, розвитку моральних і естетичних якостей, пробудженню інтересу до самостійного творчого освоєння багатовікової спадщини світової та вітчизняної історії культури перукарського мистецтва та костюму. Проблеми культури набувають сьогодні ключового значення, оскільки вона виступає потужним фактором соціального розвитку, зростає її роль в гуманізації суспільства.


^ 9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс історії середньої школи

^ 10. Зміст курсу. Дистанційний курс


Змістовні модулі та їхня структура

 
Перший модуль

1.1.

Вступ. Розвиток перукарського мистецтва від зародження до античності. Зародження перукарства.

1.2.

Зачіски Стародавнього Єгипту. Майстерність перукарів Межиріччя.

1.3.

Розвиток перукарського мистецтва Стародавньої Греції. Творчість перукарів Стародавнього Риму

1.4.

Зачіски Візантії. Зачіски варварських племен і народностей.

1.5.

Розвиток західноєвропейського перукарського мистецтва. Перукарське мистецтво Середньовіччя.

1.6.

Перукарське мистецтво доби Відродження. Перукарське мистецтво у Західній Європі XV- початку XVI ст.

1.7.

Зачіски стилю бароко.

1.8.

Зачіски стилю рококо.

1.9.

Перукарство у Франції кінця XVIII ст.
Другий модуль

1.1.

Стиль ампір у перукарстві. Зачіски у стилі бідермейєр.

1.2.

Європейська мода другої половини XIX - початку XX ст. Зачіски стилю модерн. Зачіски постмодерну.

1.3.

Особливості моди другої половини XX ст. Особливості моди XXI ст.

1.4.

Національні зачіски України. Зачіски народів Росії.

1.5.

Зачіски східних народів. Зачіски народів Арабського Сходу. Особливості моди народів Африки. Мода американських індіанців.
загальна кількість годин
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Перукарське мистецтво: Підручник: У 3-х кн. / За заг.ред. В.Ф.Орлова. – К.: Грамота, 2005. – Кн. 1: Історія перукарської справи. – 352с.

 2. Перукарське мистецтво: Підручник: У 3-х кн. / За заг ред. В.Ф.Орлова. – К.: Грамота, 2005. – Кн. 2: Основи перукарської справи. – 576.

 3. Сиромятникова И. С. История прически. — М.: РИПОЛКЛАСИК, 2002. - 288 с.

 4. Плаксина Э. Б. и др. История костюма, стили і направления. - М.: 2003.

 5. Иллюстрированная энциклопедия моды / Под ред. Л. Ки-баловой. Прага: Артия, 1986. — 320 с.

 6. Гутиря Л. Г. Сучасна перукарська справа / Л. Г. Гутиря— Харків: Фоліо, 1997.

 7. Константинов А. В. Парикмахерское дело / А. В. Константинов— М.: Высшая школа, 1987.

Додаткова навчальна література

 1. Дмитриева Н. Л. Краткая история искусств. — Т. І-ІІ. — М.:Иск, 1991, 1993.

 2. Мода и стиль. Современная энциклопедия. — М.: Аванта, 2002.

 3. Пономарьжов А. Українська минувшина. — К: Либідь, 1993.

 4. Стамеров К. К. Нариси з історії костюмів.Ч. 1, 2. — К.:Мистецтво, 1978 -192 с.

 5. Стельмащук Г. Г. Традиційні головні убори українців. —К.: Наукова думка, 1993. — 168 с.

 6. Дьяконов И.М. Пути истории: От древнейшего человека до наших дней. – М.: Восточная литература, 1994. – 478 с.

 7. Українське народне мистецтво: Вбрання / Під ред. В. Г. Білозуба та ін. — К., 1961.

 8. You Proffesional: Международньїй журнал для парикмахеров. - К.: 2004 - 2009.

 9. Будур Я. История костюма. — М.: Олма-Пресс, 2001.

^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичних заняттях;

 • виголошення доповіді на практичних заняттях;

 • демонстрація творчого підходу до виконання практичних робіт;

 • самостійне конспектування, виконання домашніх завдань та їх аналіз;

Поточний контроль:

- модульні роботи.

Форма контролю:

- іспит.

^ 13. Критерії оцінювання (у %).

Рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • Практичні роботи – 90%

 • Підсумковий тест – 10%
^ 14. Мови викладання.

УкраїнськаРобоча навчальна програма

дисципліни „Основи композиції”

1. Назва курсу.

„ ^ ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ ”

Форма навчання: денна

Спеціальність: «Професійна освіта. Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

2. Код курсу.

[IKM]. [ПО_Перук _ 4(со)_ 09] [3_2_3]

^ 3. Тип курсу (обов’язковий).

За вибором ВНЗ

4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестр/ семестри.

2

^ 6. Кількість кредитів ECTS.

3

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ільїна Надія Василівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності.

^ 8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою курсу є формування вміння організації композиції у заданому форматі, об’ємі чи просторі зі стилістично об’єднаних елементів, пізнання і освоєння законів композиції, законів гармонії і логіки розвитку художньої форми; Формування світогляду студентів; розвиток творчої уяви і образного мислення, художньої спостережливості, зорової пам'яті, уміння бачити в навколишній дійсності характерне і типове; виховання широкої художньо-естетичної культури і художнього смаку; формування умінь аналізувати витвори мистецтва, вести цілеспрямовані нагляди навколишньої дійсності, творчо відбирати з життєвих вражень найхарактерніше і типове і відображати їх в правдивій образній формі; оволодіння професійною майстерністю і умінням застосовувати його в професійної та педагогічній діяльності.

^ 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

«Малюнок», «Живопис», «Кольорознавство»

^ 10. Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структураЗагальна

Лекції

семінари

(пр. зан.)

лаб.

Самост.
^ Перший модуль
1.1.

Вступ. Композиція в образотворчу мистецтві. Художня композиція. Форма. Елемент. Структура..


2

24

1.2.

Види образотворчої композиції. Образотворчі засоби композиції. Засоби гармонізації. Засоби художньої виразності.

2

24

1.3.

Образотворча основа площинної композиції.

Образотворче поле.

Співвідношення перцептивних сил формату.


2

24

1.4

Стилізація як особлива форма художньо – композиційної організації образотворчого матеріалу.

Стиль. Типи композицій. Статика. Динаміка.


2

24

1.5.

Типи композицій. Статика. Динаміка

2

24
Другий модуль
2.1.

Колір як образотворчій засіб композиції.

Властивості кольору.

2

24

2.2.

Ритмічна композиція. Ритм. Акцент. Ритмічний ряд.


2

24

2.3.

Пропорції та пропорційність.

2

24

2.4.

Комбінаторика. Комбінаторний принцип композиції.

2

24

2.5.

Особливості процесу виконання творчої графічно-живописної композиції абстрактного характеру.


2

22

2.6.

Особливості організації тримірної композиції.

Збагачення об’ємної форми.

Поліхромія та об’ємна форма. Поліхромія та закономірності побудові простору.


2

22
^ Теми практичних занять

1.1.

Образотворчі засоби площинної графічно – живописної композиції.41.2.

Співвідношення перцептивних сил формату.21.3.

Головне та другорядне у композиції.

41.4.

Статика та динаміка.41.5.

Стилізація на основі природного аналога.42.1.

Колір як образотворчій засіб композиції. Гармонія колірних поєднань.42.2.

Рапортна композиція. Статичний сітчастий орнамент.42.3.

Орнаментально-декоративна графіка.

Декоративна ритмічно організована зачіска.
42.4.

Декоративна ритмічна композиція. Жіноча зачіска. Аплікація.42.5.

Оптичні ілюзії. Графічна композиція
42.6.

Графічний дизайн нігтів. Графічні ескізі абстрактних композицій.6


^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
22

44
42
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Бесчастнов Н.П. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. – М.: Гуманит. ВЛАДОС, 2003.

2.Визер В.Система цвета в живописи. Учебное пособие.- СПб.: Питер, 2004.-192 с.ил.

3.Герчук Ю.Я.Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: Учебное пособие.- М.; Учебная литература, 1998.- 208 с.: ил.

4. Голубева О.Л. Основы композиции: учеб пособие. – 2-е изд. – М.: Искусство, 2004.

5.Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи.- К., Вища шк.,1989.

6.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающиеся по специальности 030800 «Изобразительное искусство» / Г.М.Логвиненко. – М.: гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 144 с.

7.Миронова Л.Н. Цветоведение: учеб. пособие. – Минск. : Выш. шк., 1984.

8.Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції: Навчу. посиб. для студ. вищих навч. закладів. – К.: Каравела, 2004.

9.Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для студ. высш. худ. учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 144 с.

10.Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия: учеб. Пособие для студ. худож. – граф. фак. пед. Институтов / сост. Н.Н. Ростовцев и др. – М. : Просвещение, 1989.

11.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. пед.вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 1999.

12.Шорохов Е.В. Композиция: Учебник для студентов худож.- граф. фак-ов пед. ин-ов. – 2-изд. – М.: Просвещение,1986.

раздел Заявки. При автоматизированном заполнении Заявки с помощью - Г. Н. Зайцев 30 декабря 1998 г,
Секція № 9 (вул. Микулинецька, 46 а; ауд. 9405) - Мета конференції,
Петербургский Городской Дворец творчества юных         Академия постдиплом,
Правознавство - Міністерство освіти І науки України,
Введение 3 1 Исследовательский раздел 5 - страница 7,
Из цикла “Философские беседы” - страница 32,
Беседа 10.О том, что дары Божией благодати сохраняются и умножаются смиренномудрием и усердием, утраиваются же превозношением и нерадением,
Возрастные различия в проявлении детской агрессивности - Методические рекомендации для специалистов образовательных...,
Глава 39 ^ СПЕЦІАЛЬНІ (ВІЛЬНІ) ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ -  Законами України,
Почему нужно знать физиологию головного мозга психологу - страница 17,
Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего кодекс - страница 45,
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономическая теория» - страница 11,
Администрация муниципального образования - страница 7,
Глава 15 - Он пришел отпустить измученных на свободу! Ревекка Браун,
0200     Национальная оборона - Совета депутатов хохловского,
Diffusion Generate/General Distribution ocde/GD(96)40 - страница 9,
Областная государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в иркутскую область соотечественников, проживающих - страница 33,
Республика болгария национальный дворец для детей - страница 2,
ГРАФИК - Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №34 (735), 12 сентября 2011 г,
Лев Николаевич Толстой - страница 30,
Теория и методология реализации резервов развития промышленных предприятий в постиндустриальной экономике - страница 4,
В.Є. Використання пакету mathcad при вивченні дисципліни “чисельні методи” студентами інженерно-педагогічних спеціальностей,
Лучшие книги XX века. Последняя опись перед распродажей - страница 20,
Минеральный баланс. "Гудок". 2 июля 2009 - Information system,