Вырезано - Вырезано

Вырезано.
^ Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке Таким чином, підприємства України, що займаються ЗЕД, мають потребу в створенні нових інтегрованих структур, що приведе до істотного зростання швидкості матеріальних і фінансових потоків, зниженню рівня запасів, скороченню числа агентів у ланцюгах постачань, зниженню витрат і підвищенню якості роботи всієї структури.

Загальна логіка робіт з підвищення конкурентноздатності промислового підприємства передбачає застосування різних процедур та оптимізаційних алгоритмів, спрямованих на підтримку прийняття рішень по скороченню транспортних і складських витрат, розрахунку параметрів управління запасами, вибору показників ефективності й формуванню методик їхнього розрахунку тощо. Зниження витрат у сфері постачання, виробництва та збуту сьогодні є для металургів ефективним способом «розширити простір для маневру» в умовах, коли ціни на закупівлю по деяких ключових позиціях диктуються постачальниками, а ціни на готову продукцію − сформовано ринками, у першу чергу експортними [42].

Основною характеристикою матеріального потоку металургійного підприємства є безперервність. Протягом усього технологічного циклу постачання продуктів кожен його учасник повинен забезпечувати споживачів за принципом «точно в термін», але ці дії мають супроводжуватися мінімальними сукупними витратами, пов'язаними з рухом. Також до особливостей матеріального потоку металургійних підприємств відноситься наступне:

  1. Великій обсяг матеріальних потоків.

  2. Великі транспортно-заготівельні та енергетичні витрати.

  3. Замкнутий безперервний виробничий цикл.

  4. Експортна спрямованість вихідних потоків.

  5. Залежність від природної сировини, яка має обмежену кількість.

Досвід розвинутих країн у сфері підвищення ефективності матеріального виробництва свідчить про те, що одним із основних інструментів зміцнення позицій на ринку є використання концепції логістики в організації економічної діяльності підприємства [46, 47, 53, 65, 72]. У сучасному розумінні логістика охоплює як безпосередньо виробництво, так і сферу планування і управління всією діяльністю підприємства в ланцюжку «постачальник - виробник - споживач».

Таким чином, з огляду на особливості матеріальних потоків металургійних підприємств, впровадження концепції логістики на металургійному підприємстві може дати такі істотні результати:

скорочення кількості «втраченого» через відсутність запасів необхідної продукції, завдяки більш точному розміщенню запасів і контролю за ними [17, 124]. Тім самим досягається подвійна ціль: збільшується обсяг продаж і забезпечується більш високий рівень обслуговування споживача;

логістична система, яка спроможна швидко реагувати на ринкові зміни, може забезпечити скорочення «циклу обслуговування споживачів» і, відповідно, скорочення запасів у них. Це дає підприємству-постачальнику переваги перед конкурентами в боротьбі за свою частку ринку [27, 28, 155, 157];

вдало спроектована логістична система сприяє зміцненню зв'язків постачальника зі споживачем. Це може бути досягнуто шляхом інтеграції засобів доставки продукції постачальника і засобів одержання її споживачем –
ефективні методи «фізичного розподілу» дають істотну економію витрат, що можна поширити і на споживача у формі зниження оплати за доставку продукції тощо [75, 103, 104, 140];

впровадження логістичної системи дає можливість підприємству більш успішно і прибуткове конкурувати на окремих ринках. Отже, концепція логістики – це спосіб мислення, що визначає цілі і принципи виробничо-господарської діяльності підприємства, сама ж логістика виступає при цьому засобом дій, засобом реалізації концепції [138].

Значимість логістичного підходу до управління визначається тим, що частка сировини й матеріалів у собівартості металургійної продукції в останні роки постійно збільшується. Сьогодні більше 50% (усереднено) всіх бюджетних витрат металургійних підприємств пов'язане з витратами в сфері постачання. Для порівняння, на машинобудівних підприємствах частка закупівель і логістики постачань у собівартості продукції (приблизно) − не вище 60%, хоча машинобудівники закуповують вузли та деталі з високою доданою вартістю. При цьому в металургії випереджальними темпами ростуть транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ). У кольоровій металургії, наприклад, ТЗВ становлять сьогодні вже більше 30% від вартості закуповуваних сировини й матеріалів. Приведемо ще одну оцінку, відому фахівцям з логістиці: скорочення логістичних витрат на 1% по економічному ефекту рівнозначно збільшенню реалізації на 5% [123].

Ці цифри говорять про істотний потенціал скорочення витрат, схованих у сфері постачання та системі логістики в цілому, що веде к необхідності розробки й реалізації коротко- і середньострокових заходів щодо зниження витрат у сфері постачання [41, 61]. Ці міри повинні носити не посередній характер (удосконалювання обліково-контрольних процедур, інформатизація, автоматизація тощо), а цілеспрямовано вирішувати ключові проблеми, що стримують розвиток систем постачання.

Дослідження питань, порушених у цьому підрозділі, обумовлює доцільність впровадження концепції логістики в управління матеріальними потоками металургійних підприємств та створення логістичної системи, яка враховує їх особливості. Тому далі розглянемо сутність та особливості логістичного підходу до управління матеріальними потоками.


1.2. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками

підприємства


Для того щоб управляти матеріальним потоком, як і будь-яким іншим об'єктом, необхідно сформулювати завдання, прийняти рішення й реалізувати його [37]. У науці управління матеріальними потоками виник новий самостійний напрямок − логістика. Перші згадування про логістику відомі з VIII − IX ст. н.е. (Візантія). Історично термін «логістика» був пов'язаний з мистецтвом управління переміщенням військ, організацією й здійсненням роботи тилу по забезпеченню військ. В XX в. логістика одержала друге народження в сфері економіки. Розвиток ЕОМ і комунікацій з одного боку, зростання обсягу виробництва, постачання і конкуренції з іншого, дозволили виявити величезні втрати, пов'язані з неефективною організацією руху матеріальних потоків. Виникла потреба вдосконалити традиційні схеми управління матеріальними потоками, у першу чергу, за рахунок погодженості й співробітництва в області просування запасів [5, c. 107].

При організації діяльності підприємства поза залежністю від типу виробництва й спеціалізації (промислові, торговельні й т. ін.) необхідно враховувати три ключових фактори: постачання, виробництво й збут. Логістика (від грецького logistic − мислити) повинна забезпечувати гармонізацію й погодженість в організації цих базових функцій підприємства. У цьому укладається її головна мета як одного із самостійних напрямків наукових досліджень.

У 1985 р. Рада логістичного менеджменту США дала наступне визначення логістики: «Логістика є процес ефективного планування, управління й контролю потоків сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, послуг і супутньої інформації від місця виникнення цього потоку до місця його споживання для цілей повного задоволення запитів споживачів». У цьому визначенні чітко зазначені пріоритети організаційно-технологічного процесу, що повинен здійснюватися на сучасному підприємстві: для повного задоволення ринкового попиту необхідна інтеграція елементів постачальницько-виробничо-розподільного ланцюга в макросистему [186, c. 188].

Незважаючи на те, що основним завданням логістики є раціональне управління матеріальними потоками, в сучасній економічній літературі логістика трактується досить у широкому змісті: як управління фінансовими, інформаційними, людськими й іншими потоками й процесами, що мають місце в економічній сфері [98, 100, 101, 133]. Концентрація на матеріальному потоці, як об'єкті дослідження, дозволяє істотно скоротити розмірність проектування логістичних систем і ланцюгів, а вивчення складу й розміру логістичних витрат системи дозволяє підвищити ефективність функціонування всієї системи [66, 88, 93].

Термінологічний словник трактує логістику як науку про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням і іншими матеріальними й нематеріальними операціями, чинними в процесі доведення сировини й матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимогами останнього [34, с. 39]. Поняття матеріального потоку є одним із ключових у логістиці: під ним розуміють сукупність товарно-матеріальних цінностей у процесі додатка до них логістичних операцій на всіх етапах логістичного ланцюга.

Концепція логістики являє собою систему поглядів на раціоналізацію господарської діяльності шляхом оптимізації матеріальних потоків. Концепція логістики укладається в реалізації принципу системного підходу: обліку логістичних витрат, калькулюванні собівартості логістичних операцій; підвищенні продуктивності шляхом створення сучасних технологічних умов праці; розміщенні динамічних логістичних систем в умовах невизначеності навколишнього середовища [59, 80, 82, 91, 102].

Специфіка логістичного підходу до управління матеріальними потоками полягає у «виділенні єдиної функції управління колись розрізненими матеріальними потоками; у технічній, технологічній, економічній і методологічній інтеграції окремих ланок матеріалопровідного ланцюга в єдину систему, що забезпечує ефективне управління наскрізними матеріальними потоками» [34, с. 44]. Так, управління матеріальним потоком здійснюється власником кожного підприємства, при цьому завдання управління наскрізним матеріальним потоком не ставиться й не вирішується.
С. Г. Кара-Мурза "Советская цивилизация" (том II) - страница 27,
Тезисы докладов - страница 17,
Ведомственная целевая программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской области на 2009-2011 годы» паспорт - страница 2,
6 Интеграция идей молодежи – реальная основа межэтнических и консолидационных процессов,
Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева» - страница 46,
Информационный бюллетень тпп РФ по вопросам малого предпринимательства в российской федерации за январь 2011 года - страница 12,
Т. 2Секція української філології - О. М. Завальнюк кандидат історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського...,
Теория языка вчера и сегодня Глава I. Принципы науки о языке § - страница 32,
Тематичний план - Навчальна програма трудове навчання. 5-9 класи Нова редакція Рекомендовано Міністерством освіти...,
Розділ: Народознавство Українська діаспора,
Российские сми о мчс мониторинг за 21 ноября 2011 г - страница 25,
Глава 13 - «Господи, ну и пекло!» думал я, вытирая ручейки пота, стекающие по лицу из-под раскалённого солнцем стального...,
Методические рекомендации по организации службы комплексного психолого-педагогического, медико-социального и правового обеспечения образования Содержание - страница 6,
Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування),  від 20 вересня 2011 року n 3741-vi (З 1 січня 2012 року до цього кодекс - страница 32,
Российские сми о мчс мониторинг за 21 марта 2011 г - страница 76,
Информационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по с окмо с февраля 2008 г. 30 марта 2010 г - страница 25,
Комплексная программа развития Северо-Западного административного округа города Москвы демография - страница 21,
План мероприятий по надзору на объектах надзора на 2009 г. № п п - страница 25,
1 этап в городах и районах (июнь сентябрь 2011 года),
Инструкция участникам размещения заказа по подготовке заявок на участие в конкурсе 4 - страница 12,
Рисунок знака ордена Александра Невского - Положение о государственных наградах Российской Федерации; б,
17. 11. 2011 содержание главные новости спорта 5 - страница 4,
9.Вірування про землю та українські змагально-бойові мистецтва - Олексій Мандзяк бойові традиції аріїв,
§ 4. Русско - турецкая война 1877—1878 гг - История России с древнейших времен до конца XX века в 3-х книгах,