Розділ IV. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Розділ IV. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


^ Стаття 25. Повноваження Верховної Ради України у сфері наукової і науково-технічної діяльності


Верховна Рада України:


здійснює державне регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності;


визначає основні засади і напрями державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;


затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та загальнодержавні програми науково-технічного розвитку України;


(абзац четвертий статті 25 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 09.02.2006 р. N 3421-IV)


здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.


Стаття 26. Повноваження Президента України у сфері наукової і науково-технічної діяльності


Президент України як глава держави і гарант її державного суверенітету сприяє розвиткові науки і техніки з метою забезпечення технологічної незалежності країни, матеріального достатку суспільства і духовного розквіту нації.


Президент України відповідно до Конституції та законів України:


визначає систему органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності в Україні;


забезпечує здійснення контролю за формуванням та функціонуванням системи державного управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності;


для здійснення своїх повноважень у науковій і науково-технічній сфері створює консультативно-дорадчу раду з питань науки і науково-технічної політики, яка сприяє формуванню державної політики щодо розвитку науки, визначенню пріоритетних науково-технічних напрямів, виробленню стратегії науково-технологічного та інноваційного розвитку, розглядає пропозиції щодо ефективного використання коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на розвиток науки, технологій та інновацій, щодо удосконалення структури управління наукою, системи підготовки і атестації кадрів.


^ Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності


Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади:


здійснює науково-технічну політику держави;


подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та її матеріально-технічного забезпечення;


забезпечує реалізацію державних цільових науково-технічних програм;


(абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 09.02.2006 р. N 3421-IV)


затверджує в межах своєї компетенції державні цільові науково-технічні програми відповідно до визначених Верховною Радою України пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.


(абзац п'ятий статті 27 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 09.02.2006 р. N 3421-IV)


Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності


Центральний орган виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення у життя державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності.


Центральний орган виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності:


розробляє засади наукового і науково-технічного розвитку України;


забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу України;


організує та координує інноваційну діяльність;


координує розвиток загальнодержавної системи науково-технічної інформації;


організує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій науково-технічного та інноваційного розвитку;


(частину другу статті 28 доповнено новим абзацом шостим

 згідно із Законом України від 16.12.2004 р. N 2261-IV)


формує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності на підставі довгострокових (понад десять років) і середньострокових прогнозів науково-технічного та інноваційного розвитку;


(частину другу статті 28 доповнено новим абзацом сьомим

 згідно із Законом України від 16.12.2004 р. N 2261-IV,

 у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий

 вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим)


координує діяльність органів виконавчої влади щодо розроблення державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових частин інших державних цільових програм і контролює їх виконання;


(абзац восьмий частини другої статті 28 у редакції

 Закону України від 09.02.2006 р. N 3421-IV)


здійснює керівництво системою наукової і науково-технічної експертизи;


забезпечує інтеграцію вітчизняної науки у світовий науковий простір із збереженням і захистом національних пріоритетів;


здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.


^ Стаття 29. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності


Інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень:


здійснюють управління у сфері наукової та інноваційної діяльності і відповідають за рівень науково-технічного розвитку відповідних галузей;


визначають напрями розвитку наукового і науково-технологічного потенціалу галузей, спрямовують і контролюють діяльність підпорядкованих їм наукових організацій;


беруть участь у формуванні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, державних цільових наукових та науково-технічних програм і державного замовлення;


(абзац четвертий статті 29 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 09.02.2006 р. N 3421-IV)


формують програми науково-технічного розвитку відповідних галузей та організують їх виконання;


організують розроблення, освоєння та виробництво сучасної конкурентоспроможної продукції на основі використання нових високоефективних технологій, устаткування, матеріалів, інформаційного забезпечення;


готують пропозиції щодо вдосконалення економічного механізму забезпечення науково-технічного розвитку відповідних галузей;


здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України.


^ Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади


Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади щодо наукової та науково-технічної діяльності відповідно до їх компетенції:


забезпечують виконання державних цільових наукових та науково-технічних програм;


(абзац другий статті 30 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 09.02.2006 р. N 3421-IV)


розробляють та організують виконання регіональних (територіальних) програм науково-технічного розвитку;


створюють місцеві інноваційні фонди відповідно до законодавства України;


сприяють розвитку технопарків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів;


залучають відповідні наукові установи (за їх згодою) до вирішення проблем науково-технічного розвитку регіону.


^ Розділ V. ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У НАУКОВІЙ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


Стаття 31. Цілі та напрями державної політики в науковій і науково-технічній діяльності


Основними цілями державної політики у науковій і науково-технічній діяльності є:


примноження національного багатства на основі використання наукових та науково-технічних досягнень;


створення умов для досягнення високого рівня життя кожного громадянина, його фізичного, духовного та інтелектуального розвитку через використання сучасних досягнень науки і техніки;


зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень;


забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної творчості.


Держава забезпечує:


соціально-економічні, організаційні, правові умови для формування та ефективного використання наукового та науково-технічного потенціалу, включаючи державну підтримку суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності;


створення сучасної інфраструктури науки і системи інформаційного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, інтеграцію освіти, науки і виробництва;


підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку наукових кадрів;


підвищення престижу наукової і науково-технічної діяльності, підтримку та заохочення наукової молоді;


фінансування та матеріальне забезпечення фундаментальних досліджень;


організацію прогнозування тенденцій науково-технічного та інноваційного розвитку на довгостроковий та середньостроковий періоди;


(частину другу статті 31 доповнено новим абзацом

 сьомим згідно із Законом України від 16.12.2004 р. N 2261-IV,

 у зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий

 вважати відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим)


підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, державних цільових наукових і науково-технічних програм та концентрацію ресурсів для їх реалізації;


(абзац восьмий частини другої статті 31 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 09.02.2006 р. N 3421-IV)


створення ринку наукової і науково-технічної продукції та впровадження досягнень науки і техніки в усі сфери суспільного життя;


правову охорону інтелектуальної власності та створення умов для її ефективного використання;


організацію статистики в науковій діяльності;


проведення наукової і науково-технічної експертизи виробництва, нових технологій, техніки, результатів досліджень, науково-технічних програм і проектів тощо;


стимулювання наукової та науково-технічної творчості, винахідництва та інноваційної діяльності;


пропагування наукових та науково-технічних досягнень, винаходів, нових сучасних технологій, внеску України у розвиток світової науки і техніки;


встановлення взаємовигідних зв'язків з іншими державами для інтеграції вітчизняної та світової науки.


^ Стаття 32. Основні принципи державного управління та регулювання у науковій і науково-технічній діяльності


При здійсненні державного управління та регулювання науковою діяльністю держава керується принципами:


органічної єдності науково-технічного, економічного, соціального та духовного розвитку суспільства;


поєднання централізації та децентралізації управління у науковій діяльності;


додержання вимог екологічної безпеки;


визнання свободи творчої, наукової і науково-технічної діяльності;


збалансованості розвитку фундаментальних і прикладних досліджень;


використання досягнень світової науки, можливостей міжнародного наукового співробітництва;


свободи поширення наукової та науково-технічної інформації;


відкритості для міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення інтеграції української науки в світову в поєднанні із захистом інтересів національної безпеки.


^ Стаття 33. Фінансово-кредитні та податкові важелі державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності


Держава застосовує фінансово-кредитні та податкові важелі для створення економічно сприятливих умов для ефективного здійснення наукової і науково-технічної діяльності відповідно до законодавства України.


^ Стаття 34. Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності


Одним із основних важелів здійснення державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності є бюджетне фінансування.


Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової та науково-технічної діяльності (крім видатків на оборону) у розмірі не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту України.


Видатки на наукову і науково-технічну діяльність є захищеними статтями видатків Державного бюджету України.


Бюджетне фінансування наукових досліджень здійснюється шляхом базового та програмно-цільового фінансування.


Базове фінансування надається для забезпечення:


фундаментальних наукових досліджень;


найважливіших для держави напрямів досліджень, у тому числі в інтересах національної безпеки та оборони;


розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності;


збереження наукових об'єктів, що становлять національне надбання; підготовки наукових кадрів.


Перелік наукових установ та вищих навчальних закладів, яким надається базове фінансування для здійснення наукової і науково-технічної діяльності, затверджується Кабінетом Міністрів України.


Програмно-цільове фінансування здійснюється як правило на конкурсній основі для:


науково-технічних програм і окремих розробок, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;


забезпечення проведення найважливіших прикладних науково-технічних розробок, які виконуються за державним замовленням;


проектів, що виконуються в межах міжнародного науково-технічного співробітництва.


Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності здійснюється відповідно до законодавства України.


^ Стаття 35. Державний фонд фундаментальних досліджень


Для підтримки фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, що провадяться науковими установами, вищими навчальними закладами, вченими, створюється Державний фонд фундаментальних досліджень (далі - Фонд).


Діяльність Фонду регулюється Положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.


У Державному бюджеті України кошти для Фонду визначаються окремим рядком.


Кошти Фонду формуються за рахунок:


бюджетних коштів;


добровільних внесків юридичних і фізичних осіб (в тому числі іноземних).


Кошти Фонду розподіляються на конкурсній основі.


^ Стаття 36. Державні цільові наукові та науково-технічні програми у сфері наукової і науково-технічної діяльності


Державні цільові наукові та науково-технічні програми є основним засобом реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки шляхом концентрації науково-технічного потенціалу держави для розв'язання найважливіших природничих, технічних і гуманітарних проблем.


Державні цільові наукові та науково-технічні програми з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки формуються центральним органом виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на основі цільових проектів, відібраних на конкурсних засадах.


(стаття 36 у редакції Закону

 України від 09.02.2006 р. N 3421-IV)


Стаття 37. Державне замовлення на науково-технічну продукцію


Державне замовлення на науково-технічну продукцію щорічно формується центральним органом виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики на основі переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції, і затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України.


^ Стаття 38. Державний інноваційний фонд


З метою фінансового забезпечення проведення державної політики у науковій і науково-технічній діяльності і заходів, спрямованих на розвиток та використання досягнень науки в Україні, створюється Державний інноваційний фонд, положення про який затверджується Кабінетом Міністрів України.


Державний інноваційний фонд підпорядковується центральному органу виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.


Державний інноваційний фонд здійснює на конкурсних засадах фінансову та матеріально-технічну підтримку заходів, спрямованих на впровадження пріоритетних науково-технічних розробок та новітніх технологій у виробництво, технічне його переоснащення, освоєння випуску нових видів конкурентоспроможної продукції.


Кошти Державного інноваційного фонду формуються за рахунок зборів до цього фонду, встановлених законодавством України, а також позабюджетних коштів, одержаних від повернення позик, інвестиційних вкладів, лізингових платежів, надходжень від сумісної діяльності з виконавцями інноваційних проектів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, та інших надходжень, що не суперечать законодавству України.


(дію частини четвертої статті 38 зупинено на 2002 рік

 згідно із Законом України від 20.12.2001 р. N 2905-III,

на 2003 рік - згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,

на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV) 


Стаття 39. Забезпечення розвитку кадрового потенціалу науки


З метою постійного поновлення інтелектуального потенціалу суспільства, розвитку та поширення наукової і технічної культури, розвитку новаторства, сприяння творчості працівників наукової та науково-технічної діяльності держава:


забезпечує підвищення престижу наукової праці;


організує підготовку та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів у державних наукових установах і навчальних закладах;


забезпечує пошук і відбір талановитої молоді, сприяє її стажуванню;


сприяє підготовці та перепідготовці наукових і науково-педагогічних кадрів за межами України;


запроваджує систему атестації кадрів, сприяє визнанню дипломів про вищу освіту, наукових ступенів та вчених звань на міждержавному рівні;


встановлює в освітніх програмах обов'язковий мінімум наукових та науково-технічних знань для кожного рівня освіти.


^ Стаття 40. Наукова і науково-технічна експертиза


Наукова і науково-технічна експертиза є невід'ємним елементом державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності і проводиться відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу".


^ Стаття 41. Система науково-технічної інформації


Для забезпечення розвитку науки і сприяння науково-технічній творчості держава створює систему науково-технічної інформації, функціонування і розвиток якої регулюється законодавством України.


^ Стаття 42. Захист права інтелектуальної власності


Захист права інтелектуальної власності забезпечується відповідно до законів та інших нормативно-правових актів органами державної влади України.


У разі порушення права інтелектуальної власності його захист здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.


Обов'язковими умовами договору (контракту), на підставі якого виконуються науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, є визначення суб'єктів права інтелектуальної власності, зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об'єкти інтелектуальної власності, визначення сторони, яка буде сплачувати винагороду суб'єктам права інтелектуальної власності згідно із законодавством України.


(стаття 42 у редакції Закону

України від 03.02.2004 р. N 1407-IV)


Стаття 43. Стандартизація, метрологічне забезпечення і сертифікація у науковій і науково-технічній діяльності


Стандартизація, метрологічне забезпечення і сертифікація у науковій і науково-технічній діяльності здійснюється відповідно до законодавства України.


^ Стаття 44. Державна підтримка міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва


Держава створює необхідні правові та економічні умови для здійснення суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності вільних та рівноправних відносин з науковими та науково-технічними організаціями, іноземними юридичними особами, міжнародними науковими організаціями, іноземними та міжнародними науковими товариствами і об'єднаннями, якщо ці відносини не суперечать законодавству України.


Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво здійснюється через:


провадження спільних наукових досліджень, технічних і технологічних розробок на основі кооперації, спільних науково-технічних програм;


провадження досліджень та розробок за спільними координаційними угодами;


виконання робіт, передбачених угодою, однією зі сторін якої є організація іноземної держави або міжнародна організація;


спільні дослідження та розробки у міжнародних колективах спеціалістів, міжнародних інститутах та спільних підприємствах, використання власності на науковий та науково-технічний результат на основі договорів між суб'єктами наукової та науково-технічної діяльності;


взаємний обмін науковою та науково-технічною інформацією, використання об'єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних;


проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів;


взаємний обмін науковими, науково-технічними й викладацькими кадрами, студентами й аспірантами, а також спільну підготовку спеціалістів.


Суб'єкти наукової і науково-технічної діяльності можуть брати участь у виконанні міжнародних науково-технічних програм і проектів та укладати угоди з іноземними організаціями і юридичними особами, брати участь у діяльності іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів, укладати контракти з іноземними організаціями та юридичними особами, брати участь в міжнародних симпозіумах та інших заходах відповідно до законодавства України.


Центральний орган виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності проводить державну реєстрацію міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


Обмеження у сфері міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва встановлюються законодавством України.


^ Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування за винятком статей 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 34, 36, які набирають чинності через шість місяців після набрання чинності цим Законом.


2. Кабінету Міністрів України:


забезпечити в шестимісячний термін прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;


привести у двомісячний термін свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.


3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.


4. Кошти, необхідні для реалізації положень частин четвертої та сьомої статті 24 цього Закону, передбачаються у розділі "Фундаментальні наукові дослідження і сприяння науково-технічному прогресу" Державного бюджету України.


5. Частина друга статті 34 цього Закону реалізовуватиметься поетапно з 1999 до 2001 року шляхом щорічного збільшення частки видатків на науку, починаючи з одного відсотка валового внутрішнього продукту.


 


 


Президент України


Л. КРАВЧУК


м. Київ

13 грудня 1991 року

N 1977-XII


 

 Реестр связанных сторон ОАО «мрск северо-Запада» и дочерних обществ, определенных в соответствии с требованиями мсфо (ias) 24, на 31. 12. 2009 Собственники - страница 8,
Триада лесоуправление, лесоустройство и лесная экономика в трудах проф. М. М. Орлова - страница 2,
Руп «Институт плодоводства» - страница 9,
Spb 908 630099, Новосибирск, Коммунистическая,77, оф. 7 - страница 3,
7.НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ - Р. М. Літнарович, Ю. Г. Лотюк,
Под общей редакцией проф. Малого В. П., проф. Кратенко И. С. Харьков 2008 - страница 169,
КОКТЕБЕЛЬ - Ооо «Бюро путешествий «Ориент» было создано в 1991 году,
Здравствуйте, уважаемые посетители портала Runners - страница 2,
Главы - страница 48,
Конституции Российской Федерации, Гражданском кодекс - страница 2,
Группировка теорий природопользования - 6 Тенденции изменения государственного воздействия на экономику,
Свойственная индивиду формула преобразования энергии воздействий в иные состояния и поведенческие акты определяет его мироощущение,
Творческий отчёт Анохина И. А. Лихтинен Е. С - страница 4,
Извещение от 24. 05. 2007 г - страница 12,
Я не могу избрать Лучшее… Лучшее избирает меня,
Ежеквартальный отчет ОАО «Якутгазпром»   - страница 34,
Раздел I. Частная психодиагностика - Человек, словно в зеркале мир, многолик. Он ничтожен и все же безмерно велик,
Зайцев. Он ведет сборник в fido-эхе su. Music. Lyrics - страница 49,
Строительные нормы и правила промышленный транспорт сниП 05. 07-91* Москва 1996 - страница 26,
Державна митна служба україни наказ київ - страница 8,
Российские сми о мчс мониторинг за 25 февраля 2011 г - страница 13,
Книга написана простым языком, понятным руководителю сколь угодно высокого ранга, и предназначена как широкому кругу читателей, так и предпринимателям, управленцам, экономистам - страница 6,
НАЙТИ СВОЮ СТАЮ: ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КАК БЛАГОДАТЬ - Е как сейчас многие из нас удивляются тому, что дискриминация, направленная...,
ФОРМИРУЕМ ТРОЙКУ ИЗ МАСТЕРОВ - Анатолий Тарасов совершеннолетие хоккей и хоккеисты,